eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie Nr postępowania: 3/PZP/2023Ogłoszenie z dnia 2023-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie Nr postępowania: 3/PZP/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

1.3.) Oddział zamawiającego: MOO PCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6760078896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Studencka 19

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-116

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 422-91-15

1.5.8.) Numer faksu: 12 422-90-79

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krakow.przetargi@pck.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ww.pck.malopolska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie Nr postępowania: 3/PZP/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c11a067a-91cf-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017903/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pck_malopolska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/PZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie wg poniższego zestawienia:
1 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM tabl. 75 mg - 8358
2 ACIDUM FOLICUM tabl. 15 mg - 268
3 ACIDUM FOLICUM tabl. 5 mg - 1086
4 ALLOPURINOLUM tabl. 100 mg - 3390
5 ALLOPURINOLUM tabl. 300 mg - 750
6 AMLODIPINUM tabl. 5 mg - 3390
7 AMLODIPINUM tabl. 10 mg - 1336
8 APIXABAN tabl. 2,5 mg - 6420
9 APIXABAN tabl. 5 mg - 6486
10 ATORVASTATINUM tabl. 10 mg - 1882
11 ATORVASTATINUM tabl. 20 mg - 5278
12 ATORVASTATINUM tabl. 40 mg - 372
13 BENSERAZIDUM, LEVODOPUM kaps. 100 mg + 25 mg - 9546
14 BENSERAZIDUM, LEVODOPUM kaps. 50 mg + 12,5 mg - 7428
15 BENSERAZIDUM, LEVODOPUM kaps. 100 mg + 25 mg - 1918
16 BETAHISTINUM DIHYDROCHLORATUM tabl. 24 mg - 762
17 BIPERIDENUM tabl. 2 mg - 2818
18 BISOPROLOLUM tabl. 1,25 mg - 634
19 BISOPROLOLUM tabl. 2,5 mg - 3988
20 BISOPROLOLUM tabl. 5 mg - 3106
21 BUDESONIDUM kaps. 200 mcg - 2886
22 BUDESONIDUM amp. 0,5 mg/ml- 2ml - 1074
23 CALCIUM CARBONICUM kaps. 400 mg Ca2+ -1344
24 CALCIUM CARBONICUM kaps. 200 mg Ca2+ - 490
25 CARVEDILOLUM tabl. 12,5 mg - 1384
26 CARVEDILOLUM tabl. 6,25 mg - 4560
27 CEFTRIAXONUM amp. 2 g - 456
28 CETIRIZINUM tabl. 10 mg - 2698
29 CHOLECALCIFEROLUM kaps. 2000 IU - 6720
30 CHOLECALCIFEROLUM tabl. 4000 IU - 508
31 CITALOPRAMUM tabl. 10 mg - 510
32 CITALOPRAMUM tabl. 20 mg - 726
33 CLOPIDOGRELUM tabl. 75 mg - 526
34 CYANOCOBALAMINUM tabl. 100 mcg - 2878
35 DIGOXINUM tabl. 100 mcg - 1348
36 DIGOXINUM tabl. 250 mcg - 726
37 DULOXETINUM HYDROCHLORATUM kaps. 60 mg - 1444
38 ENALAPRILUM tabl. 20 mg - 624
39 ETAMSYLATUM tabl. 250 mg - 132
40 ETAMSYLATUM kaps. 500 mg - 778
41 FERRUM SULFURICUM tabl. 80 mg - 2340
42 FINASTERIDUM tabl. 5 mg - 822
43 FURAGINUM tabl. 50 mg - 1030
44 FURAGINUM tabl. 100 mg - 966
45 FUROSEMIDUM tabl. 40 mg - 6114
46 HYDROCHLOROTHIAZIDUM tabl. 12,5 mg - 718
47 HYDROXYZINUM tabl. 10 mg - 1602
48 HYDROXYZINUM tabl. 25 mg - 510
49 INDAPAMIDUM tabl. 1,5 mg - 498
50 IPRATROPIUM BROMATUM aer. 20 mcg/dawkę inh. - 1440
51 IPRATROPIUM BROMATUM, FENOTEROLUM HYDROBROMATUM gtt. 20 kropli - 1424
52 ISOSORBIDUM MONONITRICUM tabl. 50 mg - 724
53 ITOPRIDUM HYDROCHLORATUM tabl. 50 mg - 4584
54 KALIUM CHLORATUM kaps. 600 mg - 1668
55 KALIUM CHLORATUM tabl. 391 mg K+ - 25848
56 KALIUM CHLORATUM sir 782 mg K+/10ml - 664
57 KALIUM CITRICUM, KALIUM HYDROGENOCARBONICUM sasz. 782 mg K+/3 g - 3162
58 LACTULOSUM sir 7,5 g/15 ml - 846
60 LERCANIDIPINUM tabl. 10 mg - 790
61 LEVETIRACETAMUM tabl. 250 mg - 1426
62 LEVOTHYROXINUM NATRICUM tabl. 100 mcg - 990
63 LEVOTHYROXINUM NATRICUM tabl. 50 µg - 1294
64 LORAZEPAMUM tabl. 1 mg - 754
65 MACROGOLUM sasz. 10 g - 402
66 MAGNESIUM,PYRIDOXINUM tabl. - 7200
67 MEMANTINUM HYDROCHLORATUM tabl. 10 mg - 760
68 MEMANTINUM HYDROCHLORATUM tabl. 20 mg - 1122
69 METFORMINUM HYDROCHLORATUM tabl. 500 mg - 1440
70 METFORMINUM HYDROCHLORATUM tabl. 850 mg - 1540
71 METFORMINUM HYDROCHLORATUM tabl. 1000 mg - 1548
72 METFORMINUM HYDROCHLORATUM tabl.o p.uwal. 500 mg - 720
73 METFORMINUM HYDROCHLORATUM tabl.o p.uwal. 1000 mg - 990
74 METHYLPREDNISOLONUM tabl.o p.uwal. 4 mg - 1026
75 METOPROLOLUM SUCCINATUM tabl.o p.uwal. 23,75 mg - 1482
76 METOPROLOLUM SUCCINATUM tabl.o p.uwal. 47,5 mg - 2952
77 METOPROLOLUM SUCCINATUM tabl.o p.uwal. 95 mg - 1632
78 METOPROLOLUM TARTARICUM tabl. 50 mg -1064
79 NATRIUM VALPROICUM tabl. 300 mg - 3352
80 NATRIUM VALPROICUM tabl. 500 mg - 1682
81 NATRIUM VALPROICUM sir. 10 ml - 1458
82 NEBIVOLOLUM tabl. 5 mg - 792
83 NICERGOLINUM tabl. 10 mg - 562
84 OMEPRAZOLUM kaps. 20 mg - 2268
85 OMEPRAZOLUM kaps. 40 mg - 814
86 ORNITHINUM ASPARTICUM tabl. 100 mg - 2718
87 PANTOPRAZOLUM tabl. 20 mg - 11584
88 PANTOPRAZOLUM tabl. 40 mg - 5692
89 PERAZINUM tabl. 25 mg - 976
90 PERAZINUM tabl. 50 mg - 268
91 PERAZINUM tabl. 100 mg - 196
92 PERINDOPRILUM tabl. 5 mg - 572
93 PREDNISONUM tabl. 5 mg - 906
94 PREGABALINUM kaps. 75 mg - 2616
95 PREGABALINUM kaps. 150 mg - 2172
96 PROPAFENONUM HYDROCHLORATUM tabl. 150 mg - 1456
97 QUETIAPINUM tabl. 25 mg - 12292
98 QUETIAPINUM tabl. XR 50 mg - 1126
99 RAMIPRILUM tabl. 2,5 mg - 2518
100 RAMIPRILUM tabl. 5 mg - 3280
101 RAMIPRILUM tabl. 10 mg - 720
102 RAMIPRILUM,AMLODIPINUM kaps. 5 mg + 5 mg - 718
103 RISPERIDONUM tabl. 1 mg - 698
104 ROSUVASTATINUM tabl. 5 mg - 1902
105 ROSUVASTATINUM tabl. 10 mg - 736
106 ROSUVASTATINUM tabl. 20 mg - 752
107 ROSUVASTATINUM tabl. 30 mg - 730
108 SALBUTAMOLUM tabl. 2 mg - 1430
109 SERTRALINUM tabl. 50 mg - 3024
110 SERTRALINUM tabl. 100 mg - 894
111 SIMVASTATINUM tabl. 10 mg - 720
112 SIMVASTATINUM tabl. 20 mg - 726
113 SPIRONOLACTONUM tabl. 25 mg - 3414
114 SULPIRIDUM tabl. 50 mg - 732
115 TAMSULOSINUM tabl. 0,4 mg - 1024
116 TELMISARTANUM tabl. 40 mg - 496
117 TIAPRIDUM tabl. 100 mg - 4086
118 TIMONACICUM tabl. 100 mg - 564
119 TORASEMIDUM tabl. 5 mg - 5076
120 TORASEMIDUM tabl. 10 mg - 4664
121 TORASEMIDUM tabl. 200 mg - 156
122 TRAMADOLUM kaps. 50 mg - 1054
123 TRAMADOLUM, PARACETAMOLUM tabl. 37,5mg + 325mg - 2878
124 TRAZODONUM tabl.o p.dział. 150 mg - 620
125 TRAZODONUM tabl.o p.dział. 75 mg - 910
126 VALSARTANUM tabl. 80 mg - 948
127 WARFARINUM NATRICUM tabl. 3 mg - 862
128 WARFARINUM NATRICUM tabl. 5 mg - 1226
129 PARACETAMOLUM tabl. 500 mg - 3600
130 Probiotyk kaps. 1 kaps. - 216
131 DROTAVERINUM HYDROCHLORATUM tabl. 40 mg - 24
132 LOPERAMIDUM tabl. 2 mg - 72

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie wg poniższego zestawienia:
1 DABIGATRANUM ETEXILATUM kaps. 110 mg -1446
2 DABIGATRANUM ETEXILATUM kaps. 150 mg -526
3 dapagliflozyna tabl. 10 mg -204
4 EMPAGLIFLOZIN tabl. 10 mg -424
5 Tikagrelor tabl. 90 mg -550
7 RIVAROXABANUM tabl. 15 mg -1500
8 RIVAROXABANUM tabl. 20 mg -1356
9 RIVASTIGMINUM TTS 4,6 mg/24 h -376

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie wg poniższego zestawienia:
1 ENOXAPARINUM NATRICUM amp.-strz. 20 mg/0,2 ml -1 056
2 ENOXAPARINUM NATRICUM amp.-strz. 40 mg/0,4 ml- 7 464
3 ENOXAPARINUM NATRICUM amp.-strz. 60 mg/0,6 ml-254
4 INSULIN amp. Jednostka - 11 232
5 INSULIN amp. Jednostka - 51 578
6 INSULIN amp. Jednostka -76 950
7 INSULIN amp. Jednostka -8 442
8 INSULIN amp. Jednostka -77 874

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie wg poniższego zestawienia:
1 LIDOCAINUM żel 1 tuba - 168
2 LIDOCAINUM żel 1 tuba - 168
3 Preparat żywieniowy o dużej zawartości białka proszek 1 puszka -288
4 DORZOLAMIDUM gtt.oft. butelka - 24
5 LATANOPROSTUM gtt.oft. butelka - 24
6 SULFACETAMIDUM NATRICUM gtt.oft.x 12 minimsów 10% - 24

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, – którzy posiadają uprawnienie do sprzedaży produktów leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 944 ze zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu :
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu-załączniki nr 3 do SWZ
4) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 944 ze zm.), dotyczy hurtowni farmaceutycznej, wytwórcy, składu konsygnacyjnego (odpowiednio):
1.1. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub koncesja na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na substancje psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie,
1.2. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
1.3. w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - Zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub równoważne dokumenty wydane przez właściwe organy państw członkowskich UE.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących środków dowodowych:
1.1. Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 944 ze zm.), dotyczy hurtowni farmaceutycznej, wytwórcy, składu konsygnacyjnego (odpowiednio):
1.1.1 Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub koncesja na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na substancje psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie,
1.1.2 Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
1.1.3 w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - Zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub równoważne dokumenty wydane przez właściwe organy państw członkowskich UE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Tabelę asortymentowo – cenową zgodnie z Załącznikiem nr 1 A do SWZ
3. Oświadczenie Wykonawcy z art. 117 ust. 4 - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ
Dokumenty podmiotów zagranicznych; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast :
-Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 14:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.