eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ŁukowieOgłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25 798 20 88

1.5.8.) Numer faksu: 25 797 10 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kppsp.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppsplukow.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3ef9430-929a-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@kppsp.lukow,pl, przy czym złożenie oferty wraz z załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za
pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/. Korzystanie z Platformy jest
bezpłatne. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce
„Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na ww. stronie internetowej oraz uznaje go za wiążący

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar,
.7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie
(21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6, tel. 25 798 20 88, fax. 25 797 10 78, e-mail: sekretariat@kppsp.lukow.pl).
- Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Sławomir
Zagojski (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53-51-237 e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl w każdą środę, pozostałe dni robocze kontakt
tel. kom. 664 700 022 e-mail: szagojski@kwpsp.lublin.pl)
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWAŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁUKOWIE ”, nr sprawy
PL.2370.71.2023 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w tym przygotowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w przypadku wybrania Pana/Pani oferty jako najkorzystniejszej;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o wskazania 24 przepisów prawa, w szczególności prawa zamówień publicznych zwanego dalej „ustawą Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na
podstawie przepisów prawa;
- jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, Stawki 2, tel. 22 5310300, fax. 22
5310301, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl);
- podanie przez osoby biorące udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych jest wymogiem
ustawowym wynikającym z zapisów ustawy Pzp, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tej ustawy;
- przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; 4. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PKT.2370.71.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 34146,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 7 kompletów ubrań specjalnych 4 częściowych z opcją dostawy do 3 dodatkowych kompletów ubrań specjalnych 4 częściowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35811100-3 - Mundury strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcja dostawy do 3 dodatkowych kompletów ubrań specjalnych 4 częściowych

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
W = WC+ WG
Gdzie:
W – łączna ilość punktów oferty ocenianej
WC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
WG – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na dostarczone produkty"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SWZ.
2. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków. Oświadczenie potwierdza również brak podstaw do wykluczenia.
3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na ich zasoby, przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający nie żąda , aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składał w stosunku do nich oświadczenie, że ww.podmioty nie podlegają
wykluczeniu z postępowania.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 253 ust. 2 ustawy p.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.85 ust. 1 ustawy p.z.p. (załącznik Nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 85 ust 2 ustawy pzp).
5. Zamawiający przekaże wykonawcom oraz zamieści na platformie zakupowej wzór stosownego oświadczenia.
6. W sytuacji gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym
imieniu. W przypadku gdy ofertę złoży jeden Wykonawca, - będzie on obligatoryjnie zwolniony z obowiązku złożenia przedmiotowego oświadczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona składa w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania prawa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona składa w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania prawa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian zostały opisane w projekcie umowy. ( Zał. nr 4)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy kierować do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, ul. Partyzantów 6, 21 - 400 Łuków. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.