eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łukowica › "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E ze stacji regazyfikacji LNG dla budynków użyteczności publicznej GMINY ŁUKOWICA."Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E ze stacji regazyfikacji LNG dla budynków użyteczności publicznej GMINY ŁUKOWICA.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łukowica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukowica

1.5.2.) Miejscowość: Łukowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-606

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lukowica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukowica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Samorządowe „Miś Uszatek” w Łukowicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7371871690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukowica 348

1.5.2.) Miejscowość: Łukowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-606

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole348@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pslukowica.przedszkolna.net

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łukowicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7371833206

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukowica 285

1.5.2.) Miejscowość: Łukowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-606

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: splukowica@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.splukowica.edupage.org

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7371821404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukowica 286

1.5.2.) Miejscowość: Łukowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-606

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opsluko@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopslukowica.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Łukowicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 371903183

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukowica 349

1.5.2.) Miejscowość: Łukowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-606

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goksit@lukowica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goksit.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7371028373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukowica 310

1.5.2.) Miejscowość: Łukowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-606

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osplukowica75@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: osplukowica.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Na mocy porozumienia z dnia 03 listopada 2023r w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania zawartego nanpodstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605),
1. Strony wyznaczają Gminę Łukowica (Urząd Gminy Łukowica) - zwanego dalej Zamawiającym Upoważnionym - do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w ich imieniu i na ich rzecz.
2. Strony upoważniają Zamawiającego Upoważnionego do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia zastrzeżone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kompetencji kierownika zamawiającego, w tym do reprezentowania Stron w postępowaniu odwoławczym i skargowym przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym w Warszawie oraz Sądem Najwyższym.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E ze stacji regazyfikacji LNG dla budynków użyteczności publicznej GMINY ŁUKOWICA.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b92d9964-902f-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062627/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E ze stacji regazyfikacji LNG dla budynków użyteczności publicznej GMINY ŁUKOWICA.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.małopolska.pl/uglukowica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://app.sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zamówień
publicznych (Platforma ZP) który dostępny jest po zalogowaniu na stronie https://app.sidaspzp.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łukowica z siedzibą w Urzędzie Gminy Łukowica o następujących danych kontaktowych: 34-606 Łukowica 334, gmina@lukowica.pl, tel. 18 3301521
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.lukowica@grupaformat.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.d/6/TP/19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E ze stacji regazyfikacji LNG do budynków użyteczności publicznej GMINY ŁUKOWICA wyszczególnionych w pkt.3 .
2. Dostarczenie gazu ma odbywać się na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) zwana dalej „Prawo energetyczne”, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego przez okres 12m-cy (nie wcześniej niż od 01.01.2024r ) do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych budynkach (miejscach odbioru):
3. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego ma odbywać się do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych budynkach
(miejscach odbioru):
Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz [kWh]
1 Budynek Urzędu Gminy (ZAZ, ZOE, żłobek) 400 000
2 Przedszkole Samorządowe w Łukowicy 107 000
3 Szkoła Podstawowa w Łukowicy 237 000
4 GOPS 40 000
5 GOKSiT 70 000
6 Ośrodek Zdrowia Łukowica 200 000
7 Obora Podworska 60 000
8 Budynek OSP Łukowica 32 000
4. Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego na 12 m-cy (dla wszystkich miejsc odbioru) wynosi: 1 146 000 kWh.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09120000-6 - Paliwa gazowe

65210000-8 - Przesył gazu

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2.1) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że posiada łącznie:
• aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.),
• aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub aktualną zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego typu E o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Przez wartość zamówienia Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych zamówień obejmujących dostawę i dystrybucję gazu ziemnego w ramach jednej umowy. Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie sumę dostaw i dystrybucji gazu ziemnego w ramach jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) koncesja, zezwolenie lub licencja, zgodnie z zapisami rozd.VIII ust2 pkt2.1 SWZ
2) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów czy zostały, wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z zapisami rozd.VIII ust.4 pkt4.1 (wzór załącznik nr 5 do SWZ),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale XIV SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium – jeżeli jest wymagane.
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby [art. 125 ust 5 ustawy pzp].

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu alba Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestrowi Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej z dnia 2/lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., póź. 584, z późn. zm.). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa .
Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-lukowica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia wynosi : 12 m-cy (nie wcześniej niż od 01.01.2024r), jednak sprzedaż paliwa gazowego będzie realizowana nie wcześniej niż po ewentualnym, skutecznym wypowiedzeniu obowiązującej umowy kompleksowej lub po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest pozytywnie zgłoszona umowa do OSD, zgodnie z terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.