eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielawy › "Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego o wartości 2.200.000,00 PLN Gminie Bielawy, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego o wartości 2.200.000,00 PLN Gminie Bielawy, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bielawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147857

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Garbarska

1.5.2.) Miejscowość: Bielawy

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-423

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugbielawy@lodz.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ugbielawy.nv.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego o wartości 2.200.000,00 PLN Gminie Bielawy, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ceacea00-9086-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101137/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego o wartości 2.200.000,00 PLN Gminie Bielawy, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ceacea00-9086-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
3.1. w sprawach merytorycznych – Iwona Rosiak,
3.2. w sprawach proceduralnych – Kinga Miśkiewicz.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ugbielawy@lodz.home.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Bielawy z siedzibą w Bielawach, ul. Garbarska 11, 99- 423 Bielawy, tel.: +48 (46) 838-26-95 , e-mail: ugbielawy@lodz.home.pl,
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Bielawy jest Tomasz Szwed. e-mail: tomasz.szwed@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora,
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr RPG.271.12.2023.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
4.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
4.2. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy p.z.p.,
4.3. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 902).
6. Dane osobowe przetwarzane będą okres wskazany w obowiązujących przepisach tj.
6.1. protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność,
6.2. jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, protokół postępowania wraz z załącznikami przechowuje przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
6.3. dokumentacja przetargowa przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników przetargu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z ustawą p.z.p. (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 ustawa p.z.p.).
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.,
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
8.1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
8.2. prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
8.3. prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
8.4. prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:
9.1. prawo do usunięcia danych
9.2. prawo do przenoszenia danych
9.3. prawo wniesienia sprzeciwu
10. W ramach działalności Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPG.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego o wartości 2.200.000,00 PLN Gminie Bielawy, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023, o następującej charakterystyce:
3.1.1. Kwota kredytu 2.200.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony dwieście tysięcy złotych zero groszy) postawiona do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy na dzień 22.12.2023 r. – nie później niż na dzień 28.12.2023 r.
3.1.2. Okres kredytowania: do dnia 31.12.2028 r.
3.1.3. Spłata kredytu: w złotych polskich w okresach kwartalnych, w terminach określonych w załączniku do umowy - harmonogramie spłat, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej i odsetkowej do dnia 31.03.2025 r.
3.1.4. Do naliczenia oprocentowania kredytu w okresie karencji i w okresie spłaty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M, ustaloną na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferenta – stałą w okresie obowiązywania umowy.
3.1.5. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, określonych dla spłaty pierwszej raty odsetkowej dnia 31.03.2025 r.
3.1.6. Wykonawca nie będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej.
3.1.7. Wymagany termin wykonania umowy: Zamawiający wymaga przekazania na konto bankowe Zamawiającego ustalonej w pkt 3 transzy kredytu w kwocie 2.200.000,00 PLN, z zakończeniem spłat rat kapitałowych i odsetek do dnia 31.12.2028 r.
3.1.8. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
3.1.9. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie regulaminu świadczeń kredytowych w zakresie nieuregulowanym przez SWZ.
3.1.10. Zamawiający nie posiada zobowiązań odroczonych.
3.1.11. Wobec Zamawiającego nie były nigdy prowadzone działania windykacyjne przez komornika sądowego z powodu zadłużenia w bankach.
3.1.12. Zamawiający nie był nigdy objęty programem naprawczym.
3.1.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
3.1.13.1. wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej, jak też rezygnacji z uruchomienia części kredytu tj. wykorzystania nie mniej niż 70% wyjściowej kwoty i wymaga, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości z których Zamawiający zrezygnował,
3.1.13.2. możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, odsetek, prowizji.
3.1.13.3. W okolicznościach wymienionych w pkt 3.1.13.1 oraz 3.1.13.2 Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowny wniosek.
3.1.14. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66.11.30.00 – 0
3.1.15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.1.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
3.1.13.1. wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej, jak też rezygnacji z uruchomienia części kredytu tj. wykorzystania nie mniej niż 70% wyjściowej kwoty i wymaga, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości z których Zamawiający zrezygnował,

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2028-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Zamawiający oceni i porówna oferty złożone w postępowaniu.
16.2. Ocena ofert dokonana będzie według następujących zasad - jako kryterium wyboru Wykonawcy zamówienia przyjęto kryterium oceny ofert: "Cena" - rozumiana jako suma kosztów, opłat bankowych z tytułu spłat rat kapitałowych i odsetkowych oraz oprocentowania kredytu: 100 % (100 pkt), gdzie 1% - 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w SWZ.
6.5.1. Zamawiający w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
6.5.2. Zamawiający stawia wymagania w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2324 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie RP w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - zgodnie z tym przepisem.
6.5.3. Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeśli zarówno w 2021 r. i w 2022 r. współczynnik wypłacalności banku był nie mniejszy niż 8% - należy przedłożyć sprawozdanie finansowe lub jego część w celu weryfikacji współczynnika wypłacalności za rok 2021 i 2022.
6.5.4. Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1. SWZ, Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych poniżej:
7.1.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
7.1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.1.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty:
7.1.2.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
7.2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
7.2.1.1. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
7.2.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty:
7.2.2.1. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie RP w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - zgodnie z tym przepisem.
7.2.2.2. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11.5. Ofertę stanowi:
11.5.1. wypełniony i podpisany formularz „Oferta”, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
11.6. Do oferty należy załączyć:
11.6.1. oświadczenia wymagane postanowieniami SWZ tj.:
11.6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
11.6.1.2. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
11.6.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile zostały podpisane przez pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.9.1. żaden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt. 6.
6.9.2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
6.9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.9.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
tłumaczeniem na język polski.
7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
7.4.1. są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia Umowy o wykonanie zamówienia publicznego.
7.4.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składając wraz z ofertą oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1.1.1. i pkt. 7.2.1.1. SWZ.
7.4.3. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
7.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
7.4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofert oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Zgodnie z art. 454 ust. 2 ustawy zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w tym:
1) Zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę usług których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
2) W przypadku, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3) W przypadku, gdy wartość nie przekracza progów unijnych i gdy wartość zmiany nie przekracza 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4) W przypadku zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
5) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy
6) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
7) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46)
8) Zmiany o których mowa w pkt 4-7) mogą mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9) W przypadkach, o których mowa w pkt 4-7 Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przedstawiając pisemne uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia. Jeżeli w wyniku analizy wniosku Zamawiający zaakceptuje uzasadnienie Wykonawcy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia ze skutkiem na dzień wystąpienia zmian, o których mowa w pkt 4-7.
10) Zmiana terminu wykonania umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany umownego terminu wykonania w następujących przypadkach:
a) wpływu COVID-19 na terminowe wykonanie umowy. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest uzasadnić zmianę wskazując okoliczności,
b) braku możliwości wykonywania usług w wyniku działania siły wyższej. Za siłę wyższą Strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą Strony nie mają wpływu,
c) w przypadku, gdy konieczność zmiany terminu spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
Termin wykonania zamówienia może zostać zmieniony maksymalnie o liczbę dni, w ciągu których Wykonawca nie mógł realizować usług.

Pozostałe zapisy dotyczące zmian umowy zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1.2. Informacje dodatkowe: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.
1) Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie, o którym mowa w ust. powyżej, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
2) Wykluczenie Wykonawcy na podstawie obowiązujących przepisów Prawa.
4) Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia, na podstawie:
a) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
b) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.