eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Świadczenie usług ochrony obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ul. Nowa 4b i ul. Olbrychta 10 oraz w Tomaszowie ul. Leśna 20Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług ochrony obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ul. Nowa 4b i ul. Olbrychta 10 oraz w Tomaszowie ul. Leśna 20

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO ZIELONEJ GÓRZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970703845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowa 4B

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-339

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 684765370

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgora@wordy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgora.wordy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2374d342-7ca9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samorządowa wojewódzka osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje kandydatów na kierowców i kierowców , prowadzenie kursów i szkoleń, wykonywanie innych zadań z zakresu BRD.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ul. Nowa 4b i ul. Olbrychta 10 oraz w Tomaszowie ul. Leśna 20

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2374d342-7ca9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121472/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dozór obiektów WORD Zielona Góra w Zielonej Górze i Tomaszowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480863

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WA.25.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 276321,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ul. Nowa 4b i ul. Olbrychta 10 .
1. Dozór i monitorowanie obiektów WORD w Zielonej Górze
a) Obiekty:
• biurowiec, garaże i teren przyległy przy ul. Nowej 4b w Zielonej Górze,
• biurowiec i teren przyległy przy ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze.

b) Usługi:
• ochrona fizyczna przez jednego pracownika Wykonawcy w zakresie w/w przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 16 godzin na dobę oraz dwa razy w tygodniu w wymiarze 24 godziny na dobę,
UWAGA:
W ofercie Wykonawcy należy dodatkowo uwzględnić całodobową ochronę w dni świąteczne i wskazane przez dyrektora WORD dni wolne od pracy występujące w dniach:
- 1 stycznia 2024r.,
- 19 stycznia 2024r.,
- 1 kwietnia 2024r.,
- 1,2,3 maja 2024r.,
- 30 maj 2024r.,
- 31 maj 2024.,
- 15 sierpnia 2024r.,
- 16 sierpnia 2024r.,
- 1 listopada 2024r.,
- 11 listopada 2024r.,
- 25,26 grudnia 2024r.,
- 27 grudnia 2024r.

c) Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:
• Dozór i monitorowanie obiektów WORD Zielona Góra ul. Nowa 4b oraz ul. Olbrychta 10 w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przez jednego pracownika Wykonawcy 5 razy w tygodniu w wymiarze 16 godzin na dobę w godz. 15.00 -7.00 (od poniedziałku do piątku), oraz 2 razy w tygodniu w wymiarze 24 godziny na dobę (sobota, niedziela).
• stały monitoring sygnałów alarmowych i napadowych w centrum operacyjnym,
• wsparcie grupy szybkiego reagowania na przyjęte przez centrum operacyjne sygnały alarmowe i napadowe z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 10 minut,
• dostosowanie dwóch istniejących niezależnych systemów alarmowych SATEL do bezprzewodowego podłączenia z centrum operacyjnym,
UWAGA:
Dokumentacja istniejącego systemu alarmowego do wglądu w siedzibie firmy.
• przeszkolenie stanowiskowe nowych pracowników do dnia 29.12.2023r.,
• prowadzenie dokumentacji dozorowej.

d) Dane ogólne obiektów WORD w Zielonej Górze.
• Powierzchnia dozorowana - około 27000m2
• Ilość obiektów dozorowanych – 4 szt. (dwa biurowce, dwa garaże)
• Obiekty są ogrodzone oraz zamykane dwoma bramami.
• Biurowiec główny przy ul. Nowej 4b, biurowiec przy ul. Olbrychta 10 oraz garaże i place manewrowe są monitorowane.
• Zamawiający nieodpłatnie udostępnia Wykonawcy w budynku przy ul. Nowej 4b pomieszczenie, niezbędne do przebywania w nim pracowników dozoru, z telefonem oraz podglądem monitoringu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 128282,12 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tomaszowie przy ul. Leśnej 20.
2. Obiekty WORD Zielona Góra w Tomaszowie k. Żagania
a) Obiekty:
• Kontenery biurowe, garaże i tereny przyległe.
• Płyty poślizgowe szt.3, szarpak, dwie przeszkody suche oraz drogi manewrowe na terenie ODTJ w Tomaszowie.
• Ogrodzenie i oświetlenie w/w obiektów

b) Usługi: Dozór i monitorowanie obiektów WORD Zielona Góra w Tomaszowie przy ul. Leśnej 20 w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przez jednego pracownika Wykonawcy
• ochrona fizyczna przez jednego pracownika Wykonawcy w zakresie w/w przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 16 godzin na dobę w godz. 15.00 -7.00 (od poniedziałku do piątku), oraz 2 razy w tygodniu w wymiarze 24 godziny na dobę (sobota, niedziela).
UWAGA:
W ofercie Wykonawcy należy dodatkowo uwzględnić całodobową ochronę w dni świąteczne i wskazane przez dyrektora WORD dni wolne od pracy występujące w dniach:
- 1 stycznia 2024r.,
- 19 stycznia 2024r.,
- 1 kwietnia 2024r.,
- 1,2,3 maja 2024r.,
- 30 maj 2024r.,
- 31 maj 2024.,
- 15 sierpnia 2024r.,
- 16 sierpnia 2024r.,
- 1 listopada 2024r.,
- 11 listopada 2024r.,
- 25,26 grudnia 2024r.,
- 27 grudnia 2024r.

c) Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:
• stała całodobowa, 2 razy w tygodniu oraz 16 godzinna 5 razy w tygodniu, ochrona fizyczna obiektów realizowana przez jedną osobę (osoba ta musi być wyposażona w „napadówkę” podłączoną do centrum operacyjnego),
• montaż urządzenia przesyłającego sygnał do bazy monitorowania,
• kontrolne potwierdzania aktywnego dozorowania ( 1 raz na 2 godziny) poprzez odbijanie sygnalizatorów umieszczonych w punktach kontrolnych na garażu samochodów ciężarowych i dwóch sprężarkowniach,
• UWAGA:
• przeszkolenie stanowiskowe nowych pracowników do dnia 29.12.2023r.,
• zamontowanie systemu łączności telefonicznej komórkowej pomiędzy osobą dozorującą a centralą,
• stały monitoring sygnałów alarmowych i napadowych w centrum operacyjnym,
• wsparcie grupy szybkiego reagowania na przyjęte przez centrum operacyjne sygnały alarmowe i napadowe z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 20 minut,
• zabezpieczenie majątku i mienia Zamawiającego na terenie posesji oraz wewnątrz obiektów i pomieszczeń,
• w przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej lub wodno-kanalizacyjnej powiadomić niezwłocznie odpowiednie służby oraz Zamawiającego,
• każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o występujących zdarzeniach na obiekcie chronionym,
• prowadzenie dokumentacji dozorowej.

d) Dane ogólne obiektów WORD w Tomaszowie k. Żagania - ODTJ.
• Powierzchnia dozorowana - około 160.000 m2
• Ilość obiektów dozorowanych – 15 szt. (dwa hangary, trzy płyty poślizgowe z urządzeniami zraszającymi, instalacja wodna, ogrodzenie, oświetlenie, kontenery biurowe, dwa pomieszczenia na sprężarki, drogi dojazdowe oraz dwie przeszkody suche i szarpak).
• Obiekty są ogrodzone oraz zamykane dwoma bramami.
• Zamawiający nieodpłatnie udostępnia Wykonawcy pomieszczenie w kontenerze biurowym niezbędne do przebywania w nim pracowników dozoru.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 148039,84 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180957,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 296076,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180957,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Apexim Bis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730658521

7.3.3) Ulica: Lwowska 25

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-225

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180957,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 203507,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214020,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 203507,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa24 Piotrowscy SP. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9291831809

7.3.3) Ulica: al. Wojska Polskiego 37

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-764

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 203507,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.