eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z PSZOKÓW o kodach 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 27*, 20 01 28 w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. "Ogłoszenie z dnia 2023-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z PSZOKÓW o kodach 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 27*, 20 01 28 w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330253984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-724

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgkkoszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z PSZOKÓW o kodach 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 27*, 20 01 28 w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ad27087-91fd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie świadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony :
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings zwanej dalej Platformą. Wykonawcy winni zapoznać się z regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców: link:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje , w którym zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 11.1.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się
w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt.Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 8.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
2) Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej pod adresem: http://pgk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216428
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. ), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz punkt 3.15.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 66/AP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III. Miejsca odbioru odpadów

1. PSZOK Koszalin (75 - 724) ulica Komunalna 5,
2. PUNKT KOMERCYJNY Koszalin (75 –342) ulica Władysława IV 149,
3. PSZOK Koszalin (75 - 900) ulica Gnieźnieńska 6
4. PSZOK Koszalin (75 – 319) ulica Na Skwierzynkę 2
5. PSZOK Sianów (76 – 004) ulica Łubuszan 80
6. PSZOK Polanów (76 - 010) ulica Stawna 2,
7. PSZOK Bobolice (76 – 020) Boboliczki działka nr 61,
8. PSZOK Malechowo (76 - 142) Niemica działka nr 256/9,
2.1. Zamawiający zbiera odpady w pojemnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi magazynowania i transportowania odpadów niebezpiecznych.
2.2. Wykonawca odbierając odpady od Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć
na wymianę pojemniki, przystosowane do rodzaju odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.3. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku odpadów własnym sprzętem i na własny koszt.
2.4. Odpady odebrane od Zamawiającego będą, transportowane, zagospodarowane
lub utylizowane na koszt Wykonawcy.
2.5. Od momentu przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego odpadów do transportu
i zagospodarowania, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za właściwe
i zgodne z przepisami prawa postępowanie z przekazanymi odpadami. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za działania i zaniechania działań przez pracowników
i innych podmiotów, którymi posłużył się przy realizacji Zamówienia (np. przewoźnicy).
2.6. Ważenie odebranych odpadów odbywać się będzie na legalizowanej wadze Zamawiającego znajdującej się przy ulicy Gnieźnieńskiej 6 w Koszalinie. Ważenie odbywać się będzie kontrolnie na wyraźne wskazanie Zamawiającego.
3. BDO
3.1. Każdorazowo przy odbiorze przez Wykonawcę odpadów, Zamawiający wygeneruje Kartę Przekazania Odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO), dla każdego kodu odpadu
i każdej lokalizacji osobno.
3.2. Wykonawca niezwłocznie po przetransportowaniu odpadów zobowiązany jest
do zatwierdzenia karty w elektronicznym systemie BDO, która jest jednocześnie potwierdzeniem wykonania zamówienia i ilości przekazanych przez Zamawiającego odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium „Cena całego zamówienia” – waga 100 punktów.

2. Kryterium „Cena całego zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

3. Kryterium „Cena całego zamówienia” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert
------------------------------------------------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów.
Cena brutto badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ustawy pzp:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą zakresem niniejszemu postępowaniu o wartości nie mniejszej niż 200 tys. złotych brutto.
Sporządzić wykaz tych usług na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ „Wykaz wykonanych usług oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; b) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
Wykonawca musi posiadać numer w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z.U.2013.21 z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. 2023.1597) w zakresie zgodnym z niniejszym OPZ.
UWAGA!!!! Wykonawca, który pełni rolę pośrednika i przekazuje odpady kolejnemu podmiotowi, zobowiązany jest do wskazania instalacji docelowej tj. tej w której zaszedł proces ostatecznego przetworzenia odpadów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, o których mowa zostały określone w rozdziale I SWZ " Instrukcja dla Wykonawców w punkcie 8.A. 8.A.1.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
Załącznik nr 3 do SWZ; 8.A.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 4 do SWZ;
8.A.3. Oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - Załącznik nr 5 do SWZ; 8.A.4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; UWAGA ! Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.A.4., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.A.4., zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięgą, lub jeżeli w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych usług -załącznik nr 6 do SWZ, 2. Wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami odpowiadający zakresem Rozdziałowi II SWZ - OPZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W punkcie 10 Rozdziału I SWZ -" Instrukcja dla wykonawców " zostały określone Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.10.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt.1 należy dołączyć do oferty.10.3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.10.4. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został
określony w punktach 8; 12.18.2;, 18.1. oraz 18.3. Rozdział I SWZ. 10.5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.10.6. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
zawierającą, co najmniej:1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.10.7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z oferta oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w Rozdziale III SWZ-Wzór umowy w § 10 Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Zmiana umowy jest możliwa w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 5,
3) zmiany sposobu wykonania zamówienia w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,
4) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienie okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia – z zastrzeżeniem § 1 ust. 9,
5) wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy,
6) zmiany terminu wykonania usługi w przypadku jego zdezaktualizowania na skutek przedłużenia postępowania o zamówienie publiczne.
3. Zmiany objęte ust. 2 mogą być zainicjowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego poprzez pisemne żądanie skierowane do drugiej ze stron. W żądaniu winna zostać wskazana przyczyna zmian, jej uzasadnienie, a także szczegółowy zakres zmiany.
4. W przypadku zawarcia umowy na czas dłuższy niż 6 miesięcy możliwa jest nadto zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
5. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 4 Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia do Zamawiającego, w którym zobowiązany jest dołączyć Zamawiającemu szczegółową kalkulację podwyższenia wynagrodzenia i pisemne uzasadnienie wpływu zmiany ww. wartości na koszty wykonania zamówienia, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.
6. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia:
1) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia po upływie minimum 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,
2) waloryzacji podlegać może jedynie wynagrodzenie za niezrealizowaną część zamówienia,
3) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy zmianie ulegnie współczynnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem, że realny wzrost w/w współczynnika wynosić będzie co najmniej 10 % - tj. różnica między sumą ogłaszanych współczynników wraz z pierwszym współczynnikiem ogłoszonym po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy a współczynnikiem obowiązującym w dacie zawarcia umowy, wynosić będzie co najmniej 10%,
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do różnicy w/w wskaźnika, lecz łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść do 20 % wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci części usług stanowiącej 10% ilości realizacji całego zamówienia, przy czym minimalna wielkość świadczenia wynosi 90% .
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, zmniejszenia zakresu Przedmiotu zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia pomiędzy poszczególnymi kodami odpadów, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.