eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Sukcesywna dostawa ryb dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa ryb dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f75bd0a-7c7a-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa ryb dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f75bd0a-7c7a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529611

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007564/38/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.54 Sukcesywna dostawa ryb dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00483012

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DSR-ZP-IV.271.111.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi według asortymentu i ilości określonych w załączniku nr 1 do SWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) wraz z załącznikami oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż doszło do naruszenia art. 64 w związku z art. 16 ustawy Pzp. Do dnia 21.11.2023r. wpłynęły 3 oferty przy czym jedna bez załączników. 4 oferty wycofano. Wykonawcy zgłaszali problem ze złożeniem oferty. Strona internetowa prowadzonego postępowania wskutek nieprawidłowego działania platformy e-Zamówienia nie była ogólnodostępna oraz interoperacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123 i 1234), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych oraz ograniczała wykonawcom dostęp do postępowania o udzielenie zamówienia.
W konsekwencji awaria pozbawiła Zamawiającego zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i naruszała zasadę przejrzystości i proporcjonalności poprzez brak możliwości złożenia ofert przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający nie miał również możliwości dokonania skutecznej zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, zmiany SWZ chociażby w zakresie terminu składania i otwarcia ofert i terminu związania ofertą.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102A, 90- 012 Łódź objęty działaniami Urzędu Miasta Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo Zamówień Publicznych PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.