eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: "Przebudowa z rozbudową istniejącej hali produkcyjnej w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącej hali produkcyjnej
w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARESZT ŚLEDCZY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000626484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaszubska 28

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-226

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 48 09 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_szczecin@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna więziennictwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącej hali produkcyjnej
w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e294cf5e-9084-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/as_szczecin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/as_szczecin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu platformazakupowa.pl za pośrednictwem formularza ofertowego dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania. Adres platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/as_szczecin.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych powołanym w Areszcie Śledczym w Szczecinie pod adresem siedziby wskazanym w pkt 1.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO –w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zastanie dokumentacja przetargowa w oparciu o
przepisy ustawy PZP.
4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
6. Posiadają Państwo prawo do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania ich z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/KW.2232.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Przebudowa z rozbudową istniejącej hali produkcyjnej w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy istniejącej hali produkcyjnej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym bez uwzględnienia nadbudowy hali oraz roboty budowlane związane z rozbudową hali produkcyjnej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45262700-8 - Przebudowa budynków

45254200-4 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262300-4 - Betonowanie

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów przyznaną w kryteriach:
1. Łączna cena ofertowa brutto (C),
2. Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T),
3. Okres gwarancji (G).
4. Liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.–Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2023 r. poz.127 z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem (Z).
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2023 r. poz.127 z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, w celu spełnienia tego warunku, wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej (w rozumieniu Prawa budowlanego) polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 i wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, obejmującym swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty prowadzenia, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana z załączeniem dowodu lub dowodów określających czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, które zawierają wartość, rodzaj robót (przedmiot), daty prowadzenia, miejsce wykonania i podmiotu, na rzecz których budowa została wykonana – załącznik nr 6 do SWZ.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
− projektant branży architektoniczno-budowlanej – 1 osoba - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lata oraz posiadający:
* aktualne potwierdzenie statusu przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
* dokumenty na temat jego uprawnień i kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą;
− projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata oraz posiadający:
* aktualne potwierdzenie statusu przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
* dokumenty na temat jego uprawnień i kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą;
− projektant branży elektrycznej – 1 osoba - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata oraz posiadający:
* aktualne potwierdzenie statusu przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
* dokumenty na temat jego uprawnień i kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą;
− projektant branży instalacyjnej – 1 osoba - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata oraz posiadający:
* aktualne potwierdzenie statusu przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
* dokumenty na temat jego uprawnień i kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą;
− kierownik budowy – co najmniej 1 osoba – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub analogiczne uprawnienia wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo posiadający uprawnienia, które zostały uznane na terenie RP na podstawie przepisów o jakich mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat oraz posiadający:
* aktualne potwierdzenie statusu przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
* dokumenty na temat jego uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą;
− kierownik robót – co najmniej 1 osoba – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub analogiczne uprawnienia wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo posiadający uprawnienia, które zostały uznane na terenie RP na podstawie przepisów o jakich mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata oraz posiadający:
* aktualne potwierdzenie statusu przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
* dokumenty na temat jego uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą;
− kierownik robót – co najmniej 1 osoba – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub analogiczne uprawnienia wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo posiadający uprawnienia, które zostały uznane na terenie RP na podstawie przepisów o jakich mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata oraz posiadający:
* aktualne potwierdzenie statusu przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
* dokumenty na temat jego uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą;
− kierownik robót – co najmniej 1 osoba – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub analogiczne uprawnienia wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo posiadający uprawnienia, które zostały uznane na terenie RP na podstawie przepisów o jakich mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata oraz posiadający:
* aktualne potwierdzenie statusu przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
* dokumenty na temat jego uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą.

Zamawiający dopuszcza łączenie wymienionych stanowisk.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 3 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do SWZ);
5. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości i na warunkach określonych w rozdziale VIII pkt 3 ppkt 3 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

1. Wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej (w rozumieniu Prawa budowlanego) polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 i wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującym swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty prowadzenia, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana z załączeniem dowodu lub dowodów określających czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, które zawierają wartość, rodzaj robót (przedmiot), daty prowadzenia, miejsce wykonania i podmiotu, na rzecz których budowa została wykonana (załącznik nr 6 do SWZ).
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, posiadających odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SWZ):
- projektant branży architektoniczno-budowlanej – 1 osoba - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane;
- projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane;
- projektant branży elektrycznej – 1 osoba - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane;
- projektant branży instalacyjnej – 1 osoba - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane;
- kierownik budowy – co najmniej 1 osoba – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- kierownik robót – co najmniej 1 osoba – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- kierownik robót – co najmniej 1 osoba – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- kierownik robót – co najmniej 1 osoba – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej:
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot niniejszego zamówienia;
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
4. Warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ powinny być spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie jakich warunków.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o czym mowa w projekcie umowy.
2. Zamawiający w przypadku udzielenia zaliczki będzie żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
3. W projekcie umowy Zamawiający określi formę lub formy zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego wniesienia i zwrotu. Umowa może przewidywać możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta w sprawie niniejszego postępowania, określa załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy użyciu platformazakupowa.pl za pośrednictwem formularza ofertowego dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania. Adres platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/as_szczecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.