eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kwidzyn › Świadczenie usług opiekuńczych dla świadczeniobiorców MOPS w Kwidzynie w miejscu ich zamieszkania.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych dla świadczeniobiorców MOPS w Kwidzynie w miejscu ich zamieszkania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002791490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grudziądzka 6

1.5.2.) Miejscowość: Kwidzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-500

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: (55)646-16-26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mopskwidzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.kwidzyn.samorzady.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych dla świadczeniobiorców MOPS w Kwidzynie w miejscu ich zamieszkania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c83ebfe6-9292-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000850/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług opiekuńczych dla świadczeniobiorców MOPS w Kwidzynie w miejscu ich zamieszkania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c83ebfe6-9292-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje, w tym wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej oraz wymogu użycia podpisu elektronicznego znajdują się w SWZ w rozdziałach II, XVIII i XX.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:1. Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są dane osobowe jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności Ośrodka.2.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:ul. Grudziądzka 6,82-500 Kwidzyn, email:sekretariat@mopskwidzyn.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /6b8qojd051/skrytka (http://epuap.gov.pl).3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług opiekuńczych dla świadczeniobiorców MOPS Kwidzyn w miejscu ich zamieszkania” prowadzonym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie w związku z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.–Pzp(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: posiada Pani/Pan:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 9.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.ZP.2611.LII.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na „Świadczeniu usług opiekuńczych dla świadczeniobiorców MOPS w Kwidzynie w miejscu ich zamieszkania”. 1. Usługi opiekuńcze świadczone będą w miejscu zamieszkania osób objętych wsparciem MOPS w Kwidzynie, zwanych dalej „świadczeniobiorcami”.
2. Średnia miesięczna szacunkowa liczba świadczeniobiorców wynosić będzie 60 osób. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w dni robocze oraz dni ustawowo wolne od pracy wg wydanych decyzji administracyjnych.
3. Szacunkowa liczba godzin miesięcznie wynosić będzie 2.600.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi opiekuńcze i faktyczna liczba godzin świadczenia usług miesięcznie będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych (liczba osób i godzin może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu). Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
4.Przedmiot zamówienia obejmuje:
4.1. Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901 ze zm.) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
4.2 Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:
1) osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione,
2) osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
4.3 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:
4.3.1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
1)zakup artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia gospodarstwa domowego;
2)przygotowywanie lub dostarczanie prostych posiłków według diety zaleconej przez lekarza albo pomoc przy przygotowywaniu posiłków;
3)na wniosek świadczeniobiorcy lub Zamawiającego dostarczenie 1 gorącego posiłku dziennie z placówki gastronomicznej wskazanej przez Zamawiającego lub świadczeniobiorcę;
4)pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie (o ile wymaga tego stan zdrowia), z zachowaniem dbałości o higienę żywności oraz czystość naczyń stołowych i kuchennych.
4.3.2.Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem
1)pomoc przy zakupie/zakup niezbędnych: artykułów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego bądź artykułów przemysłowych (ze środków finansowych podopiecznego);
2)opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczanie się z wydatkowanych środków;
3)utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli, pomoc przy ubieraniu;
4)utrzymanie na bieżąco w czystości pomieszczeń najbliższego otoczenia (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych) - mycie podłóg, odkurzanie, utrzymanie porządku w szafach, wynoszenie śmieci, mycie okien, wietrzenie pomieszczeń,
5)utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych;
6)utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego np. miednicy, kaczki, basenu, wanny, nocnika, sedesu;
7)utrzymanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie np. wózka inwalidzkiego, balkonika, podnośnika
8)pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej), bielizny pościelowej, ręczników oraz odzieży podopiecznego (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie i odbiór z pralni;
9)niezbędne prasowanie odzieży i bielizny;
10)przynoszenie opału i palenie w piecu, wynoszenie popiołu;
11)toaleta (mycie ciała, mycie głowy, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja włosów/pomoc przy kąpieli/golenie, higiena paznokci rąk i nóg, czyszczenie protez zębowych);
12)pomoc przy ubieraniu się, zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
13)prześcielenie łóżka;
14)pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (odprowadzenie do toalety lub zakładanie i zmiana pielucho-majtek z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeniu).
4.3.3.Pielęgnacja zalecana przez lekarza i inne usługi
1)podawanie leków, mierzenie temperatury, pomiary tętna i ciśnienia;
2)zakładanie kompresów i okładów, zmiana opatrunków, iniekcja insuliny;
3)zamawianie wizyt lekarskich, wizyty lekarskie w przychodni, udział w zabiegach specjalistycznych;
4)realizacja recept w aptece;
5)prowadzenie usprawnienia ruchowego (siadanie, nauka chodzenia, pionizacja, nauka samoobsługi);
6)kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego);
7)podtrzymywanie kondycji psychofizycznej podopiecznego, np. zachęcanie do i towarzyszenie w aktywności fizycznej (np. spacery) i intelektualnej (np. rozmowy, czytanie prasy i książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe);
8)pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym;
9)pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.
4.4 Nadzór i organizację usług opiekuńczych, ustalanie harmonogramu pracy opiekunek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wykonujących usługi opiekuńcze

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca wykaże, że wykonał, lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę opiekuńczą w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto (Zał. Nr 5 do SWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych warunek musi spełniać wartość części zamówienia wykonanej do upływu terminu składania ofert.
2) Wykonawca wykaże osoby, które skieruje do realizacji zamówienia w ilości minimum 25 osób (personel), z których każda z nich posiada co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych* oraz ukończone szkolenie/ kurs w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
* usługa opiekuńcza dotyczy usługi opiekuńczej w myśl art. 50 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).
UWAGA: Przez pojęcie „doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych” Zamawiający rozumie umiejętności wykonywania usług opiekuńczych zdobyte i ugruntowane w trakcie faktycznego ich wykonywania w różnych formach prawnych umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, wolontariat oraz doświadczenie osobiste jako opiekun faktyczny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza iż:
5.1 Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisanie przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6.Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.