eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Dąbrowa › Udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Dąbrowie wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1719Z" do kwoty 739 255 zł.Ogłoszenie z dnia 2023-12-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Dąbrowie wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1719Z„ do kwoty 739 255 zł.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Dąbrowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stara Dąbrowa 20

1.5.2.) Miejscowość: Stara Dąbrowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-112

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kamila.gebczynska@staradabrowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.staradabrowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Dąbrowie wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1719Z„ do kwoty 739 255 zł.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-960f705c-911c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” oraz niniejszych Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zwanej dalej „Informacje”).
2. Przesłanką udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest
art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
3. Pierwotne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowiące podstawę do prowadzenia niniejszej procedury zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 marca 2021 r. pod nr 2021/BZP 00024102/01. Umowa z wykonawcą wybranym w ww postępowaniu została zawarta w dniu 13 maja 2021 r.
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” oraz niniejszych Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zwanej dalej „Informacje”). 2. Przesłanką udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 3. Pierwotne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowiące podstawę do prowadzenia niniejszej procedury zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 marca 2021 r. pod nr 2021/BZP 00024102/01. Umowa z wykonawcą wybranym w ww postępowaniu została zawarta w dniu 13 maja 2021 r. 4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BF.271.3.2.2023.TŚ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Dąbrowie wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1719Z do kwoty 739 255 zł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie uzgodniono warunków realizacji zamówienia.
W odpowiedzi na zaproszenie Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że udzielenie kredytu poprzedzone jest przeprowadzeniem kompleksowej oceny kredytowej (dokonanej na podstawie złożonej do Banku dokumentacji wymaganej wewnętrznymi przepisami) zakończonej pozytywną decyzją kredytową. W piśmie Bank wskazał m.in.: Bank na przeprowadzenie oceny kredytowej i podjęcie decyzji kredytowej potrzebuje ok. 2-3 tygodni, w zależności od szybkości dostarczania do Banku niezbędnych dokumentów. Po podjęciu decyzji kredytowej i zaakceptowaniu ostatecznej oferty potrzebujemy kilku dni na przygotowanie dla Państwa umowy i jej podpisanie. Uruchomienie zgodnie z podpisaną już z Państwem umową może nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od dnia wydania dyspozycji uruchomienia. W związku z tym wskazany przez Państwa w Opisie Przedmiotu Zamówienia termin uruchomienia kredytu do 30.11.2023 r. uznajemy jako niemożliwy do utrzymania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.