eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321203128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 4-go Marca 3

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-901

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 17wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://17wog.wp.mil.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/17wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ed927a3-7309-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528365

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00132609/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla 17 WOG w Koszalinie w 2024 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00460750

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 33/WOG/D/Żywn./23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 171106,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 r:, zgodnie z treścią SWZ oraz Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz wykazem rodzajowo-ilościowym, miejscami dostaw przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający szczegółowo opisał wymagania jakościowe, miejsca oraz godziny dostawy w Opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca obowiązany jest posiadać przez cały okres związania z umową opłaconą umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Suma gwarancyjna całej polisy wina być równa, lub wyższa od wartości zawartej umowy. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem potwierdzającym jej opłatę Wykonawca winien przedstawić przy podpisaniu umowy.
Oznaczenie kodu CPV: 15810000-9 - pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.
Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w sposób sukcesywny na podstawie składanych zamówień do miejsca:
1) magazynu żywnościowego w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66;
2) magazynu żywnościowego w Darłowie ul. Zwycięstwa 2;
3) obiektu kuchenno-stołówkowego w Kołobrzeg ul Wiosenna 4a.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 166297,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 188393,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 166297,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CIASTKARNIA-PIEKARNIA - WIESŁAW ŻELEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8610007832

7.3.3) Ulica: WOLIŃSKA 21

7.3.4) Miejscowość: KAMIEŃ POMORSKI

7.3.5) Kod pocztowy: 72-400

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 166297,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.