eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa oprogramowania gotowegoOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oprogramowania gotowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Dziedzictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015263890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopernika 36/40

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-924

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nid@nid.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nid.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nid.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucja kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ochrona dziedzictwa kulturowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania gotowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5083997-73f4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00091865/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa oprogramowania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00467119

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/NID/17/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 308970,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oprogramowania biurowego i serwerowego uwzględniającego w zależności od pozycji: licencje lub subskrypcje.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.5.5.) Wartość części: 184499,19 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oprogramowania wspierającego realizację projektów informatycznych
uwzględniającego w zależności od pozycji: licencje lub subskrypcje.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.5.5.) Wartość części: 124471,54 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 202401,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 273360,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202401,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: E3 sp. z o.o., ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL 6412520433

7.3.3) Ulica: Aleja Józefa Piłsudskiego 74

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

7.3.5) Kod pocztowy: 41-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202401,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118632,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141727,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 118632,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paweł Owczarzak Eupol

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 7861493189

7.3.3) Ulica: ul. Lecha Palinkiewicza 3

7.3.4) Miejscowość: Środa Wielkopolska

7.3.5) Kod pocztowy: 63-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 118632,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie:
Dla części nr 1:
− poz. 1 -2 OPZ – do dnia 15.12.2023 r. , przy czym aktywacja nie wcześniej niż od 20.12.2023 r.
Oprogramowania obejmować będzie okres 12 miesięcy),
− poz. 3 OPZ – do 5 dni od daty zawarcia Umowy
Dla części nr 2:
− poz. 1 – 2 OPZ - do 5 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym aktywacja nie wcześniej niż od 15.11.2023 r.
− poz. 3 OPZ – do dnia 20.12.2023 r., przy czym aktywacja nie wcześniej niż od 24.12.2023 r.
− poz. 4 – 7 OPZ – do 5 dni od daty zawarcia Umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.