eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi G這wno › "Sukcesywna dostawa gazu grzewczego na potrzeby Szko造 Podstawowej Nr 2 w G這wnie"Og這szenie z dnia 2023-12-03


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa gazu grzewczego na potrzeby Szko造 Podstawowej Nr 2 w G這wnie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GΜWNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000732281

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. W豉dys豉wa Andersa 37

1.5.2.) Miejscowo嗆: G這wno

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-015

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - 鏚zki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp2glowno2@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://sp2glowno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa gazu grzewczego na potrzeby Szko造 Podstawowej Nr 2 w G這wnie”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-0029d99b-91fd-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00528474

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-03

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00528426/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Sukcesywna dostawa gazu grzewczego na potrzeby Szko造 Podstawowej Nr 2 w G這wnie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0029d99b-91fd-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
3. Zamawiaj帷y wyznacza nast瘼uj帷e osoby do kontaktu z wykonawcami:
3.1. w sprawach merytorycznych – Agnieszka Jaworska - Wo幡iak,
3.2. w sprawach proceduralnych – Kinga Mi鄂iewicz.
12. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodnie z ustaw Pzp lub rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mog by opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem zewn皻rznym lub wewn皻rznym. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si do przesy豉nej wiadomo軼i uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).
13. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
14. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
15. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
17. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.
18. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: sp2glowno2@wp.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Na podstawie Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), pragniemy Pa雟twa poinformowa, 瞠:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szko造 Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w G這wnie, tel. (42) 719-10-25, e-mail: sp2glowno2@wp.pl;
2. inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 2 w G這wnie jest Pani Magdalena Kuszmider,
e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 i inne ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (z p騧niejszymi zmianami), dalej zwana „Pzp”, a tak瞠 podmiotom uprawnionym – na podstawie um闚 o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczeg鏊no軼i podmiotom wspieraj帷ych administratora w organizacji post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego).
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy, uwzgl璠niaj帷 okres r瘯ojmi i gwarancji oraz okres przedawnienia roszcze.
6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego – konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp.
7. Posiada Pani/Pan:
7.1. prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (art. 15 RODO);
7.2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
7.3. prawo 膨dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego;
7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przys逝guje Pani/Panu:
8.1. prawo do usuni璚ia danych osobowych (w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO);
8.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W przypadku gdy osoba, kt鏎ej dane dotycz wnosi do Administratora o:
9.1. potwierdzenie, czy przetwarzane s dane jej dotycz帷e;
9.2. uzyskanie dost瘼u do danych jej dotycz帷ych oraz informacji o:
9.2.1. celach przetwarzania;
9.2.2. kategoriach odno郾ych danych osobowych;
9.2.3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc闚, kt鏎ym dane osobowe zosta造 lub zostan ujawnione (w szczeg鏊no軼i o odbiorcach w pa雟twach trzecich lub organizacjach mi璠zynarodowych);
9.2.4. planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu;
9.2.5. prawie do żądania od Administratora sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotycz帷ego osoby, kt鏎ej dane dotycz̨, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
9.2.6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9.2.7. 廝鏚le danych osobowych je瞠li nie zosta造 one zebrane od osoby, kt鏎ej dane dotycz;
9.2.8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych zasadach ich podejmowania;
9.3. uzyskanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach (o kt鏎ych mowa w art. 46 og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych), zwi您anych z przekazaniem, je瞠li dane osobowe są przekazywane do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej,
9.4. dostarczenie kopii danych podlegaj帷ych przetwarzaniu; a wykonanie powy窺zych obowi您k闚 wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu ewentualnie wskazania nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
10. W przypadku wyst徙ienia przez osob, kt鏎ej dane dotycz do Administratora z 膨daniem ograniczenia przetwarzania, 膨danie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP2/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

3.1. Zam闚ienie obejmuje sukcesywn dostaw do siedziby Zamawiaj帷ego gazu propan – PN – C- 96008:1998, opisanego kodem CN 27111294 – w ilo軼i do 95 000 litr闚.
3.2. Ilo嗆 podana powy瞠j jest wielko軼i szacunkow. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dokonania zmian ilo軼iowych w przedstawionym asortymencie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiaj帷ego. Minimalna gwarantowana wielko嗆 zam闚ienia wynosi: gaz propan – 50 000 litr闚.
3.3. Miejsce odbioru gazu: Szko豉 Podstawowa Nr 2 w G這wnie, ul. Gen. Andersa 37, 95-015 G這wno. Planowane zu篡cie gazu w ci庵u roku – 95 000 litr闚.
3.4. Dostawy odbywa si b璠 w dni robocze, w godzinach ustalonych z Zamawiaj帷ym, po wcze郾iejszym powiadomieniu o planowanej dostawie, transportem zapewnionym przez Wykonawc, na jego koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiaj帷ego.
3.5. Dostawa ze wzgl璠u na utrudniony dojazd mo瞠 odbywa si samochodami o pojemno軼i cysterny do 27.000 tys. litr闚.
3.6. Realizacja sukcesywnych dostaw nast徙i przez dostaw gazu propan na podstawie poszczeg鏊nych zlece przekazywanych przez Zamawiaj帷ego, w ilo軼iach nie mniejszych ni 4.000 litr闚.
3.7. Dostarczany gaz musi posiada parametry techniczne zgodnie z norm PN-C-96008:1998 oraz spe軟ia wymagania jako軼iowe okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymaga jako軼iowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r. poz. 540) oraz musi by opisany kodem CN 27111294.
3.8. Na potwierdzenie jako軼i przedmiotu zam闚ienia wraz z dostaw Wykonawca przedk豉da Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie/Certyfikat na potwierdzenie spe軟iania parametr闚 gazu, o ile Zamawiaj帷y wezwie do z這瞠nia o鈍iadczenia/Certyfikatu/鈍iadectwa jako軼i.
3.9. Za豉twienie wszystkich formalno軼i i koszt闚 zwi您anych z wykonaniem przedmiotu zam闚ienia le篡 po stronie Wykonawcy.
3.10. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 jest zwolniony z akcyzy za dostarczany gaz.
3.11. Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie CPV: 09122100-1 propan
3.12. Zamawiaj帷y wymaga udzielenia na dostarczony gaz do cel闚 grzewczych gwarancji na okres 24 miesi璚y, licz帷 od daty podpisania protoko逝 odbioru dostawy.
3.13. Zamawiaj帷y nie stawia wymogu, o kt鏎ym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i w trakcie realizacji zam闚ienia na podstawie umowy o prac.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09122100-1 - Propan

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

4.3. Zamawiaj帷y zgodnie z art. 441 ust. 1, ustawy Pzp, korzysta z prawa opcji, w zwi您ku z czym precyzuje:
4.3.1. okre郵enie rodzaju i maksymalnej warto軼i: zam闚ienie o dodatkowe 20% ilo軼i gazu,
4.3.2. okre郵enie okoliczno軼i skorzystania z opcji: w zwi您ku z zmian warunk闚 pogodowych,
4.3.3. powy窺ze nie modyfikuje og鏊nego charakteru umowy.
4.4. Zamawiaj帷y zobowi您uje si zrealizowa zam闚ienia na minimum: 50 000 litr闚.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y stosowa b璠zie nast瘼uj帷e kryteria (Zamawiaj帷y przyj掖, 瞠 w zakresie ka盥ego kryterium oceny ofert: 1% stanowi 1 punkt):
16.1.1. Cena oferty brutto – 60,00% (60 pkt),
16.1.2. Czas realizacji dostawy - 40,00% (40 pkt),

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6.5.1. Zamawiaj帷y w zakresie zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym nie precyzuje 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ienie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
6.5.2. w zakresie uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca w celu spe軟iania niniejszego warunku posiada aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi obj皻ymi niniejszym post瘼owaniem, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki.
6.5.3. Zamawiaj帷y w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
nie precyzuje 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ienie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
6.5.4. Zamawiaj帷y w zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
nie precyzuje 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ienie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w pkt 6.1. SWZ, Zamawiaj帷y 膨da dokument闚 i o鈍iadcze wskazanych poni瞠j:
7.1.1. Wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert:
7.1.1.1. aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z post瘼owania – zgodnie ze wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
7.1.2. Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona zobowi您any jest z這篡 na wezwanie Zamawiaj帷ego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie kr鏒szym ni 5 dni, nast瘼uj帷e aktualne na dzie z這瞠nia dokumenty:
7.1.2.1. o鈍iadczenie Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z za陰cznikiem nr 3a do SWZ.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚 o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 7.2. W celu oceny spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w pkt 6.2. SWZ Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych o鈍iadcze i dokument闚:
7.2.1. Wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert:
7.2.1.1. aktualne na dzie sk豉dania ofert wst瘼ne o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – zgodnie ze wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ.
7.2.2. Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona zobowi您any jest z這篡 na wezwanie Zamawiaj帷ego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie kr鏒szym ni 5 dni, nast瘼uj帷e aktualne na dzie z這瞠nia dokumenty:
7.2.2.1. aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi obj皻ymi niniejszym post瘼owaniem, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodno軼i oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami okre郵onymi w opisie przedmiotu zam闚ienia, zgodnie z art. 104-106 Ustawy Pzp - Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia wraz z ofert:
Certyfikatu na przedmiotu zam闚ienia – gaz propan do cel闚 grzewczych (鈍iadectwo jako軼i).

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Certyfikat na przedmiot zam闚ienia – gaz propan do cel闚 grzewczych (鈍iadectwo jako軼i).

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

11.5. Ofert stanowi:
11.5.1. wype軟iony i podpisany formularz „Oferta”, zgodny z Za陰cznikiem nr 1 do SWZ.
11.6. Do oferty nale篡 za陰czy:
11.6.1. o鈍iadczenia wymagane postanowieniami SWZ tj.:
11.6.1.1. aktualne na dzie sk豉dania ofert wst瘼ne o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – zgodnie ze wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ.
11.6.1.2. aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z post瘼owania – zgodnie ze wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do SWZ.
11.6.2. pe軟omocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokument闚 i o鈍iadcze sk豉danych wraz z ofert, o ile zosta造 podpisane przez pe軟omocnika. Tre嗆 pe軟omocnictwa musi jednoznacznie wskazywa czynno軼i, do wykonywania, kt鏎ych pe軟omocnik jest upowa積iony,
11.6.3. zobowi您anie podmiotu udostepniaj帷ego Wykonawcy zasoby - do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 - o ile Wykonawca korzysta ze zdolno軼i innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy. Zobowi您anie lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje si w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowi您anie (inny podmiotowy 鈔odek dowodowy) zosta這 wystawione w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej – o ile dotyczy,
11.6.4. przedmiotowe 鈔odki dowodowe – Certyfikat na przedmiot zam闚ienia – gaz propan do cel闚 grzewczych (鈍iadectwo jako軼i).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

6.9. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
6.9.1. 瘸den z podmiot闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 6.
6.9.2. W przypadku gdy Wykonawca wykonywa w ramach kontraktu/umowy wi瘯szy zakres dostaw, dla potrzeb niniejszego zam闚ienia powinien wyodr瑿ni i poda warto嗆 dostaw.- o ile dotyczy
6.9.3. Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji dostaw wykonanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawiera dostawy, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca bezpo鈔ednio uczestniczy.- o ile dotyczy
6.9.4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.- o ile dotyczy
6.9.5. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
7.4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia:
7.4.1. s zobowi您ani do ustanowienia Pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego i zawarcia Umowy o wykonanie zam闚ienia publicznego.
7.4.2. Ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zobowi您any jest samodzielnie wykaza brak podstaw wykluczenia z post瘼owania oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉daj帷 wraz z ofert o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w pkt. 7.1.1.1. i pkt. 7.2.1.1. SWZ.
7.4.3. Oferta Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie musi by podpisana i oznaczona w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkie podmioty wsp鏊nie ubiegaj帷e si o udzielenie zam闚ienia.
7.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
7.4.5. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do ofert o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
7.4.6. Sp馧ka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, dlatego jej wsp鏊nicy zobowi您ani s ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Pe軟omocnictwo musi by za陰czone do oferty.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian postanowie zawartej umowy, w tym zmian terminu realizacji umowy, w nast瘼uj帷ych przypadkach:
1.1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczno嗆 wprowadzenia zmian wynikaj帷ych z okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy,
1.2. w przypadku, gdy zmiany postanowie zawartej umowy b璠 korzystne dla Zamawiaj帷ego, a zmiany wynik造 w trakcie realizacji zam闚ienia,
1.3. zmiany w sposobie dokonywania p豉tno軼i, rozliczenia,
1.4. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, os鏏 kontaktowych itp.
1.5. uwarunkowa spo貫cznych (protest闚, list闚, petycji, itp.),
1.6. zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego itp. – zmiana obowi您uje od dnia wej軼ia w 篡cie przepis闚 prawa,
1.7. braku mo磧iwo軼i kontynuacji dostawy z winy Zamawiaj帷ego,
1.8. konieczno軼i zmiany terminu ko鎍owego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie mo積a by這 tego przewidzie w chwili podpisania umowy,
1.9. mo磧iwa jest korzystna dla Zamawiaj帷ego zmiana termin闚 i sposobu p豉tno軼i za realizacj przedmiotu zam闚ienia,
1.10. w przypadku wyst徙ienia awarii, si造 wy窺zej np. kl瘰ki 篡wio這we, konflikt zbrojny, zdarzenia zwi您ane z dzia豉niem si natury, og這szenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
1.11. niezb璠na jest zmiana sposobu wykonania zam闚ienia, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiaj帷ego lub jest konieczna w celu prawid這wego wykonania umowy,
1.12. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian Wykonawcy, kt鏎emu udzieli zam闚ienia. Wykonawc dotychczasowego mo瞠 zast徙i nowy Wykonawca w wyniku po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy.
1.13. Z powodu okoliczno軼i zaistnia造ch po stronie Zamawiaj帷ego mo磧iwe jest wyd逝瞠nia terminu wykonania zam闚ienia.
1.14. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno軼i, o kt鏎ych owa w art.. 455 z zachowaniem zasad, o kt鏎ych mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
1.15. konieczno軼i zmiany terminu ko鎍owego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, braku wykorzystania planowanej ilo軼i litr闚 gazu grzewczego.

Pozosta貫 zapisy w sprawie zmian zawarte s we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

6.1.2. Informacje dodatkowe: Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego wyklucza si Wykonawc闚 na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.
1) Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y wyklucza:
a) Wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) Wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) Wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie, o kt鏎ym mowa w ust. powy瞠j, nast瘼owa b璠zie na okres trwania ww. okoliczno軼i. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiaj帷y odrzuca ofert takiego Wykonawcy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.