eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bartoszyce › Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa - Bartoszyce w msc. DąbrowaOgłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510750580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowa 56A

1.5.2.) Miejscowość: Bartoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 764 20 02

1.5.8.) Numer faksu: +48 89 764 20 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpdabrowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdpdabrowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d810a677-508b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032895/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/1c6a149b-4209-4e8f-bfcc-e2a443b15dd3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/ oraz poczty elektronicznej na adres: przetargi@zdpdabrowa.pl.
2. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa” znak sprawy: ZDP-DT.3430.7.2023.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod następującym linkiem: https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-%20Podr%C4%99cznik%20Wykonawcy.pdf
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet;
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
8. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
3) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
9. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
10. Zamawiający dopuszcza przesyłanie pojedynczych plików o wielkości do 20 MB, zalecane formaty plików: txt, rtf, pdf, odt, doc, docx, jpg, xml.
11. Wielkość pojedynczych plików podpisanych podpisem zaufanym nie może przekraczać 10 MB (wielkość pliku po podpisaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO danych osobowych przekazanych przez Wykonawców w postępowaniu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56a, 11-200 Bartoszyce. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem: tel. Numer +48 89 764 20 02, poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@zdpdabrowa.pl, lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Minurski, z którym można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@zdpdabrowa.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
1) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego znakiem sprawy: ZDP-DT.3430.7.2023 którego przedmiotem jest: „Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa”
2) archiwalnych,
3) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w związku z postępowaniem,
4. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych jest:
1) w przypadku celu określonego w pkt 3a) art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych,
2) w przypadku celu określonego w pkt 3b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
3) w przypadku celu określonego w pkt 3c) art. 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora przejawiający się realizacją prawa do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
5. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych:
1) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze lub dostarczające rozwiązania informatyczne do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w formie elektronicznej,
2) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa i będą przechowywane przez okres:
1) prowadzenia postępowania oraz przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
2) dla potrzeb ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń do upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku ich wniesienia w związku z postępowaniem na realizację zamówienia do wyczerpania środków ochrony prawnej przysługującej stronom w tym zakresie.
Dalszy ciąg w sekcji III. pkt. 3.16.)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa
w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych,
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
4) prawa, o których mowa w art. 17 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich przesłanek w prowadzonym postępowaniu na wybór najlepszej oferty nie będą realizowane.
5) Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe, a obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa DP 1555N w msc. Dąbrowa”
Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1555N w msc. Dąbrowa zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia.
W ramach przebudowy wykonane zostanie poszerzenie oraz nowa nawierzchnia jezdnia o szerokości 5,50 m.
Dla przebudowywanego odcinka drogi przyjęto następujące parametry techniczne:
 kategoria ruchu – KR2,
 nacisk osi – 115 kN/oś,
 przekrój drogi – 1/2,
 szerokość pasa ruchu – 2,75 m,
 szerokość jezdni – 5,50 m,
 chodnik – 2,00 m,
 szerokość poboczy – 0,50 m.
W ramach niniejszego zamierzenia należy wykonać:
1. Oznakowanie robót
2. Wytyczenie i stabilizację granic pasa drogowego
3. Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót
4. Roboty pomiarowe
5. Wycinkę zakrzaczeń z pasa drogowego
6. Zabezpieczenie drzew zagrożonych robotami budowlanymi
7. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej (frezowanie)
8. Rozbiórkę istniejącego chodnika
9. Rozbiórkę przepustów
10. Zabezpieczenie istniejących sieci urządzeń podziemnych rurami osłonowym.
11. Przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi
12. Odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających korpus drogowy.
12. Poszerzenie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
13. Montaż krawężników, oporników i obrzeży betonowych
14. Podbudowy pod nawierzchnię jezdni, zjazdów i chodnika
15. Nawierzchnie bitumiczne jezdni i zjazdów oraz nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej wraz ze ściekami pochodnikowymi
17. Pobocza z kruszywa niezwiązanego
18. Oznakowanie pionowego
19. Geodezyjną dokumentację powykonawczą
20. Roboty porządkowe i wykończeniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont DP 1555N Kiertyny Małe- Dabrowa- Bartoszyce w msc. Dąbrowa od km 5+483 do km 6+341 o długości 858 m”
Zamówienie obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe- Dabrowa- Bartoszyce w msc. Dąbrowa od km 5+483 do km 6+341 o długości 858 m zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia.
W ramach remontu wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna.
Dla remontowanego odcinka drogi przyjęto następujące parametry:
 nacisk osi – 80 kN/oś,
 przekrój drogi – 1/2,
 szerokość jezdni – zmienna,
 droga dla pieszych – 2,00 m,
 szerokość poboczy – 0,75 m..
W ramach niniejszego zamierzenia należy wykonać:
1. Oznakowanie robót
2. Wytyczenie i stabilizację granic pasa drogowego
3. Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót
4. Roboty pomiarowe
5. Wycinkę zakrzaczeń z pasa drogowego
6. Zabezpieczenie drzew zagrożonych robotami budowlanymi
7. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej (frezowanie)
8. Rozbiórkę istniejącego chodnika
9. Rozbiórkę przepustów
10. Przepusty pod zjazdami i pod koroną drogi
11. Odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających korpus drogowy
12. Podbudowy pod nawierzchnię zjazdów i chodnika
13. Nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz nawierzchnię zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej
15. Pobocza z kruszywa niezwiązanego
16. Oznakowanie pionowe i poziome
17. Regulację studni i zaworów kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
18. Regulację wpustów ulicznych wraz z oczyszczeniem przykanalizków kanalizacji deszczowej
19. Roboty porządkowe i wykończeniowe.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany jest wykonać i zamontować tablice informacyjne. Tablice informacyjne należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, jednak nie później niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcy placu budowy.
Po realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 2 tablic pamiątkowych (wymiar minimalny – 180 x 120 cm) jednostronnych. Wykonane na etapie początkowym robót budowlanych tablice informacyjne mogą pełnić rolę tablic pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych w wytycznych oraz, że nie zostaną zniszczone (tj. pogięte, porysowane, nie utracą trwałości kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dla części 1 zamówienia:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub placów lub lotnisk obejmujących swoim zakresem wykonanie lub wymianę nawierzchni bitumicznych, o powierzchni min. 500 m2 każda robota.
b) do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji tj:
 kierownik budowy: min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych które swoim zakresem obejmowały budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont dróg lub placów lub lotnisk o nawierzchni bitumicznej i wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł, każda robota,
2) dla części 2 zamówienia:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub placów lub lotnisk obejmujących swoim zakresem wykonanie lub wymianę nawierzchni bitumicznych, o powierzchni min. 2 000 m2 każda robota.
b) do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji tj:
 kierownik budowy: min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych które swoim zakresem obejmowały budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont dróg lub placów lub lotnisk o nawierzchni bitumicznej i wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł, każda robota.
Uwaga: Osoba przedstawiona do pełnienia funkcji Kierownika budowy musi posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć w/w personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Jeżeli wykonawca w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu przedstawi wartości wyrażone w innej walucie niż złoty polski (PLN), Zamawiający do oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może, w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać te same roboty i te same osoby dla części 1 – 2 zamówienia, na którą składa ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału:
Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1) powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg. wzoru stanowiącego zał. Nr 3 i 4 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z w/w oświadczeniami, także oświadczenia dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do SWZ);
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
6. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów)
b) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a) , Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XII ust. 3. pkt. 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w rozdziale XXI ust. 1) SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1.1. wprowadzenia zmian dotyczących prac projektowych / dokumentacji projektowej w sytuacji:
a) zmian będących następstwem korekty dotychczas dokonanych uzgodnień dokumentacji, zmiany wydanych warunków technicznych, zmiany stanowiska jednostek / podmiotów dokonujących uzgodnień – wówczas zmianie może ulec:
 termin realizacji – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do sporządzenia dodatkowych / zamiennych opracowań,
b) zmian dotyczących wykonania dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem Umowy, które wynikają z zaleceń / czynności / decyzji / orzeczeń organów administracji publicznej, innych podmiotów oraz uzgodnień z gestorami sieci i innymi podmiotami, wówczas zmianie może ulec:
a) termin realizacji – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do uzyskania uzgodnień / orzeczeń / decyzji – w przypadku gdy jest to niezawinione ze strony Wykonawcy,
1.2. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
1) jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub
2) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub
3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności / rozwiązań technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
4) jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy,
po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiającym.
W takiej sytuacji zmianie może ulec:
a) zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;
1.3. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na wykonaniu robót zamiennych:
a) jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub
b) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub
c) w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności / rozwiązań technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy,
po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań / robót zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym.
Ciąg dalszy w sekcji IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z sekcji VII.7.4.)
W ww. sytuacjach zmianie może ulec:
a) zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną,
b) termin realizacji Umowy – poprzez jego wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji robót zamiennych,
c) wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych poprzez jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót zamiennych zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót dotychczasowych (o które nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w następujący sposób:
 robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną Wykonawcy określoną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych,
 robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną Wykonawcy dokonaną na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót,
1.4. zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, czego strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy
a) przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych, zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli – przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót;
W takiej sytuacji zmianie może ulec:
a) zakres prac – poprzez jego zmniejszenie – robota zaniechana nie będzie wykonana,
b) wynagrodzenie Wykonawcy poprzez jego obniżenie zgodnie ze sposobem wskazanym ppkt. 1).
Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu o zamówieniu szczegółowy opis zmian umowy zawiera załącznik nr 9 do SWZ (§ 15 projektu umowy)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.