eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Usuwanie i przechowywanie pojazdów odstąpienia - zamówienie podzielone na 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie i przechowywanie pojazdów odstąpienia - zamówienie podzielone na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie i przechowywanie pojazdów odstąpienia - zamówienie podzielone na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-467e4dfc-9277-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060957/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów z dróg miasta Legnicy i przechowywaniu ich na parkingu strzeżonym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowejkodowanieUTF8,
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert Taka oferta nie będzie brana pod uwagę -
narusza art. 221 uPzp.
6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .rtf,. .odt., jpg; ods; xls; xlix; .csv - ze szczególnym wskazaniem
na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z. 8. Zamawiający nie
dopuszcza formatów np.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach-formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
9.Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże prawidłowo –zgodnie z prawem – jako tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku nazwanym „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikamistanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: w ramach przedmiotowego postępowania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z art 74 ust. 4 uPzp z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 – tj. z późniejszymi zmianami).
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78-80 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; d) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z uPzp; e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; f) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM.RZP.6.1.29.41.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez Wykonawcę całodobowego parkingu strzeżonego, co do którego posiada tytuł prawny na czas wykonywania usługi, dla parkowania usuwanych pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2285) pojazdów. Parking musi być umiejscowiony w granicach administracyjnych miasta Legnicy, przeznaczony do przechowywania co najmniej 70 pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Szczegółowa wielkość zamówienia została określona w pkt III IDW rozdział 2 SWZ
Szczegółowy zakres dla części 1 i dla części 2 zawarty został w projekcie umowy i załącznikach do umowy – Rozdział 3 swz;
Podane ilości pojazdów i okresów ich przechowywania są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania usług w pełnym zakresie ilościowym, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:
Usuwanie pojazdów z dróg miasta Legnicy i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2285), na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawniony podmiot (policjant, strażnik miejski, osoba dowodząca akcją ratowniczą). Ponadto do przedmiotu zamówienia zaliczana jest usługa związana z odstąpieniem
od usunięcia pojazdu, odholowaniu usuniętych pojazdów w trybie art. 24a ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) do miejsca wskazanego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
Zamawiający określa następującą wielkość zamówienia:
Szczegółowy zakres dla części 2 zawarty jest w umowie i załącznikach do umowy – Rozdział 3 swz;
Szczegółowa wielkość zamówienia została określona w pkt III IDW rozdział 2 SWZ. Szczegółowy zakres dla części 1 i dla części 2 zawarty został w projekcie umowy i załącznikach do umowy – Rozdział 3 swz;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania usług w pełnym zakresie ilościowym, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części 1:
1.1. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:
1.1.1. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie zorganizowany parking strzeżony na cały okres wykonywania usługi,
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW,
b) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (np.: akt notarialny, umowa dzierżawy, najmu) na której będzie świadczona usługa;
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum spełni go samodzielnie.
1.1.2. Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/li lub wykonuje/my min. 1 zamówienie obejmujące prowadzenie parkingu strzeżonego o minimalnej ilość 70 miejsc parkingowych.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane wg załącznika nr 3 do IDW, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności, tj.
- referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum spełni go samodzielnie.
1.2. Posiadają sytuację ekonomicznej lub finansowej:
1.2.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł w okresie realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW
b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum spełni go samodzielnie.
1.3.Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi urządzeniami, narzędziami i wyposażeniem zakładu:
1.3.1.Zamawiający wymaga aby parking był umiejscowiony w granicach administracyjnych miasta Legnicy, przeznaczonym do przechowywania co najmniej 70 pojazdów usuniętych z dróg na podst. art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Parking powinien spełniać następujące cechy techniczne:
- dozór w postaci całodobowego monitoringu kamer i dozoru ochrony/stróża,
- ogrodzony, posiadający bramę wjazdową,
- oświetlony,
- o utwardzonej nawierzchni (np. kostka betonowa, beton asfaltowy) lub z nawierzchni w inny sposób zabezpieczonej przed zalaniem wodą i błotem,
- pojazdy na parkingu np. powypadkowe winny być zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
- zabezpieczone pomieszczenie (przez co rozumie się pomieszczenie zamykane na klucz) przed dostępem osób trzecich do przechowywania części pojazdów i ich wyposażenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ww.
Ocena spełnienia warunku według :
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW,
b) wykazu urządzeń, narzędzi i wyposażenia zakładu wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 6 do IDW wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami potwierdzonymi np. oświadczeniem Wykonawcy o własności; oświadczeniem innego podmiotu - właściciela o wynajmie, leasingu, dzierżawie, użyczeniu, udostępnieniu itp.; oryginalnymi zobowiązaniami podmiotów udostępniających Wykonawcy potencjał techniczny zgodnie z art. 118 ustawy Pzp o jego udostępnieniu.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

Dla części 2:
2.1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
2.1.1. Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009", zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW,
b) dokument potwierdzający posiadanie aktualnej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego określonych w przepisach powyżej
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum spełni go samodzielnie.
2.2 Posiadają sytuację ekonomicznej lub finansowej:
2.2.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł w okresie realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW
b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum spełni go samodzielnie.
2.3. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:
2.3.1. Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/li lub wykonuje/my min. 1 zamówienie obejmujące usługę o wartości min. 50.000,00 zł brutto polegająca na usuwania pojazdów.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane wg załącznika nr 3a do niniejszej instrukcji, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności, tj.
- referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum spełni go samodzielnie.

2.4. Wykonawca dysponuje urządzeniami, narzędziami i wyposażeniem zakładu: pojazdami specjalistycznymi, których zakres został wymieniony w pkt VI ppkt 1.5.3.2. IDW.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pojazdów, wymienionych w pkt VI ppkt 1.5.3.2. IDW przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, było zgodne z § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 2022 z późn. zm.).
Ocena spełnienia warunku według :
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do IDW,
b) wykazu urządzeń, narzędzi i wyposażenia zakładu wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 6 do IDW wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami potwierdzonymi np. oświadczeniem Wykonawcy o własności; oświadczeniem innego podmiotu - właściciela o wynajmie, leasingu, dzierżawie, użyczeniu, udostępnieniu itp.; oryginalnymi zobowiązaniami podmiotów udostępniających Wykonawcy potencjał techniczny zgodnie z art. 118 ustawy Pzp o jego udostępnieniu.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Ilość sprzętu (określona w powyższej tabeli) jest ilością minimalną. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby usługi usuwania pojazdów z dróg miasta Legnicy i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym odbywał się w sposób ciągły i niezakłócony.
Dotyczy części 1 i 2:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ww. sprzętu oraz strzeżonego parkingu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. załącznik nr 1- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – dla obu części,
2. załącznik nr 4 - oświadczenie – wskazanie części zamówienia, którą wykonywać będą podwykonawcy– dla obu części.
3. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - pkt 15. „Formularza oferty” – Rozdział 1 SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. załącznik nr 1- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – dla obu części,
2. załącznik nr 2 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, podstawą/formą zatrudnienia wymaganych osób wyszczególnionych w pkt VI ppkt 1.4. IDW, dla obu części
3. załącznik nr 3 dla części 1 albo załącznik nr 3a dla części nr 2: w zależności, na którą część Wykonawca składa ofertę:
wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji, protokoły odbioru itp. W odniesieniu do usług nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie Wykonawcy.
4. załącznik nr 6 - potencjał techniczny wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- dla obu części.
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia na kwotę min. 100.000,- dla każdej części
6. Kserokopia aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Rozdział 1 SWZ "Formularz oferty".
2. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – pkt 12 „Formularza oferty” – Rozdział 1 swz;
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy
- zapis/wymóg pkt 3) stosuje się odpowiedni do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
- zapisy/wymogi pkt 1)-3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;
3.załącznik nr 5 - „Warunki zmian umowy”.
4.wypełniony i podpisany wzór umowy na część, na którą Wykonawca składa ofertę – Rozdział Nr 3 swz.
5.oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO - pkt 14 „Formularza oferty” – Rozdział 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wadium w wysokości:
część nr 1 -1.500,00 PLN – tysiąc pięćset złotych;
część nr 2 – 1.300,00 PLN – tysiąc trzysta złotych;
2. Wykonawca wadium musi wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa:
- w art. 98 ust.1 tj.
pkt 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
pkt 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
- oraz w art. 98 ust. 2:
3. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego – nr części.
5.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; płatne przelewem na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Legnica
nr 20124014731111000025212109. Wniesienie wadium w pieniądzu winno nastąpić w terminie gwarantującym wpływ pieniędzy na konto Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie składania oferty.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2) – 4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 uPzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) uPzp; zostanie odrzucona.
9. Ustawa Pzp określa okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego przepadku.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. VII. IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 1 – oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do IDW- „Warunki zmian umowy”.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-25 09:05

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.