eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bartoszyce › Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa - Bartoszyce w msc. DąbrowaOgłoszenie z dnia 2023-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510750580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowa 56A

1.5.2.) Miejscowość: Bartoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 764 20 02

1.5.8.) Numer faksu: +48 89 764 20 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpdabrowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdpdabrowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/1c6a149b-4209-4e8f-bfcc-e2a443b15dd3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d810a677-508b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032895/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390549

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa”
Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1555N w msc. Dąbrowa zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia.
W ramach przebudowy wykonane zostanie poszerzenie oraz nowa nawierzchnia jezdnia o szerokości 5,50 m.
Dla przebudowywanego odcinka drogi przyjęto następujące parametry techniczne:
 kategoria ruchu – KR2,
 nacisk osi – 115 kN/oś,
 przekrój drogi – 1/2,
 szerokość pasa ruchu – 2,75 m,
 szerokość jezdni – 5,50 m,
 chodnik – 2,00 m,
 szerokość poboczy – 0,50 m.
W ramach niniejszego zamierzenia należy wykonać:
1. Oznakowanie robót
2. Wytyczenie i stabilizację granic pasa drogowego
3. Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót
4. Roboty pomiarowe
5. Wycinkę zakrzaczeń z pasa drogowego
6. Zabezpieczenie drzew zagrożonych robotami budowlanymi
7. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej (frezowanie)
8. Rozbiórkę istniejącego chodnika
9. Rozbiórkę przepustów
10. Zabezpieczenie istniejących sieci urządzeń podziemnych rurami osłonowym.
11. Przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi
12. Odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających korpus drogowy.
12. Poszerzenie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
13. Montaż krawężników, oporników i obrzeży betonowych
14. Podbudowy pod nawierzchnię jezdni, zjazdów i chodnika
15. Nawierzchnie bitumiczne jezdni i zjazdów oraz nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej wraz ze ściekami pochodnikowymi
17. Pobocza z kruszywa niezwiązanego
18. Oznakowanie pionowego
19. Geodezyjną dokumentację powykonawczą
20. Roboty porządkowe i wykończeniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 406504,07 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont DP 1555N Kiertyny Małe- Dabrowa- Bartoszyce w msc. Dąbrowa od km 5+483 do km 6+341 o długości 858 m”
Zamówienie obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe- Dabrowa- Bartoszyce w msc. Dąbrowa od km 5+483 do km 6+341 o długości 858 m zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia.
W ramach remontu wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna.
Dla remontowanego odcinka drogi przyjęto następujące parametry:
 nacisk osi – 80 kN/oś,
 przekrój drogi – 1/2,
 szerokość jezdni – zmienna,
 droga dla pieszych – 2,00 m,
 szerokość poboczy – 0,75 m..
W ramach niniejszego zamierzenia należy wykonać:
1. Oznakowanie robót
2. Wytyczenie i stabilizację granic pasa drogowego
3. Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót
4. Roboty pomiarowe
5. Wycinkę zakrzaczeń z pasa drogowego
6. Zabezpieczenie drzew zagrożonych robotami budowlanymi
7. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej (frezowanie)
8. Rozbiórkę istniejącego chodnika
9. Rozbiórkę przepustów
10. Przepusty pod zjazdami i pod koroną drogi
11. Odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających korpus drogowy
12. Podbudowy pod nawierzchnię zjazdów i chodnika
13. Nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz nawierzchnię zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej
15. Pobocza z kruszywa niezwiązanego
16. Oznakowanie pionowe i poziome
17. Regulację studni i zaworów kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
18. Regulację wpustów ulicznych wraz z oczyszczeniem przykanalizków kanalizacji deszczowej
19. Roboty porządkowe i wykończeniowe.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany jest wykonać i zamontować tablice informacyjne. Tablice informacyjne należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, jednak nie później niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcy placu budowy.
Po realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 2 tablic pamiątkowych (wymiar minimalny – 180 x 120 cm) jednostronnych. Wykonane na etapie początkowym robót budowlanych tablice informacyjne mogą pełnić rolę tablic pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych w wytycznych oraz, że nie zostaną zniszczone (tj. pogięte, porysowane, nie utracą trwałości kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.5.5.) Wartość części: 1633332,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 725095,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1188348,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 725095,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 743-17-29-488

7.3.3) Ulica: Olsztyńska

7.3.4) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

7.3.5) Kod pocztowy: 11-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 725095,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2492266,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3744288,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2492266,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 743-17-29-488

7.3.3) Ulica: Olsztyńska

7.3.4) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

7.3.5) Kod pocztowy: 11-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2492266,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.