eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wo堯w › Sukcesywne dostawy owoc闚 i warzyw do sto堯wki Przedszkola nr 2 "S這neczko" w Wo這wie w 2024 rokuOg這szenie z dnia 2023-12-04


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy owoc闚 i warzyw do sto堯wki Przedszkola nr 2 „S這neczko” w Wo這wie w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Przedszkole Nr 2 "S這neczko"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021412255

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Inwalid闚 Wojennych 15

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wo堯w

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p2.sloneczko@wolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://psloneczko.szkolnastrona.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inny zamawiaj帷y

gminna jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy owoc闚 i warzyw do sto堯wki Przedszkola nr 2 „S這neczko” w Wo這wie w 2024 roku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-05cc8d6d-92a3-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00530480

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-04

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow - wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y informuj, 瞠 dane osobowe pozyskane w zwi您ku z przeprowadzeniem niniejszego post瘼owania przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporz康zenie RODO" w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego
1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiaj帷y. Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zam闚ie publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a tak瞠 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporz康zenie RODO
2. Dane osobowe b璠 przetwarzane, z uwzgl璠nieniem przepis闚 prawa, w celu:
a) przeprowadzenie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wy這nionym w niniejszym post瘼owaniu wykonawc,
c) dokonania rozliczenia i p豉tno軼i zwi您anych z realizacj umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych post瘼owa kontrolnych i / lub audytu przez kom鏎ki Zamawiaj帷ego i inne uprawnione podmioty,
e) udost瘼nienie dokumentacji post瘼owania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji post瘼owania.
3. Dane osobowe b璠 ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
4. Dane osobowe b璠 przechowywane przez okres obowi您ywania umowy a nast瘼nie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotycz帷ymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestnik闚 post瘼owania.
5. Osobie, kt鏎ej dane dotycz przys逝guje na warunkach okre郵onych w przepisach Rozporz康zenia RODO:
a) prawo dost瘼u do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usuni璚ia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Osobie, kt鏎ej dane dotycz nie przys逝guje:
a) prawo do usuni璚ia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporz康zenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 Rozporz康zenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o kt鏎ym mowa w art. 21 Rozporz康zenia RODO,
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak瞠 ich niepodanie mo瞠 uniemo磧iwi Zamawiaj帷emu dokonanie oceny spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz zdolno軼i wykonawcy do nale篡tego wykonania zam闚ienia, co skutkowa mo瞠 wykluczeniem wykonawcy z post瘼owania lub odrzuceniem jego oferty.
8. Wyst徙ienie z 膨daniem o kt鏎ym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia niniejszego post瘼owania. Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania lub umowy.
9. Wykonawca pozyskuj帷 dane osobowe na potrzeby sporz康zenia oferty zobowi您any jest wype軟i obowi您ki wynikaj帷e m. in. z art 13 i 14 Rozporz康zenia RODO. Wykonawca sk豉daj帷 ofert sk豉da o鈍iadczenie dotycz帷e przetwarzania danych osobowych.
10. Dane osobowe pozyskane w post瘼owaniu nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
11. Dane osobowe pozyskane w post瘼owaniu nie b璠 przekazywane do Pa雟tw trzecich oraz instytucji mi璠zynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PS.260.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Sukcesywne dostawy owoc闚 i warzyw od 02 stycznia do 31 grudnia 2024 do sto堯wki Zamawiaj帷ego.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 03200000-3 - Zbo瘸, ziemniaki, warzywa, owoce iorzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Na ofert sk豉daj si nast瘼uj帷e dokumenty i za陰czniki: 1) Formularz ofertowy - wype軟iony i podpisany przez wykonawc 2) O鈍iadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - wype軟ione i podpisane przez wykonawc. O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia odpowiednio na dzie sk豉dania ofert, zast瘼uj帷y wymagane przez zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.
3) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 2 sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
4) Pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik oraz pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia(konsorcjum, sp馧ka cywilna);
5) Uzasadnienie zastrze瞠nia dokument闚 wskazanych w formularzu ofertowym jako tajemnicy przedsi瑿iorstwa (je瞠li dotyczy)
6) Formularz cenowy – wype軟iony i podpisany przez Wykonawc

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2. Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy, a pe軟omocnictwo / upowa積ienie do pe軟ienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowa積ionych przedstawicieli ka盥ego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie nale篡 za陰czy do oferty.
3. Oferta winna by podpisana przez ka盥ego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie lub przez upowa積ionego przedstawiciela.
4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.
5. Je瞠li oferta wsp鏊na z這穎na przez dw鏂h lub wi璚ej wykonawc闚 zostanie wy這niona w prowadzonym post瘼owaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiaj帷y mo瞠 za膨da w wyznaczonym terminie z這瞠nia umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚, podpisanej przez wszystkich wykonawc闚, przy czym termin, na jaki zosta豉 zawarta nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin realizacji zam闚ienia.
6. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
7.W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
8.Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane/dostawy/us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
9. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zosta造 szczeg馧owo opisane w za陰czniku nr 4 do SWZ wz鏎 umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 09:20

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y dodaje now obligatoryjn przes豉nk wykluczenia z post瘼owania, tj.: Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc, w stosunku do kt鏎ego zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.
Wymagany termin wykonania (realizacji) zam闚ienia: 365 dni od dnia 02.01.2024 r.
Pierwsze zam闚ienia b璠 sk豉dane przez Zamawiaj帷ego od 27 do 29 grudnia 2023 r. z realizacj od 02.01.2024 r.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.