eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie i jednostek podległych SPZOZ w Myszkowie.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie i jednostek podległych SPZOZ w Myszkowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wolności 29

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zozmyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zozmyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie i jednostek podległych SPZOZ w Myszkowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4472c5f3-8ef8-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065590/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie i jednostek podległych SP ZOZ w Myszkowie na okres 3 lat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/856064

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856064

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywać się będzie za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/856064
Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
- w postaci elektronicznej (cyfrowej), opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty na platformie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca
składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, a) Zamawiający informuje, że: - administratorem danych osobowych jest SP ZOZ w
Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków;- inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Myszkowie jest
Inspektor Danych Osobowych, kontakt: iod@zozmyszkow.pl;- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym; - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy
pzp.- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu
ustawy z dnia23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późń. zmianami), i/lub posłaniec (kurier)
dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1,508 ust. 2 Ustawy pzp. Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne
i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej.- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania
wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje
dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub
przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358
ust. 1).-Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim
Obszarem Gospodarczym.-Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani/Pana osoby; żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; żądania od
Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych dotyczących Pani/Pana osoby. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać,
wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy Pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d) lub e) RODO prawo do
usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6ust.1 lit. c) RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Jednocześnie
Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które Administrator
pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/DZ/322/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie i jednostek podległych SPZOZ w Myszkowie w roku 2024.
Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej PE) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem placówek zawarty jest w poniższych Załącznikach do SWZ (Formularzach cenowych), stanowiących integralną część SWZ:
Załącznik nr 1.1 – Punkty poboru energii elektrycznej- Przychodnie/ośrodki zdrowia,
Załącznik nr 1.2 – Punkty poboru energii elektrycznej Szpital Powiatowy – przyłącze nr 1,
Załącznik nr 1.3 – Punkty poboru energii elektrycznej Szpital Powiatowy – przyłącze nr 2,
Załącznik nr 1.4 - Łączne zestawienie cenowe wszystkich punktów poboru energii elektrycznej.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają również projektowane postanowienia przyszłej umowy, stanowiące Załącznik nr 1.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny
ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt. XVII SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty.
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę
punktową oferty. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryteriach podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj. - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od
5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa
5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na
zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że
dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert. Łączna punktacja jest dla danej oferty
obliczana jako suma punktacji uzyskanej w opisanych kryteriach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w
sumie uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy
z Wykonawców występujących wspólnie):
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- ważna koncesja w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę, należy sporządzić z wykorzystaniem Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ oraz integralnej części oferty w postaci Formularzy cenowych, których wzory stanowią Załączniki nr 1.1, nr 1.2, nr 1.3 i nr 1.4 do SWZ.
2. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Podpis powinien dawać możliwość weryfikacji osoby go składającej.
3. Ponadto do oferty Wykonawca załącza:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe – oświadczenie należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA – niniejsze oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) Jeżeli dotyczy: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia– oświadczenie należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
3) Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnka lub gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy (również w przypadku składania oferty wspólnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, winno być załączone do oferty w formie spełniającej wymagania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Ustanowienie pełnomocnika może wynikać z dokumentu pełnomocnictwa lub innego dokumentu np. umowy regulującej współpracę Wykonawców (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj.
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) -
w treści Załącznika Nr 3 do SWZ),
2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 6 ppkt 2 SWZ ( w treści Załącznika Nr 4 do SWZ).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału
w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i to on zrealizuje dostawę energii elektrycznej.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, w treści Załącznika Nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści danej umowy zawiera Załącznik nr 2 do SWZ. Treść zawieranej umowy zostanie dostosowana odpowiednio do wybranej oferty.
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnej z Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856064

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 13:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.