eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa sprzętu symulacji medycznejOgłoszenie z dnia 2023-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu symulacji medycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Zamojska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060044114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pereca 2

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@akademiazamojska.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.akademiazamojska.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu symulacji medycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d90dc0e-5875-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528375

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123569/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409237

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AI.2160.07.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 832870,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych - zestaw 1:
- model szkieletu człowieka dla fizjoterapeuty – 2 szt.
- szkielet człowieka z ruchomym kręgosłupem i oznaczeniami mięśni – 1 szt.
- model szkieletu stopy z więzadłami– 1 szt.
- elastyczny szkielet stopy z fragmentami kości podudzia– 1 szt.
- szkielet kończyny dolnej człowieka + obręcz + elastyczna stopa– 1 szt.
- model kończyny górnej z elastyczną obręczą barkową– 1 szt.
- model kręgosłupa do demonstracji wad postawy– 1 szt.
- model kręgosłupa z miednicą do nauki terapii manualnej – 1 szt.
- model miednicy żeńskiej– 1 szt.
- model dna miednicy mężczyzny– 1 szt.
- model kończyny górnej z obręczą barkową i oznaczeniami mięśni– 1 szt.
- model mięśni dna miednicy kobiety– 1 szt.
- model układu oddechowego– 1 szt.
- model gałki ocznej– 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.1 do SWZ dot. części 1 zamówienia.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 31287,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych - zestaw 2:
- model mózgu wraz z unaczynieniem – 1 szt.
- model układu nerwowego – 1 szt.
- model mięśni grzbietu – 1 szt.
- model stawu barkowego z mięśniami głębokimi – 1 szt.
- model stawu biodrowego z mięśniami – 1 szt.
- tors z narządami dwupłciowy – 1 szt.
- model budowy wewnętrznej kości – 1 szt.
- model kręgosłupa z dyskopatią l3/l4 – 1 szt.
- model stopy z mięśniami i więzadłami – 1 szt.
- figura mięśniowa – 1 szt.
- model jajnika w powiększeniu – 1 szt.
- model połowy głowy z naczyniami – 1 szt.
- chińska figura do akupunktury – mężczyzna – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.2 do SWZ.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 16416,67 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa plansz anatomicznych:
- plansze anatomiczne zestaw 1 – 1 szt.;
- plansze anatomiczne zestaw 2 – 1 szt.;
- plansze anatomiczne zestaw 3 – 1 szt.;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.3 do SWZ.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 6562,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu wirtualnego symulatora medycznego VR.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.4 do SWZ.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 34152000-7 - Symulatory szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.5.5.) Wartość części: 638833,33 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaawansowanego fantomu pielęgnacyjno-położniczy z modułami badania postępu porodu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.5 do SWZ.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 34152000-7 - Symulatory szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.5.5.) Wartość części: 139770,46 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39064,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39064,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39064,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OPENMEDIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793229260

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 2

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-805

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39064,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23722,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23722,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23722,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Openmedis sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793229260

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 2

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23722,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OPENMEDIS SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793229260

7.3.3) Ulica: KOLEJOWA 2

7.3.4) Miejscowość: KRAKÓW

7.3.5) Kod pocztowy: 30-805

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 768750 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 768750 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 768750 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SIMART CENTER

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8513184848

7.3.3) Ulica: IGNACEGO KRASICKIEGO 2/2

7.3.4) Miejscowość: SZCZECIN

7.3.5) Kod pocztowy: 71-333

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 768750 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 158000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAERDAL MEDICAL POLAND Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 954246470

7.3.3) Ulica: HUTNICZ 7

7.3.4) Miejscowość: KATOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 40-241

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.