eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bierut闚 › "Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opa這wego do Szko造 Podstawowej w Zbytowej oraz do Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Bierutowie''Og這szenie z dnia 2023-12-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
”Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opa這wego do Szko造 Podstawowej w Zbytowej oraz do Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Bierutowie''

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: CENTRUM USΣG WSP粌NYCH W BIERUTOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365866610

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bierut闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-420

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc豉wski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 314 63 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@bierutow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://cuwbierutow.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

”Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opa這wego do Szko造 Podstawowej w Zbytowej oraz do Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Bierutowie''

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-62c6ba83-9092-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00528346

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00065575/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opa這wego do Szko造 Podstawowej w Zbytowej oraz do Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Bierutowie'

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62c6ba83-9092-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy
Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .

2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.p l oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
1. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
2. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
3. Dokumenty elektroniczne , o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki. 1. Wykaz poszczeg鏊nych dokument闚 i o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu oraz ich forma, spos鏏 sporz康zania i przekazywania zosta造 okre郵one przez Zamawiaj帷ego w rozdz. VIII SWZ. W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.
4. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej: a. w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik), lub b. jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
5. Je瞠li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”.
6. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
7. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia.
8. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).

3.7.) Adres strony internetowej, pod kt鏎ym s dost瘼ne narz璠zia, urz康zenia lub formaty plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-62c6ba83-9092-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Je瞠li Zamawiaj帷y b璠zie przetwarza dane osobowe os鏏 fizycznych w celu realizacji zam闚ienia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Bierutowie; ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierut闚;
Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Us逝gi
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Bierutowie jest inspektor danych osobowych Marek Adamaszek, adres e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o przepisy Pzp i akt闚 wykonawczych;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
6) Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Pani/Panu obowi您ku
informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/12/23

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: ”Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opa這wego do Szko造 Podstawowej w Zbytowej oraz do Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Bierutowie.
2. Przedmiot zam闚ienia obejmuje sukcesywne dostawy w豉snym transportem lekkiego oleju opa這wego zgodnego z obowi您uj帷ymi wymaganiami Polskiej Normy PN-C-96024 o 陰cznej ilo軼i 43 tys. litr闚 na rok 2023 do ni瞠j wymienionych plac闚ek o鈍iatowych na terenie Miasta i Gminy Bierut闚, w tym:
1) Szko豉 Podstawowa w Zbytowej, Zbytowa 59A - 18 tys. litr闚
2) Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Bierutowie, ul. Kolejowa 7 - 25 tys. litr闚
3. Dostawy b璠 realizowane na podstawie ceny wyliczonej w oparciu o relacje aktualnie obowi您uj帷ej ceny og這szonej przez wskazany koncern w formularzu ofertowym wykonawcy do ceny obowi您uj帷ej w dniu 06.12.2023 r. (na 5 dni roboczych przed otwarciem ofert).
Wykonawca do faktury do陰czy kalkulacj oleju dla ka盥ej dostawy wyliczon wg wzoru:
C = (ACK x CO) : CKP
C – cena netto paliwa dla konkretnej dostawy.
ACK – aktualna cena netto obowi您uj帷a w dniu dostawy og這szona przez wskazany koncern b璠帷y 廝鏚貫m zaopatrzenia.
CO – cena ofertowa netto jednego litra paliwa podana w formularzu ofertowym w dniu z這瞠nia oferty.
CKP – cena netto obowi您uj帷a w dniu z這瞠nia oferty og這szona przez wskazany w ofercie koncern jako 廝鏚這 zaopatrywania.
4. Podana wielko嗆 zam闚ienia ma charakter kalkulacyjny na dzie sk豉dania oferty i mo瞠 ulec zmianie mi璠zy innymi z uwagi na zmian warunk闚 atmosferycznych. Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku zam闚i pe軟ej ilo軼i planowanych dostaw, w sytuacji potrzeby zamawiaj帷y mo瞠 zam闚i mniejsz lub wi瘯sz ilo嗆 oleju opa這wego.
5. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwi瘯szenia zakresu przedmiotu zam闚ienia o ok 35% z uwagi na zmian warunk闚 atmosferycznych. Dostawcy w takim przypadku nie b璠 przys逝giwa造 dodatkowe roszczenia.
6. W ofercie nale篡 poda:
1) rycza速ow cen netto plus vat za jeden litr oleju opa這wego oraz warto嗆 brutto (cena rycza速owa powinna zawiera cen brutto za jeden litr oleju opa這wego, koszty transportu, inne koszty dostawy),
2) nazw i adres koncernu, z kt鏎ego sieci dystrybucyjnej b璠zie dostarczany olej opa這wy,
3) aktualn cen oleju opa這wego obowi您uj帷 w dniu 06 grudnia 2023 r. (na 5 dni roboczych przed otwarciem ofert) og這szon przez wskazany koncern, kt鏎y b璠zie 廝鏚貫m zaopatrywania dostawcy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna iinne 廝鏚豉 energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y dokona wyboru oferty spo鈔鏚 nieodrzuconych, wa積ych i zgodnych z tre軼i niniejszej SWZ ofert.
2. Oferty zostan ocenione za pomoc systemu punktowego, zgodnie z poni窺zymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto - 60 % (pkt.)
Termin p豉tno軼i faktury - 20% (pkt.)
Czas dostawy zam闚ionego oleju opa這wego - 20% (pkt.)
Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana oferta wa積a, kt鏎a otrzyma najwy窺z liczb punkt闚 obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, wg poni窺zego wzoru:
Sk = liczba punkt闚 w kryterium cena ofertowa brutto (Co) + liczba punkt闚 w kryterium termin p豉tno軼i faktury (Tp) + liczba punkt闚 czas dostawy oleju opa這wego (Ct)
Sk - suma punkt闚 ko鎍owa
Spos鏏 obliczania:
Oferty b璠zie si por闚nywa za cen og馧em brutto wg nast瘼uj帷ego wzoru:
A. Co = (C min:C oceniana) x 100 x 60%
Gdzie:
Co - liczba punkt闚 w kryterium cena
C min - najni窺za cena og馧em brutto spo鈔鏚 oferowanych wa積ych ofert,
C oceniana - cena og馧em brutto ocenianej oferty.
B. Tp = (termin p豉tno軼i badanej oferty: najd逝窺zy zaoferowany termin p豉tno軼i) x 100x 20%,
Gdzie:
Tp - liczba punkt闚 w kryterium termin p豉tno軼i faktury
termin p豉tno軼i zaproponowany w ofercie nie mo瞠 by kr鏒szy ni 14 dni
najd逝窺zy zaoferowany termin p豉tno軼i nie mo瞠 by d逝窺zy ni 30 dni*
*Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzia豉niu nadmiernym op騧nieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1790) w transakcjach mi璠zy przedsi瑿iorcami a podmiotami publicznymi, w kt鏎ych podmiot publiczny jest d逝積ikiem, termin zap豉ty za dostarczone towary 逝b wykonane us逝gi nie mo瞠 przekroczy 30 dni.
C. Ct = czas dostawy zam闚ionego oleju opa這wego
Punktacja za wskazany czas dostawy zam闚ionego oleju opa這wego: -czas ten nie mo瞠 by kr鏒szy ni 1 dzie ani d逝窺zy ni 3 dni
Ct= Tmin:To *100*20%
Gdzie:
Ct— liczba punkt闚 w kryterium czas dostawy zam闚ionego oleju opa這wego
Tmin -najkr鏒szy czas zaoferowany przez Wykonawc wyra穎ny w dniach
To- czas dostawy oleju opa這wego w ofercie badanej wyra穎ny w dniach.
1) Do obliczenia kryterium ceny, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiaj帷y przyjmie podan przez Wykonawc w druku oferty cen brutto za l litr oleju opa這wego.
2) Do obliczenia kryterium termin p豉tno軼i, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiaj帷y przyjmie podan przez Wykonawc w druku oferty ilo嗆 dni, po up造wie kt鏎ych nast徙i przez Zamawiaj帷ego zap豉ta dostarczonej i prawid這wo wystawionej faktury VAT.
Zaoferowanie przez Wykonawc kr鏒szego ni 14 dniowy termin zap豉ty faktury spowoduje przyznanie przez Zamawiaj帷ego 0 punkt闚 w kryterium termin p豉tno軼i faktury, a faktyczna zap豉ta faktury nast徙i nie wcze郾iej ni po up造wie 14 dni od jej dostarczenia do Zamawiaj帷ego. Zaoferowanie przez Wykonawc d逝窺zego terminu zap豉ty faktury ni 30 dni spowoduje, 瞠 do przeliczenia punkt闚 w kryterium termin p豉tno軼i faktury zamawiaj帷y przyjmie 30 dniowy termin p豉tno軼i.
3) Do obliczenia kryterium czasu dostawy zam闚ionego oleju w przypadku wskazania liczby dni poni瞠j 1 albo powy瞠j 3 zamawiaj帷y przyzna 0 punkt闚 w powy窺zym kryterium czasu dostawy zam闚ionego oleju opa這wego.
4) Je瞠li dwie lub wi璚ej ofert otrzyma tak sam liczb punkt闚 w kryteriach oceny ofert, Zamawiaj帷y wybierze spo鈔鏚 nich ofert z najni窺z cen.
5) W toku dokonywania oceny z這穎nych ofert Zamawiaj帷y, na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert.
6) Zamawiaj帷y odrzuci ofert, je瞠li zaistniej przypadki okre郵one w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin p豉tno軼i faktury

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zam闚ionego oleju opa這wego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu;
2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. Zamawiaj帷y wymaga wykazania przez Wykonawc spe軟ienia warunk闚 okre郵onych w art. 112 ust. 2 Pzp dotycz帷ych:
1) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w tym zakresie.
2) Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odr瑿nych przepis闚:
Wykonawca posiada koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi, wydan przez prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w tym zakresie.
4) Zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w tym zakresie.
3. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.
4. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy mog polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je郵i podmioty te wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
5. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca, realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 – za陰cznik nr 6 do SWZ. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby ma potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y Wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵a w szczeg鏊no軼i:
1) zakres dost瘼nych Wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
2) spos鏏 i okres udost瘼nienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach, kt鏎ego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.
6. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj dostawy, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
7. Zamawiaj帷y oceni, czy udost瘼niane wykonawcy przez podmioty udost瘼niaj帷e zasoby zdolno軼i techniczne lub zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, a tak瞠 bada, czy nie zachodz, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em wykonawcy.
8. Wykonawca nie mo瞠, po up造wie terminu sk豉dania ofert, powo造wa si na zdolno軼i lub sytuacj podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je瞠li na etapie sk豉dania ofert nie polega on w danym zakresie na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) o鈍iadczenie dotycz帷e spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania uwzgl璠niaj帷e przes豉nki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspierania agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych /Pzp/ - za陰cznik nr 3 do SWZ
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) o鈍iadczenie Wykonawcy sk豉dane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej – o鈍iadczenie stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
1) Koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi, wydan przez prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm).

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Na ofert sk豉daj si wype軟ione i podpisane dokumenty:
1) formularz oferty sporz康zony wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do SWZ udost瘼niony przez Zamawiaj帷ego na Platformie e-Zam闚ienia zamieszczony w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Informacje podstawowe” o kt鏎ym mowa w rozdziale XI SWZ – orygina podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) o鈍iadczenie sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sporz康zone wed逝g wzoru za陰cznik nr 3 do SWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) pe軟omocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊nie podpisane kwalifikowanym podpisem - je瞠li dotyczy;
4) o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊nie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pe軟omocnika, o kt鏎ym mowa w pkt 5 - je瞠li dotyczy;
5) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca, realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby - je瞠li dotyczy.
2. Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie, jak sk豉dana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
3. Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) pe軟omocnictw sporz康zonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosownie do art. 97 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pe軟omocnictwa nie mo瞠 by uwierzytelniona przez upe軟omocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiaj帷ego w rozdziale VI ust. 1 i ust. 2, wed逝g wzoru na za陰czniku nr 3 do SWZ sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
2. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj dostawy, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
3. Zamawiaj帷y oceni, czy udost瘼niane wykonawcy przez podmioty udost瘼niaj帷e zasoby zdolno軼i techniczne lub zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, a tak瞠 bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em wykonawcy.
4. Wykonawca nie mo瞠, po up造wie terminu sk豉dania ofert, powo造wa si na zdolno軼i lub sytuacj podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je瞠li na etapie sk豉dania ofert nie polega on w danym zakresie na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby.
5. Je瞠li zostanie wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzania zawarty jest w 6 projektu umowy - za陰cznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Opis sposobu przygotowania i sk豉dania oferty
1. Wykonawca ma prawo z這篡 tylko jedn ofert zawieraj帷 jedn, jednoznacznie opisan propozycj. Z這瞠nie wi瘯szej liczby ofert na zam闚ienie spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z這穎nych przez danego Wykonawc.
2. Wykonawca przygotowuje ofert przy pomocy formularza ofertowego stworzonego i udost瘼nionego przez Zamawiaj帷ego na Platformie e-Zam闚ienia i zamieszczonego w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Informacje podstawowe” – za陰cznik nr 1 do SWZ. W linku poni瞠j podpowiadamy Wykonawcom, jakie komunikaty mog pojawi si w procesie przesy豉nia oferty w sytuacji sk豉dania formularza ofertowego stworzonego i udost瘼nionego przez Zamawiaj帷ego w ramach dokument闚 post瘼owania https://ezamowienia.gov.pl/pl/podpowiadamy-wykonawcom-jakie-komunikaty-moga-pojawic-sie-w-procesie-przesylania-oferty-w-sytuacji-skladania-interaktywnego-formularza-ofertowego-platformy-e-zamowienia-oraz-w-sytuacji-skladania-form/ .
3. Nast瘼nie wykonawca powinien pobra „Formularz ofertowy – za陰cznik nr 1 do SWZ”, zapisa go na dysku komputera u篡tkownika, uzupe軟i pozosta造mi danymi wymaganymi przez Zamawiaj帷ego i ponownie zapisa na dysku komputera u篡tkownika (najlepiej w wersji pdf) oraz podpisa odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7.
4. Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem zak豉dki „Oferty/wnioski”, widocznej w podgl康zie post瘼owania po zalogowaniu si na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Z堯 ofert” system prezentuje okno sk豉dania oferty umo磧iwiaj帷e przekazanie dokument闚 elektronicznych, w kt鏎ym znajduj si dwa pola drag&drop („przeci庵nij” i „upu嗆”) s逝膨ce do dodawania plik闚.
5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wype軟iony formularz oferty”). W kolejnym polu („Za陰czniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawc”) wykonawca dodaje pozosta貫 pliki stanowi帷e ofert lub sk豉dane wraz z ofert.
6. Je瞠li wraz z ofert sk豉dane s dokumenty zawieraj帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”. Zar闚no za陰cznik stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa jak i uzasadnienie zastrze瞠nia tajemnicy przedsi瑿iorstwa nale篡 doda w polu „Za陰czniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawc”.
7. Formularz ofertowy podpisuje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewn皻rzny. Pozosta貫 dokumenty wchodz帷e w sk豉d oferty lub sk豉dane wraz z ofert, kt鏎e s zgodnie z ustaw Pzp lub rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by zgodnie z wyborem wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby opatrzone podpisem typu zewn皻rznego lub wewn皻rznego. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) w polu „Za陰czniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawc” dodaje si uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddaj帷ym dane kompresji, opatrzenie pliku zawieraj帷ego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest r闚noznaczne z opatrzeniem wszystkich dokument闚 zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.