eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sułkowice › Usługa dowozu uczestników za zajęcia do filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniu oraz odwozu po ich zakończeniuOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dowozu uczestników za zajęcia do filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniu oraz odwozu po ich zakończeniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Kolonia"

1.3.) Oddział zamawiającego: Stowarzyszenie "Kolonia"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351088508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Harbutowice 1

1.5.2.) Miejscowość: Sułkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-440

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sdssulkowice@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.facebook.com/people/Śrorodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Sułkowicach/100064564427500/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ec28298-823c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Stowarzyszenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dowozu uczestników za zajęcia do filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniu oraz odwozu po ich zakończeniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ec28298-823c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00186706/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa dowozu uczestników za zajęcia do filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniu oraz odwozu po ich zakończeniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00491097

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SWON.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa dowozu uczestników za zajęcia do filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniu oraz odwozu po ich zakończeniu Pełna treść w swz

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.