eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000789482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zofii Nałkowskiej 10A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-425

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 258 53 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mosir.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-181027b2-73e9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053898/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 7. Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa konwojów środków pieniężnych w MOSiR w Katowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/U/16/10/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1555180 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach
1. Tytuł zamówienia: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach
2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część 1 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach
Część 2 Usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach
Zamawiający dopuszcza składnie ofert na dowolną ilość części.
3. Wspólny słownik CPV:
Część 1
79700000-1 – usługi detektywistyczne i ochroniarskie
79710000-4 – usługi ochroniarskie
79711000-1 – Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru
79715000-9 – Usługi patrolowe
4. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia – część 1, oraz usługa konwojów środków pieniężnych – część 2, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 oraz części 2 przedmiotowego postępowania zawierają załącznik numer 3 (OPZ) - do niniejszej SWZ.
5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji zawiera niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
1) Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy,
2) Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy,
3) Załącznik nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
4) Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską
5) Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy,
6) Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
7) Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z 125 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską
8) Załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej,
9) Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz usług,
10) Załącznik nr 10 do SWZ – Wykaz osób przedmiotowy środek dowodowy
11) Załącznik nr 11 do SWZ – Wykaz samochodów
6. Zamawiający wymaga wykonania całego przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dokumentacją postępowania, tj. zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. Zamawiający informuje, iż przedstawiona przez Zamawiającego dokumentacja postępowania stanowi całość i należy ją rozpatrywać łącznie.
7. Zamawiający nie przewiduje, ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi dla każdej z części na obiektach Zamawiającego zgodnie z wykazem i zakresem ujętym w OPZ stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy posiadał ubezpieczenie obejmujące wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe mogące wynikać z postanowień umowy, przez cały okres jej wykonywania:
Dla części 1 - na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 zł.
Dla części 2 - na sumę gwarancyjną 170 000,00 zł
Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz dokumenty potwierdzające opłacenie składek.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił przy rozliczeniu czasu pracy miesięczne zestawienia godzin na danym obiekcie, wraz z protokołami odbioru godzin potwierdzającymi wykonanie usługi z każdego obiektu Zamawiającego, potwierdzonymi przez Kierownika/gospodarza danego obiektu.
11. Zamawiający żąda szczegółowej kalkulacji roboczogodziny dla pracownika ochrony i kwalifikowanego pracownika ochrony.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla części 1 świadczył usługę grupy interwencyjnej, która winna być skalkulowana w kosztach ogólnych stawki.
13. Zamawiający w celu obliczenia ceny oferty dla każdej części podał szacunkowe liczby godzin ochrony. Zamawiający informuje, iż będzie się rozliczał z Wykonawca wg cen jednostkowych podanych w ofercie do kwot, które Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia dla każdej części.
14. Wszystkie opisane w SWZ i załącznikach w szczególności w OPZ usługi, dostawy a także, technologie, procedury, wyposażenie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, co do parametrów technicznych i użytkowych.
15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie świadczenia usług nie stworzył ograniczeń w dostępności do nich osobom niepełnosprawnym, w myśl art. 100 ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
16. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania Podwykonawców, podmiotów udostępniających swoje zasoby i pozostałych Wykonawców występujących wspólnie o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.5.5.) Wartość części: 1538920 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach
1. Tytuł zamówienia: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach
2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część 1 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach
Część 2 Usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach
Zamawiający dopuszcza składnie ofert na dowolną ilość części.
3. Wspólny słownik CPV:
Część 2
79700000-1 – usługi detektywistyczne i ochroniarskie
79710000-4 – usługi ochroniarskie
79713000-5 – Usługi strażnicze
79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru
4. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia – część 1, oraz usługa konwojów środków pieniężnych – część 2, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 oraz części 2 przedmiotowego postępowania zawierają załącznik numer 3 (OPZ) - do niniejszej SWZ.
5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji zawiera niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
1) Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy,
2) Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy,
3) Załącznik nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
4) Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską
5) Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy,
6) Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
7) Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z 125 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską
8) Załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej,
9) Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz usług,
10) Załącznik nr 10 do SWZ – Wykaz osób przedmiotowy środek dowodowy
11) Załącznik nr 11 do SWZ – Wykaz samochodów
6. Zamawiający wymaga wykonania całego przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dokumentacją postępowania, tj. zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. Zamawiający informuje, iż przedstawiona przez Zamawiającego dokumentacja postępowania stanowi całość i należy ją rozpatrywać łącznie.
7. Zamawiający nie przewiduje, ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi dla każdej z części na obiektach Zamawiającego zgodnie z wykazem i zakresem ujętym w OPZ stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy posiadał ubezpieczenie obejmujące wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe mogące wynikać z postanowień umowy, przez cały okres jej wykonywania:
Dla części 1 - na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 zł.
Dla części 2 - na sumę gwarancyjną 170 000,00 zł
Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz dokumenty potwierdzające opłacenie składek.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił przy rozliczeniu czasu pracy miesięczne zestawienia godzin na danym obiekcie, wraz z protokołami odbioru godzin potwierdzającymi wykonanie usługi z każdego obiektu Zamawiającego, potwierdzonymi przez Kierownika/gospodarza danego obiektu.
11. Zamawiający żąda szczegółowej kalkulacji roboczogodziny dla pracownika ochrony i kwalifikowanego pracownika ochrony.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla części 1 świadczył usługę grupy interwencyjnej, która winna być skalkulowana w kosztach ogólnych stawki.
13. Zamawiający w celu obliczenia ceny oferty dla każdej części podał szacunkowe liczby godzin ochrony. Zamawiający informuje, iż będzie się rozliczał z Wykonawca wg cen jednostkowych podanych w ofercie do kwot, które Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia dla każdej części.
14. Wszystkie opisane w SWZ i załącznikach w szczególności w OPZ usługi, dostawy a także, technologie, procedury, wyposażenie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, co do parametrów technicznych i użytkowych.
15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie świadczenia usług nie stworzył ograniczeń w dostępności do nich osobom niepełnosprawnym, w myśl art. 100 ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
16. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania Podwykonawców, podmiotów udostępniających swoje zasoby i pozostałych Wykonawców występujących wspólnie o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79713000-5 - Usługi strażnicze

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.5.5.) Wartość części: 16260 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1729230,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1729230,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1729230,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Lider Konsorcjum - FOSA Ochrona Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Partner Konsorcjum - Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o., Partner Konsorcjum - Agencję Ochrony Osób i Mienia „PULS” Leszek i Katarzyna Pyka Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6272731407

7.3.3) Ulica: ul. Katowicka 115 D

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-500

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

podjazdy grupy interwencyjnej oraz dysponowanie samochodami, firma ERA Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16b, KRS: 0000076821, NIP: 6272405145


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1729230,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Lider Konsorcjum - FOSA Ochrona Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Partner Konsorcjum - Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o., Partner Konsorcjum - Agencję Ochrony Osób i Mienia „PULS” Leszek i Katarzyna Pyka Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6272731407

7.3.3) Ulica: Katowicka 115 D

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-500

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

ERA sp. z o.o.41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16b, KRS: 0000076821, NIP: 6272405145 w części dotyczącej wsparcia grupy interwencyjnej oraz dysponowania samochodami.


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.