eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kurzętnik › Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowejOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie – Mroczno
– wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871124733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 48

1.5.2.) Miejscowość: Kurzętnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-306

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 564748230

1.5.8.) Numer faksu: 564748230

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpnml@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.e-bip.org.pl/zarzdrogpow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie – Mroczno
– wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7441260-92a0-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00100666/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie – Mroczno (dokumentacja techniczna)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7441260-92a0-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6.4 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6.5 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6.7 Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
6.8 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6.9 Komunikacja w postepowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6.10 Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie e- Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia, wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e – Zamówienia.
6.11 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postepowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Sienkiewicza 48, 13 – 306 Kurzętnik tel. 56 47 482 30, fax 56 47 482 30;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: zdpnml@gmail.com;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; Po zakończeniu postępowania dane podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa będą przetwarzane w celu jej realizacji oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Ostatecznym celem przetwarzania danych staje się cel archiwalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
• członkowie komisji przetargowej;
• pracownicy administratora uprawnieni do realizacji ww. celu przetwarzania;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy jak i okres dochodzenia ewentualnych roszczeń; Po zakończeniu pierwotnego czasu przetwarzania zastosowanie będzie miał okres wynikający z przepisów prawa w zakresie archiwizacji w interesie publicznym określonym z odrębnych przepisach prawa;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
 posiada Pani/Pan prawo:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/ Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-11.2610.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 odcinek od Bratuszewa do Sugajenka, ok 3 km
3.1 Przedmiot zamówienia to kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla każdej części, wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID, dla każdej części) zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokumentacja obejmuje przebudowę po istniejącym śladzie, odcinka drogi powiatowej o łącznej długości ok 7,3 km (droga na działkach ewidencyjnych: obręb Bratuszewo nr 230, 12/3; obręb Sugajenko nr 213/2, 214, 218, 220/3; obręb Mroczno nr 509/2 i 509/3), klasa drogi L, od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1248N w Bratuszewie, przez Sugajenko do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1335N w Mrocznie. Zakres dokumentacji dla każdej części zgodnie z wytycznymi dla projektowania dróg klasy L, KR 1, obejmuje m. in.: przebudowę konstrukcji jezdni z poszerzeniem; przebudowę istniejących zjazdów; obustronne pobocza, odtworzenie systemu odwodnienia – rowów przydrożnych poza obszarem zabudowanym, w obszarze zabudowanym zaprojektowanie odwodnienia drogi; zaprojektowanie urządzeń BRD (w tym m. in. bezpieczne przejścia dla pieszych ze znakami pionowymi na tle fluorescencyjnym, oświetlenie przejść dla pieszych); przebudowę i budowę nowych chodników w obszarach zabudowanych.
3.2 Dla każdej części, dokumentacja powinna obejmować następujące opracowania:
a) Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu – 2 kpl.
Projekt powinien zawierać co najmniej: proponowany przebieg, w tym poszerzenie jezdni, rodzaj oraz grubość warstw konstrukcyjnych drogi, sposób odwodnienia, długość i szerokość chodnika, propozycję rozwiązania przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem kolidującym z przebudową, ewentualne wskazanie drzew przeznaczonych do wycinki, określenie propozycji nieruchomości lub ich części, które niezbędne będą do przejęcia na rzecz zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji. Projekt koncepcyjny należy wykonać co najmniej na mapach zasadniczych
b) Mapa do celów projektowych wraz z określeniem granic prawnych – 2 kpl.
Wykonawca sporządzi mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz uzgodni je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mapa do celów projektowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, do mapy należy dołączyć barwny wykaz wszystkich oznaczeń i symboli użytych na mapie. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji mapy do celów projektowych, o ile okaże się to konieczne w trakcie realizacji prac projektowych. Widoczne punkty graniczne powinny być pomierzone. Na mapie muszą być widoczne granice i numery działek. W przypadku podziałów geodezyjnych wykonawca jest zobowiązany do opracowania map z projektowanym podziałem nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) Badania geologiczne wraz z opinią geotechniczną podłoża gruntowego w zakresie projektowanej przebudowy drogi powiatowej – 2 kpl.
d) Opracowanie materiałów i danych niezbędnych do złożenia i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (5 kpl). Ewentualne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, o ile zajdzie konieczność jego sporządzenia – zostanie zlecone odrębnym postępowaniem.
e) Opracowanie inwentaryzacji szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją – 2 kpl.
f) Opracowanie projektu budowy kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowiązku lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym – 2 kpl.
g) Projekt budowlany (opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) zawierający wszelkie uzgodnienia, informacje, opinie, zezwolenia i decyzje niezbędne do uzyskania decyzji ZRID – 5 kpl.
h) Projekt wykonawczy (drogowy oraz branżowe w miarę potrzeb) – 5 kpl.
Opracowany w stopniu szczegółowości umożliwiającym wykonanie robót. Projekt wykonawczy powinien uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego, w szczególności w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno – jakościowych. Projekt wykonawczy powinien także obejmować wszelkie obliczenia, od których wyników zależne są przyjęte rozwiązania projektowe, założenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla elementów wymagających uszczegółowienia. W projekcie wykonawczym należy zawrzeć rozwiązania dotyczące prowadzenia robót, przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowania terenu.
i) Niezbędne opracowania, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (uzyskania decyzji ZRID) – 1 kpl.
j) Niezbędne pomiary i badania – 1 egz.
k) Wszystkie dane niezbędne do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji konieczności jego uzgodnienia (w razie potrzeby, wykonawca opracuje operat wodnoprawny) – 4 kpl.
l) Przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 2 kpl.
Przed wykonaniem kosztorysów, Wykonawca przedstawi zamawiającemu założenia wyjściowe do ww. kosztorysów, w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie.
m) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 2 kpl.
n) Wykonawca sporządzi materiały uwzględniające nieruchomości do przejęcia oraz niezbędny wniosek, celem uzyskania ZRiD;
o) Wykonanie projektów podziału nieruchomości – do wyceny należy przyjąć ok 88 działek dla części 1 i ok 58 działek dla części 2, wskazane liczby stanowią jedynie wartość szacunkową Zamawiającego i mogą ulec zmianie w trakcie projektowana drogi. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt planowanych podziałów działek przed przystąpieniem do dzielenia tych działek. Realizacja podziałów możliwa jest wyłącznie po zaakceptowaniu planu przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania umowy okaże się, że podział obejmuje inną ilość nieruchomości, zapłata za tą część umowy nastąpi za faktyczną ilość dokonanych podziałów.
p) Wykonawca opracuje koncepcję rozwiązań projektowych całego przedmiotu zamówienia, która powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego (przed opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego)
q) Oświadczenie Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji zgodnie z celem, któremu służy i wykonania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
r) Opracowania (w tym barwne kserokopie), o których mowa w ppkt. od a) do m) zostaną przekazane także w wersji elektronicznej w formacie plików docx., xls., dwg. lub pdf. – pliki mogą być skompresowane.
3.3 Wszystkie koszty związane z uzyskaniem opinii, uzgodnień, decyzji, map oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pokrywa Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 odcinek od Sugajenka do Mroczna, ok 4 km
3.1 Przedmiot zamówienia to kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla każdej części, wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID, dla każdej części) zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokumentacja obejmuje przebudowę po istniejącym śladzie, odcinka drogi powiatowej o łącznej długości ok 7,3 km (droga na działkach ewidencyjnych: obręb Bratuszewo nr 230, 12/3; obręb Sugajenko nr 213/2, 214, 218, 220/3; obręb Mroczno nr 509/2 i 509/3), klasa drogi L, od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1248N w Bratuszewie, przez Sugajenko do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1335N w Mrocznie. Zakres dokumentacji dla każdej części zgodnie z wytycznymi dla projektowania dróg klasy L, KR 1, obejmuje m. in.: przebudowę konstrukcji jezdni z poszerzeniem; przebudowę istniejących zjazdów; obustronne pobocza, odtworzenie systemu odwodnienia – rowów przydrożnych poza obszarem zabudowanym, w obszarze zabudowanym zaprojektowanie odwodnienia drogi; zaprojektowanie urządzeń BRD (w tym m. in. bezpieczne przejścia dla pieszych ze znakami pionowymi na tle fluorescencyjnym, oświetlenie przejść dla pieszych); przebudowę i budowę nowych chodników w obszarach zabudowanych.
3.2 Dla każdej części, dokumentacja powinna obejmować następujące opracowania:
a) Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu – 2 kpl.
Projekt powinien zawierać co najmniej: proponowany przebieg, w tym poszerzenie jezdni, rodzaj oraz grubość warstw konstrukcyjnych drogi, sposób odwodnienia, długość i szerokość chodnika, propozycję rozwiązania przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem kolidującym z przebudową, ewentualne wskazanie drzew przeznaczonych do wycinki, określenie propozycji nieruchomości lub ich części, które niezbędne będą do przejęcia na rzecz zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji. Projekt koncepcyjny należy wykonać co najmniej na mapach zasadniczych
b) Mapa do celów projektowych wraz z określeniem granic prawnych – 2 kpl.
Wykonawca sporządzi mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz uzgodni je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mapa do celów projektowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, do mapy należy dołączyć barwny wykaz wszystkich oznaczeń i symboli użytych na mapie. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji mapy do celów projektowych, o ile okaże się to konieczne w trakcie realizacji prac projektowych. Widoczne punkty graniczne powinny być pomierzone. Na mapie muszą być widoczne granice i numery działek. W przypadku podziałów geodezyjnych wykonawca jest zobowiązany do opracowania map z projektowanym podziałem nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) Badania geologiczne wraz z opinią geotechniczną podłoża gruntowego w zakresie projektowanej przebudowy drogi powiatowej – 2 kpl.
d) Opracowanie materiałów i danych niezbędnych do złożenia i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (5 kpl). Ewentualne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, o ile zajdzie konieczność jego sporządzenia – zostanie zlecone odrębnym postępowaniem.
e) Opracowanie inwentaryzacji szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją – 2 kpl.
f) Opracowanie projektu budowy kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowiązku lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym – 2 kpl.
g) Projekt budowlany (opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) zawierający wszelkie uzgodnienia, informacje, opinie, zezwolenia i decyzje niezbędne do uzyskania decyzji ZRID – 5 kpl.
h) Projekt wykonawczy (drogowy oraz branżowe w miarę potrzeb) – 5 kpl.
Opracowany w stopniu szczegółowości umożliwiającym wykonanie robót. Projekt wykonawczy powinien uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego, w szczególności w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno – jakościowych. Projekt wykonawczy powinien także obejmować wszelkie obliczenia, od których wyników zależne są przyjęte rozwiązania projektowe, założenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla elementów wymagających uszczegółowienia. W projekcie wykonawczym należy zawrzeć rozwiązania dotyczące prowadzenia robót, przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowania terenu.
i) Niezbędne opracowania, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (uzyskania decyzji ZRID) – 1 kpl.
j) Niezbędne pomiary i badania – 1 egz.
k) Wszystkie dane niezbędne do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji konieczności jego uzgodnienia (w razie potrzeby, wykonawca opracuje operat wodnoprawny) – 4 kpl.
l) Przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 2 kpl.
Przed wykonaniem kosztorysów, Wykonawca przedstawi zamawiającemu założenia wyjściowe do ww. kosztorysów, w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie.
m) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 2 kpl.
n) Wykonawca sporządzi materiały uwzględniające nieruchomości do przejęcia oraz niezbędny wniosek, celem uzyskania ZRiD;
o) Wykonanie projektów podziału nieruchomości – do wyceny należy przyjąć ok 88 działek dla części 1 i ok 58 działek dla części 2, wskazane liczby stanowią jedynie wartość szacunkową Zamawiającego i mogą ulec zmianie w trakcie projektowana drogi. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt planowanych podziałów działek przed przystąpieniem do dzielenia tych działek. Realizacja podziałów możliwa jest wyłącznie po zaakceptowaniu planu przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania umowy okaże się, że podział obejmuje inną ilość nieruchomości, zapłata za tą część umowy nastąpi za faktyczną ilość dokonanych podziałów.
p) Wykonawca opracuje koncepcję rozwiązań projektowych całego przedmiotu zamówienia, która powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego (przed opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego)
q) Oświadczenie Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji zgodnie z celem, któremu służy i wykonania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
r) Opracowania (w tym barwne kserokopie), o których mowa w ppkt. od a) do m) zostaną przekazane także w wersji elektronicznej w formacie plików docx., xls., dwg. lub pdf. – pliki mogą być skompresowane.
3.3 Wszystkie koszty związane z uzyskaniem opinii, uzgodnień, decyzji, map oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pokrywa Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunku, zamawiający wymaga złożenia (na wezwanie):
a) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana, przedmiotu usługi i czasu trwania usługi, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje, bądź inne dokumenty, sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli z przedstawionych dokumentów wynikać będzie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, wykonawca wykonał minimum 1 dokumentację projektowo – kosztorysową opracowaną na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), polegającą na budowie lub przebudowie drogi klasy L, o nawierzchni bitumicznej i długości nie mniejszej niż 2 km.
2. Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
W celu potwierdzenia spełnienia warunku zamawiający wymaga złożenia (na wezwanie):
a) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadających uprawnienia budowlane:
- projektant o specjalności drogowej bez ograniczeń lub projektant posiadający inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowalne w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
- projektant o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub projektant posiadający inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowalne w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia;;
- projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub projektant posiadający inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowalne w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia jednej osobie pełnienia więcej niż jednej funkcji w realizacji zamówienia, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;
d) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się wymienionych dokumentów zastąpić je należy dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
e) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
f) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
g) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług (wzór załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana, przedmiotu usługi i czasu trwania usługi, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje, bądź inne dokumenty, sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
b) Wykaz osób (wzór załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i uprawnień do wykonania zamówienia, a także z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oświadczenia o którym mowa w pkt. 15.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
15.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e- Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 14:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.