eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PILEOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PILE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Złotów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Piasta 1

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 67 263 26 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zlotow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PILE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6aab61c1-928b-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010879/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.54 Dowóz uczniów niepełnosprawnych (min.1 sprawnych ruchowo) do SOSW w Pile w okresie 02.01.2024 do 21.06.2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.77.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w poniedziałki dowóz, odbiór w piątek -w zależności od
kalendarz roku szkolnego w okresie od 02.01.2024 r. do 21.06.2024 r. polegające na dowożeniu min.1 ucznia max 4
uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile ul. Śniadeckich 27a/b. Opis przedmiotu zamówienia w
SWZ i we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie dwa kryteria oceny oferty:
• cena ofertowa brutto: 60%
• czas podstawienia pojazdu zastępczego: 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
2.1.1. Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2.2.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada właściwe, co do działalności i zakresu terytorialnego,
uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o Transporcie
drogowym (. Dz. U z 2019 roku poz. 2140, z późn. zm.).
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.3.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku usług okresowych również wykonuje): - co najmniej trzema usługami o
podobnym charakterze, odpowiadającym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane
należycie. W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych usług Wykonawca musi przedstawić wykaz tych usług
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały
wykonane oraz dowodów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wymóg ten nie dotyczy
sytuacji gdy realizacja dotyczyła Zamawiającego.
2.4.2. Wykonawca dysponuje pojazdami wyprodukowanymi po 2009 r., zgodnie z §22 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z 2017 r. poz. 2338, z 2018 r. poz. 855, z 2019 r. poz. 2560, z 2020 r. poz. 1886, z
2021 r. poz. 1877 oraz z 2022 r. poz. 122).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania,
aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:
1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających
potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia);
1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.4.1. SWZ - wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 2
(„Doświadczenie Wykonawcy”). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
1.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.4.2. SWZ - wykaz posiadanego potencjału technicznego -
środków transportowych dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3 („Wykaz posiadanego potencjału technicznego”).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć m.in.: 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Ustawy Pzp, należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. 2. Formularz cenowy oferty (załącznik nr 5 do SWZ) - w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 3. W przypadku, o którym mowa w
pkt. 7.2.3. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ). 4. W przypadku, o którym mowa w pkt.
10.3. SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Oświadczenia oraz oferta wraz z załącznikami
musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych postanowień, w tym wskazanych powyżej.
Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą
w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca
pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można
wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zostały określone w pkt 8.10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla
swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust.
1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z następujących okoliczności:1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia; 2) w zakresie zmiany terminu
realizacji zamówienia, o którym mowa w we wzorze umowy;3) w zakresie zmiany wykonawcy. Szczegółowy zakres
możliwych zmian jest opisany we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 11:20

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek
określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,
który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.