eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy oraz dostarczanie posiłkówOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy oraz dostarczanie posiłków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002156172

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sosnowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227793632

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@opsotwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: opsotwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy oraz dostarczanie posiłków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d67d724-9297-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d67d724-9297-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.26.3.2023.IK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorących obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy oraz dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania podopiecznych Ośrodka. Orientacyjna dzienna liczba wydawanych posiłków ok. 55.
2. Dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania podopiecznych Ośrodka odbywać się będzie w granicach administracyjnych miasta Otwocka w naczyniach jednorazowych zapewnionych przez Wykonawcę. Orientacyjna dzienna liczba dostarczanych posiłków 25.
3. Lokal w którym będą wydawane posiłki dla podopiecznych Ośrodka musi znajdować się w granicach administracyjnych Miasta Otwocka w odległości nie większej niż 2 kilometry
w ciągu pieszym od siedziby Ośrodka tj. ul. Sosnowa 4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Zdolności technicznej lub zawodowej
a.) posiadaniem wiedzy i doświadczenia – warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na przygotowaniu gorących posiłków oraz ich wydawaniu lub dowożeniu i wydawaniu lub rozwożeniu do wskazanych miejsc, przez okres co najmniej 6 miesięcy, dla średnio 20 osób dziennie w okresie miesiąca (przy czym Zamawiający uzna tylko te zamówienia, które miały charakter ciągły, a nie okolicznościowy).
b.) dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje personelem niezbędnym do wykonania zamówienia tj. co najmniej: 2 osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje tj. kucharz, pomoc kuchenna. W przypadku osób nie posiadających wyżej wymienionych kwalifikacji Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia warsztatowego oraz teoretycznego osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia.
2.2. Odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z aktualnie opłaconą polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa lub inny dokument świadczący o posiadaniu przez Wykonawcę ubezpieczenia muszą być ważne w dniu składania ofert. Minimalna kwota ubezpieczenia jakiej żąda zamawiający to 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy przez cały okres realizacji zamówienia oraz do przedstawienia jej na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku ubiegania się Wykonawcy o przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert doświadczenie personelu świadczącego usługi tj. „świadectwa pracy” lub „zaświadczenia”, zgodnie z zapisami SWZ XXX.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1,
2) zobowiązanie w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
6) oświadczenie, o którym mowa w części VII pkt 4 SWZ (oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej, w szczególności w zakresie:
1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian),
2. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
3. siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację usług będących przedmiotem zamówienia, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
4. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
5. wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
6. w zakresie dotyczącym ilości oraz zmiany miejsca usytuowania lokali Wykonawcy, w których wydawane i przygotowywane będą posiłki.
7. w zakresie dotyczącym ilości (zwiększenia lub zmniejszenia) wydawanych posiłków w czasie trwania umowy
8. w zakresie dotyczącym terminu realizacji umowy gdy Wykonawca straci prawo do dysponowania lokalem na potrzeby realizacji przedmiotu umowy lub prowadzenie działalności w lokalach Wykonawcy nie będzie możliwe z innych przyczyn.
9. Zmiany w zakresie nazwy usług, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.