eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › "Usługi w zakresie transportu drogowego osób z niepełnosprawnością (dowozy mieszkańców Gminy Oborniki do ŚDS w Rogoźnie w 2024 r.)"Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi w zakresie transportu drogowego osób z niepełnosprawnością (dowozy mieszkańców Gminy Oborniki do ŚDS w Rogoźnie w 2024 r.)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632001800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 29 62 737

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pomoc@opsoborniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opsoborniki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi w zakresie transportu drogowego osób z niepełnosprawnością (dowozy mieszkańców Gminy Oborniki do ŚDS w Rogoźnie w 2024 r.)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e20669fc-923f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064322/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługi w zakresie transportu drogowego osób z niepełnosprawnością (dowozy mieszkańców Gminy Oborniki do ŚDS w Rogoźnie w 2024r.)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e20669fc-923f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/) - formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

Szczegółowe informacje w ww. zakresie zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki ;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@opsoborniki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS.FN.221.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie (w tym do 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) z terenu Gminy Oborniki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie (ŚDS w Rogoźnie), ul. Mała Poznańska 33, 64-610 Rogoźno, wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. Usługa realizowana będzie w okresie od dnia podpisania umowy (z tym zastrzeżeniem, że zamówienie realizowane będzie nie wcześniej niż od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, okresu przerw w działalności ŚDS w Rogoźnie, w tym przerw wynikających z decyzji organu nadzoru nad ŚDS w Rogoźnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium: Waga kryterium:
1. Cena brutto oferty za 1 km usługi transportu 60% (maksymalnie 60 pkt)
2. Rok produkcji pojazdu skierowanego do świadczenia usług 40% (maksymalnie 40 pkt)

1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Cena brutto oferty za 1 km usługi transportu – waga 60% (maksymalnie do uzyskania 60 punktów)
Oferta z najniższą ceną* otrzymuje 60 pkt (*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu)
Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru:
Lp = (Cn / Cb) x 60 pkt,
gdzie:
Lp - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
Cn - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
Cb - cena brutto badanej oferty.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto za 1 km usługi transportu podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Rok produkcji pojazdu skierowanego do świadczenia usług – waga 40% (maksymalnie do uzyskania 40 punktów)
Punkty przyznawane według poniższej tabeli, zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w treści oferty odnośnie do roku produkcji pojazdu będącego w dyspozycji wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia.
Rok produkcji pojazdu Liczba przyznanych punktów
2012 r. i wcześniej 0 pkt
2013 r. 4 pkt
2014 r. 8 pkt
2015 r. 12 pkt
2016 r. 16 pkt
2017 r. 20 pkt
2018 r. 24 pkt
2019 r. 28 pkt
2020 r. 32 pkt
2021 r. 36 pkt
2022 r./2023 r. 40 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, obliczoną według wzoru: P= Kcb + Krp
gdzie:
P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie
Kcb – punkty kryterium – cena brutto oferty za 1 km usługi transportu
Krp – punkty kryterium – rok produkcji pojazdu skierowanego do świadczenia usług

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu skierowanego do świadczenia usług – waga 40% (maksymalnie do uzyskania 40 punktów)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022, poz.2201 z późn. zm.), stosownie do zakresu zamówienia (krajowy transport osób).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
a) Wykonawca dysponuje minimum 1 pojazdem specjalistycznym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych:
 posiadającym aktualny przegląd techniczny, polisę OC oraz NNW oraz niezbędne wyposażenie wymagane przepisami regulującymi kwestie obowiązkowego wyposażenia pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach publicznych,
 oznakowanym tablicą do oznaczania pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022, poz.1847 z późn. zm.),
 zapewniającym możliwość jednoczesnego przewozu przynajmniej 2 pasażerów na wózkach inwalidzkich w jednym pojeździe wraz z możliwością jednoczesnego przewozu przynajmniej 7 innych osób (w tę liczbę 7 innych osób nie jest wliczony kierowca pojazdu i opiekun uczestników dowozu),
 ogrzewanym i klimatyzowanym,
 posiadającym sprzęt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie osobom poruszającym się na wózku w postaci: wind lub najazdów dla wózków inwalidzkich oraz odpowiednie zabezpieczenia dla przewozu wózków w tym: szyny mocujące wózki w podłodze pojazdu, komplety pasów do mocowania wózków inwalidzkich do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim w tym uchwyty i pasy bezpieczeństwa biodrowo – barkowe do przypinania osób znajdujących się na wózkach, najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzanie wózków do pojazdu lub inne specjalistyczne pochylnie.
b) Wykonawca skieruje do świadczenia usług osobę/y odpowiedzialną/e za sprawowanie opieki nad przewożonymi uczestnikami transportu posiadającą/e zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi osobą powołaną do sprawowania opieki nad uczestnikami przewozu nie może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu na trasie przewozu. Nadto wykonawca skieruje do świadczenia usług kierowcę/ów, posiadającego/ych uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych i przewozu osób na terenie kraju, posiadającego/ych aktualne prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem będącym w dyspozycji Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia, o oznaczonej ilości miejsc dla pasażerów, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j . Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) kopię aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022, poz.220), stosownie do zakresu zamówienia (krajowy transport osób).;
4) kopię aktualnego dokumentu (w szczególności: polisa, umowa ubezpieczenia) potwierdzającego, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i 00/100).;
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 5a do SWZ - wskazanie pojazdu dostępnego (będącego w dyspozycji) Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym pojazdem oraz marki, modelu, numeru rejestracyjnego, numeru VIN, rocznika produkcji pojazdu przeznaczonego do realizacji zamówienia;
6) wykaz (wskazanie) osób (kierowca/y, opiekun/owie), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień/kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wykaz sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5b do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j . Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) kopię aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022, poz.220), stosownie do zakresu zamówienia (krajowy transport osób).;
4) kopię aktualnego dokumentu (w szczególności: polisa, umowa ubezpieczenia) potwierdzającego, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i 00/100).;
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 5a do SWZ - wskazanie pojazdu dostępnego (będącego w dyspozycji) Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym pojazdem oraz marki, modelu, numeru rejestracyjnego, numeru VIN, rocznika produkcji pojazdu przeznaczonego do realizacji zamówienia;
6) wykaz (wskazanie) osób (kierowca/y, opiekun/owie), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień/kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wykaz sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5b do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w następujących przypadkach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty Wykonawcy;
2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty Wykonawcy lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie lub w określony sposób mających charakter Siły Wyższej, w szczególności w sytuacji stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie Umowy. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej i wynikających z niej zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu stosowne dowody a Zamawiający z należytą starannością dokona ich oceny i podejmie decyzję, co do możliwości dokonania zmian niniejszej Umowy;
4) warunków realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy u Stron wystąpią: zmiany w strukturze organizacyjnej, zmiany w procesach biznesowych, zmiany technologiczne lub zmiany godzin pracy;
5) zmian organizacyjnych, zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego (w szczególności w wyniku przekształcenia, przejęcia),
6) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu realizacji Umowy, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie, przy czym realizowane usługi lub dostawy muszą spełniać minimalne wymagania określone w Ofercie Wykonawcy i Umowie, w tym dodatkowe, korzystne dla Zamawiającego, jeżeli Wykonawca je zaproponował;
7) zmiany dotyczące sposobu wykonania Umowy, spowodowane zmianą w zakresie powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie;
8) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
9) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego nastąpi konieczność rezygnacji z realizacji części zamówienia. Zamawiający ma prawo zrezygnować z realizacji części zamówienia do maksymalnie 60 % wartości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, kwoty wskazanej w Umowie.

Szczegółowe informacje w ww. zakresie zawiera zał. 6 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e20669fc-923f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.