eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipinki › Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.809.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczekOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.809.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipinki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipinki 53

1.5.2.) Miejscowość: Lipinki

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-305

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 134477021

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminalipinki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminalipinki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.809.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76f6f63f-9296-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053749/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.809.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/858053

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywać się będzie w języku polskim za pomocą strony internetowej https://platformazakupowa.pl/. Wykonawca powinien
przekazywać korespondencję za pomocą https://platformazakupowa.pl/, poprzez wciśnięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania korespondencji uważa się datę otrzymania komunikatu, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego poprzez wciśniecie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” to 500 MB. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozszerzenia plików powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg), ze szczególnym
wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie rozszerzenia .zip lub .7Z. Zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI, występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Ograniczenie wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym wynosi maksymalnie 10 MB, a ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do
składania podpisu osobistego wynosi maksymalnie 5 MB. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a)ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES; b) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym; wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; c) zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi spełniać wymogi określone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji podpisów. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej prowadzonego postępowania to: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)
https://platformazakupowa.pl/ działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/ znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipinki, Lipinki 53, 38-305
Lipinki; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lipinki jest Pan Piotr Pietruś, adres e – mail: pietrus.adwokat@gmail.com, tel. 697567595; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 PZP; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RBI.271.32.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.809.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2023 rok deficytu do kwoty 3.245.931,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.615.809,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 563.069,00 zł.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu, który ma być zaciągnięty w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Harmonogram spłat zaciągniętych przez Zamawiającego kredytów i pożyczek stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2032-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena – 60;
b) termin uruchomienia kredytu – 40.
3. Punkty w kryterium „cena” przyznawane będą za zaoferowaną przez Wykonawcę cenę za wykonanie całości zamówienia.
4. Punkty przyznane w kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) * 60, gdzie:
C - ilość punktów przyznanym w kryterium „cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert
Cb - cena oferty badanej.
5. Punkty przyznane w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
6. Punkty w kryterium „termin uruchomienia kredytu” przyznawane będą za termin uruchomienia kredytu, liczony w dniach roboczych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Wykonawca może zaoferować jeden z niżej określonych terminów uruchomienia kredytu, za które otrzyma odpowiednią ilość punktów:
a) 1 dzień roboczy – 40 punktów;
b) 2 dni robocze – 30 punktów;
c) 3 dni robocze – 20 punktów;
d) 4 dni robocze – 10 punktów;
e) 5 dni roboczych – 0 punktów.
8. Łączna ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia kredytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 14 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa- zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) Zdolność techniczna i zawodowa- zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczające jest, aby warunek, o którym mowa w pkt 2) spełniał co najmniej jeden z tych wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym do oferty w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 PZP a także w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. PB, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy PB, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy PB.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty które należy dołączyć do oferty:
a) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z informacji zawartej w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innym właściwym rejestrze albo gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
d) harmonogram spłaty kredytu i odsetek wykonany w formie tabeli w układzie jak poniżej:
Nr raty, Kwota spłaty kapitału, Kwota odsetek przypisanych do danej raty kapitału, Kwota płatności, Kapitał pozostający do spłaty

e) oświadczenie określone w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika które usługi wykonują poszczególni wykonawcy – w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy)

2. Dokumenty, które należy przedłożyć po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
1) umowa regulująca współpracę między wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia - w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez tych wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę upoważnionego do występowania w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie , z którego wynika które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wysokości kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, a w szczególności opłat, prowizji, odsetek, kar. W takim przypadku wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i podpisania odpowiedniego aneksu do umowy w terminie nie dłuższym jak 7 dni od otrzymania wniosku o zmianę, w którym Zamawiający przedstawi zmianę harmonogramu spłaty kredytu.

2. W okresie kredytowania Kredytobiorca dopuszcza możliwość:
• zmiany okresu karencji poprzez jego skrócenie lub wydłużenie w zależności od terminu zwrotu środków europejskich,
• zmiany okresu kredytowania poprzez jego skrócenia lub wydłużenie w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
• zmiany wysokości rat kapitałowych w poszczególnych latach w przypadku ryzyka przekroczenia wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
• niewykorzystania pełnej wysokości kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/858053

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.