eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie i podległych Placówek TerenowychOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie i podległych Placówek Terenowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01251326200299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-060

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 17 867 34 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzeszow@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/krus

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie i podległych Placówek Terenowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0444c29a-8f73-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123633/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie i podległych Placówek Terenowych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób nie będzie brana pod uwagę.
3. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
2. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników zewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
4. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
5. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników zewnętrznych, w tym do złożenia oferty, przesyłania dokumentów i oświadczeń, konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
7. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
8. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
9. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
10. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: rzeszow@krus.gov.pl (nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami).
11. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
12. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB, w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale XXXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale XXXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1300-OP.261.1.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 do samochodów służbowych eksploatowanych przez Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie i podległe Placówki Terenowe przede wszystkim na stacjach położonych na terenie miast: Rzeszów, Kolbuszowa, Leżajsk, Mielec, Ropczyce, Strzyżów, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Jasło, Dębica, Brzozów, Krosno, Sanok, Przeworsk, Jarosław, Lubaczów, Przemyśl oraz sporadycznie na stacjach położonych na terenie całego kraju.
1) Zakup paliwa odbywać się będzie na podstawie kart paliwowych, bez konieczności każdorazowego wystawiania faktury VAT.
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował na terenie ww. miast, w których położone są placówki Zamawiającego oraz w każdym mieście wojewódzkim w kraju minimum 1 stacją paliw oferującą zamawiane paliwo, honorującą wystawione przez niego karty paliwowe.
3) Jeżeli Wykonawca w którejkolwiek z miejscowości będącej siedzibą Placówek Terenowych Zamawiającego nie dysponuje ani jedną stacją paliw, albo stacja jest czasowo nieczynna Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania na stacjach Wykonawcy położonych w innych miejscowościach nie dalej jednak niż w promieniu 20 km od siedziby Placówki Zamawiającego.
2. Maksymalna wielkość zamówienia w okresie trwania umowy wynosi 42 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb95.
3. Paliwo będzie tankowane sukcesywnie do 16 samochodów Zamawiającego zasilanych benzyną bezołowiową Pb 95.
4. Sprzedawane paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1314.).
5. Pełne informacje na temat zamówienia znajdują się w Załączniku Nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej:
1) Cena - 40%,
2) Stały rabat ( w %) - 60%

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o wskaźnik punktowy wg wzoru:

Wpo = K c + K r
gdzie:
Wpo – wskaźnik punktowy oferty,
K c – kryterium ceny brutto – waga 40% , obliczone wg wzoru:

cena najniższa
K c = --------------------------------------------- x 40 = ....... pkt,
cena badana

K r - kryterium stałego rabatu ( w % ) – waga 60% obliczone wg wzoru:

stały rabat ( w % ) zaoferowany
w badanej ofercie
K r = --------------------------------------------- x 60 = ........ pkt,
najwyższy zaoferowany stały
rabat ( w % ) spośród ocenianych ofert

UWAGA! W przypadku udzielenia przez Wykonawcę rabatu 0% ilość punktów przyznanych w kryterium rabatu wyniesie zero.

Wskaźnik punktowy oferty (Wpo) stanowi sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert, wg wzoru: Wpo = KC + Kr, przy czym wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości).
3. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która stanowić będzie najwyższy bilans ceny i kryterium stałego rabatu (z najwyższą łączną liczbą punktów) z zastrzeżeniem art. 248 i 251 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale IX SWZ oraz zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, spełniają następujące warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją benzynową w granicach administracyjnych miast, w których znajdują się siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego tj.: Rzeszów, Kolbuszowa, Leżajsk, Mielec, Ropczyce, Strzyżów, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Jasło, Dębica, Brzozów, Krosno, Sanok, Przeworsk, Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, honorującą wystawione przez niego Karty paliwowe oraz oferującą paliwo będące przedmiotem zamówienia. Stacje paliw muszą być czynne codziennie co najmniej 8 godzin na dobę – Zamawiający nie wymaga aby stacje były czynne w dni ustawowo wolne od pracy. Jeżeli w którejkolwiek z miejscowości będącej siedzibą Placówek Terenowych Zamawiającego Wykonawca nie dysponuje ani jedną stacją paliw, albo stacja jest czasowo nieczynna Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania na stacjach Wykonawcy położonych w innych miejscowościach nie dalej jednak niż w promieniu 20 km od siedziby Placówki Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1. Na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający zażąda złożenia:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
2) odrębnych oświadczeń każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale XI ust. 2 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda złożenia:
1) W kwestii warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, Zamawiający zażąda złożenia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.)
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi udokumentować posiadanie koncesji, chyba, że nie będzie brał udziału w realizacji przedmiotu zamówienia do realizacji, których uprawnienia te są wymagane.
2) W kwestii potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda złożenia wykazu ilości stacji paliw (Załącznik nr 2 do SWZ), położonych w granicach administracyjnych miast, w których znajdują się siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego tj.: Rzeszów, Kolbuszowa, Leżajsk, Mielec, Ropczyce, Strzyżów, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Jasło, Dębica, Brzozów, Krosno, Sanok, Przeworsk, Jarosław, Lubaczów, Przemyśl oraz ilości stacji paliw położonych w miastach wojewódzkich, oferujących paliwo będące przedmiotem zamówienia i honorujące wystawione przez Wykonawcę Karty paliwowe. Jeżeli w którejkolwiek z miejscowości będącej siedzibą Placówek Terenowych Zamawiającego, Wykonawca nie dysponuje ani jedną stacją paliw, albo stacja jest czasowo nieczynna, zobowiązany jest wskazać w Załączniku Nr 2 do SWZ adresy swoich stacji położonych w innych miejscowościach nie dalej jednak niż w promieniu 20 km od siedziby Placówki Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia Zamawiający zażąda złożenia przez Wykonawcę wypełnionego Załącznika Nr 5 do SWZ oraz koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1) dla wszystkich podwykonawców, którzy będą brali udział w wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego lub zawodowego podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i/lub pkt 2, dotyczące podmiotu(ów) udostępniającego(cych) zasoby stosownie do zakresu udostępnionych zasobów, z których Wykonawca będzie korzystał oraz oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 9 do SWZ o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (w Załączniku Nr 3c do SWZ).
4. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w Oświadczeniu – Załącznik 3a/3b/3c do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa ofertę z zastosowaniem Formularza ofertowego, którego wzór zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć:

A. Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału określonych w Rozdziale X SWZ – zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do SWZ;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby w postępowaniu, jeżeli w imieniu Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie nie wynika z KRS, CEDiG lub innego właściwego rejestru,
3) jeżeli dotyczy - Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu dołącza Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zakresie w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby - Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału określonych w Rozdziale X SWZ – Załącznik Nr 3c do SWZ;

B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym Spółki cywilne:
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
1) oświadczenie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału określonych w Rozdziale X SWZ – zgodnie z Załącznikiem Nr 3b do SWZ;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ;
4) Jeżeli dotyczy - Wykonawcy polegający na zasobach innego podmiotu dołączają Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zakresie w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby - Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału określonych w Rozdziale X SWZ – Załącznik Nr 3c do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (koncesję) i to on będzie realizował dostawy paliwa dla Zamawiającego.
6. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dysponuje: co najmniej jedną stacją paliw położoną w granicach administracyjnych miast, w których znajdują się siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego tj.: Rzeszów, Kolbuszowa, Leżajsk, Mielec, Ropczyce, Strzyżów, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Jasło, Dębica, Brzozów, Krosno, Sanok, Przeworsk, Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, honorującą wystawione przez niego Karty paliwowe oraz oferującą paliwo będące przedmiotem zamówienia i to on będzie realizował dostawy paliwa dla Zamawiającego. Stacje paliw muszą być czynne codziennie co najmniej 8 godzin na dobę – Zamawiający nie wymaga aby stacje były czynne w dni ustawowo wolne od pracy. Jeżeli w którejkolwiek z miejscowości będącej siedzibą Placówek Terenowych Zamawiającego Wykonawca nie dysponuje ani jedną stacją paliw, albo stacja jest czasowo nieczynna Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania na stacjach Wykonawcy położonych w innych miejscowościach nie dalej jednak niż w promieniu 20 km od siedziby Placówki Zamawiającego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Akceptacja treści projektowanych postanowień umowy nastąpi przez podpisanie oferty.
3. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wskazania osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy, podania adresu poczty elektronicznej z którego będą wysyłane faktury, korekty faktur oraz duplikaty do Zamawiającego.
5. Brak spełnienia wymogów określonych w ust. 4, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.