eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłakowice › KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY JEDNOSTEK GMINY MYSŁAKOWICEOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY JEDNOSTEK GMINY MYSŁAKOWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mysłakowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 5

1.5.2.) Miejscowość: Mysłakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-533

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@myslakowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://myslakowice.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY JEDNOSTEK GMINY MYSŁAKOWICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb367c34-9290-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072632/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY JEDNOSTEK GMINY MYSŁAKOWICE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb367c34-9290-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu ezamówienia https://ezamowienia.gov.pl/,
ePUAPU https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - pzp@myslakowice.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie
jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą). Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują
postanowienia:
a) Regulaminu korzystania z systemu ezamówienia – dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego musi posiadać konto na
e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza
do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z portalu ezamówienia oraz
Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wymiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr ogłoszenia
(BZP, TED lub ID postępowania).
7. Skrytka e-PUAP Zamawiającego: /Myslakowice/SkrytkaESP
8. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr
119, str. 1 z późn.zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Gmina Mysłakowice, 58-533 Mysłakowice ul. Szkolna 5
• inspektorem ochrony danych osobowych
w Gminie Mysłakowice jest RODOSTAR Dawid Kaszuba, ul. Przepiórek 10, 41-215 Sosnowiec
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY JEDNOSTEK GMINY MYSŁAKOWICE , Znak sprawy: RGK.ZP.271.21.2023
prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji,
•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.ZP.271.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków:
a) Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach, ul. Sułkowskiego 1, 58-533 Mysłakowice,
- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 600 000,00 kWh tj.:
budynek nr 1 (PPG 8018590365500019074905) – 416 200 kWh, moc umowna 187 kWh/h
budynek nr 2 (PPG 8018590365500039361641) – 175 000 kWh
kuchnia (PPG 8108590365500039361177) – 8 800 kWh
- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy c.o. i c.w.u – 3 x kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy Buderus typu G 424L LOWNOX o mocy 157 KW każdy; Kuchnia: 2 taborety gazowe, 1 trzon kuchenny gastronomiczny 4 palnikowy z piekarnikiem,
- typ licznika: budynek nr 1 – gazomierz nr 000728,
budynek nr 2 – gazomierz nr 000465,
kuchnia – gazomierz nr 01011104,
- grupa taryfowa: budynek nr 1 – W-5.1,
budynek nr 2 – W-4,
kuchnia – W-2.1,
- cel wykorzystywania gazu ziemnego: ogrzewanie obiektu, gotowanie i podgrzewanie wody;

4.2.6.) Główny kod CPV: 65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

09120000-6 - Paliwa gazowe

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert dla wszystkich części:
Cena ofertowa – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków:
Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach, ul. Królewska 1, 58-533 Mysłakowice,
- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 364 440,00 kWh tj.:
Budynek (PPG 801859036550009000000) – 364 440 kWh, moc umowna 40 kWh/h,
- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy c.o. i c.w.u. 4x kocioł gazowy jednofunkcyjny Broetje typu WGB90i o mocy 90 KW każdy,
- kuchnia: 1 taboret gazowy 18 KW,
- typ licznika: budynek – gazomierz nr 05339787,
- grupa taryfowa: budynek – W-5.1,
- cel wykorzystywania gazu ziemnego: ogrzewanie obiektu, gotowanie i podgrzewanie wody;

4.2.6.) Główny kod CPV: 65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert dla wszystkich części:
Cena ofertowa – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków:
c) Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 20, 58-533 Mysłakowice (PPG 8018590365500039365380)
- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 194 650,00 kWh,
- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy kondensacyjny C230ECO o mocy max 89 kW
- typ licznika: gazomierz nr 000080
- grupa taryfowa: W-4.
- cel wykorzystywania gazu ziemnego: ogrzewanie obiektu i podgrzewania wody;

4.2.6.) Główny kod CPV: 65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert dla wszystkich części:
Cena ofertowa – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków:
d) Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice (PPG 8018590365500039362686)
- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 145 700,00 kWh, ,
- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy c.o. i c.w.u – BROTJE HEIZHNG SBB 125 E o mocy 125 KW
- typ licznika: gazomierz nr 000254
- grupa taryfowa: W-4.
- cel wykorzystywania gazu ziemnego: ogrzewanie obiektu i podgrzewanie wody;

4.2.6.) Główny kod CPV: 65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert dla wszystkich części:
Cena ofertowa – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków:
e) Urzędu Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice (PPG 8018590365500039660928),
- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 185 000,00 kWh,
- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy c.o. i c.w.u – Kocioł gazowy firmy BUDERUS G324 o mocy 70 KW
- typ licznika: gazomierz nr 00151243
- grupa taryfowa: W-4.
- cel wykorzystywania gazu ziemnego: ogrzewanie obiektu i podgrzewanie wody;

4.2.6.) Główny kod CPV: 65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert dla wszystkich części:
Cena ofertowa – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w
ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
3) Powyższy warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie
wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), każdy z tych wykonawców (członków
konsorcjum) odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt1 Działu XIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, na mocy art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje
możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy dotyczących:1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w
zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu
przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami
leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od
Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji
administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji
wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub
uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia
dodatkowych dostaw, usług lub robótbudowlanych;2) rezygnacji z wykonania czynności
przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;3) zmiany zakresu
części
zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności
mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;4) zmiany
podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem
wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego
w realizacji przedmiotu umowy;5) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a
także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące
przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów; 6) wystąpieniu
sytuacji nadzwyczajnych typu strajki, epidemia, pandemia, stan wyjątkowy umożliwiający podjęcie, prowadzenie lub zakończenie robót budowlanych (dostaw i usług).2. Wprowadzenie
zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 455 ustawy prawo
zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez portal ezamówienia. Szczegółowy sposób złożenia oferty, opisany został w instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej w zakładce „Centrum Pomocy” pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.