eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych oraz w wyszukiwaniu rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na obszarze Polski i ŚwiataOgłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych oraz w wyszukiwaniu rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na obszarze Polski i Świata

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141689541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tłomackie 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 827 92 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: secretary@jhi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jhi.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych oraz w wyszukiwaniu rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na obszarze Polski i Świata

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a5e1438-905e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00082578/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych oraz w wyszukiwaniu rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na obszarze Polski i Świata

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a5e1438-905e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl; adres poczty elektronicznej: administracja@jhi.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W trakcie trwania przedmiotowego postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie poprzez platformę eZamówienia (zwaną dalej: „Platformą”), dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Rejestracja i korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz ofertowy” oraz do „Formularza do komunikacji”. Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi rolę „Składanie ofert / wniosków / prac konkursowych” (Instrukcja interaktywna „Oferty, wnioski i prace konkursowe: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf)
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu).
4. Za datę przekazania dokumentów przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na Platformie. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia. (Instrukcja interaktywna: Komunikacja w postępowaniu https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf).
6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami z wykorzystaniem poczty elektronicznej – adres mail: administracja@jhi.pl
7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę poprzez „Formularz do komunikacji” w formie załączników.
8. Dokumenty elektroniczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w wersji elektronicznej, w formacie danych zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie rekomenduje podpisu elektronicznego zewnętrznego (XAdES +doc). Zamawiający nie obsługuje
systemu plików Apple File System (APFS).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie (00-090) przy ul. Tłomackie 3/5,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Użyczającego możliwy jest pod adresem email: iodo@jhi.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów
i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji Umowy i jej rozliczenia, a po zakończeniu realizacji Umowy przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach.
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem umownym, w przypadku odmowy podania danych może nie dojść do zawarcia Umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/2023/DA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych oraz w wyszukiwaniu rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na obszarze Polski, Europy i reszty Świata zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego
Szczegóły zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63515000-2 - Usługi podróżne

63516000-9 - Usługi zarządzania podróżą

60400000-2 - Usługi transportu lotniczego

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych oraz w wyszukiwaniu rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na obszarze Polski, Europy i reszty Świata zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego
Możliwość przedłużenia umowy o 12 miesięcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium „Cena opłat transakcyjnych (Ct)”:
1.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest
w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki wykonawcy, także podatki, w tym podatek od towarów i usług.
1.2. Każdy z Wykonawców może w ofercie zaproponować tylko jedną cenę opłat transakcyjnych.
1.3. Informacja o obowiązku podatkowym – Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego w „Formularzu oferty”, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
1.4. Cena musi być wyższa niż 0 i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo oraz określona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.5. Wykonawca poda cenę w Formularzu ofertowym, jako wartość brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług.
1.6. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów
i usług (VAT) potraktowanie będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 upzp).
1.7. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, jak i po jego wykonaniu.
1.8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
1.9. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
1.10. Wykonawca oblicza cenę biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Ceny te będą brane pod uwagę w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej.
1.11. Cena opłat transakcyjnych (Cot) stanowić będzie sumę: opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego / kolejowego krajowego (Cotblk), opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego / kolejowego zagranicznego (Cotblz), opłaty transakcyjnej za rezerwację i zakup jednego miejsca hotelowego na terenie Polski (Cophp) oraz opłaty transakcyjnej za rezerwację i zakup jednego miejsca hotelowego poza Polską (Cophz).
2. Kryterium „Wysokość upustu” (Uhp): W tym kryterium punkty będą przyznawane zgodnie z następującym sposobem obliczenia: oferta z najwyższym upustem uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Umax = 40 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Ub : Umax) × 40 pkt, gdzie:, Ub – wartość upustu w ofercie badanej, Umax – najwyższy upust wśród badanych ofertach.
3. Ostateczna ocena stanowić będzie sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach, tj.: O = C + U.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość upustu określonego w procentach od ceny jednego miejsca hotelowego wraz ze śniadaniem na terenie Polski, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 upzp, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy,
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Wykonawca musi być wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.
Zgodnie z art. 274 ust. 4 upzp Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku wobec Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą poprzez wyszukanie podmiotu w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych pod adresem https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/ksiegi,
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy,
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na stanowisku kasjera lotniczego zgodnie z § 3 pkt. 5. SWZ– Załącznik nr 7 do SWZ. Do oświadczenia Wykonawca lub Podwykonawca załącza dokumenty, zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawierające: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, którymi mogą być:
1.4.1. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę – Załącznik nr 7 do SWZ,
1.4.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników – Załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 upzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani złożyć oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 oraz ust. 2 upzp Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, jeśli podmioty te wykonają usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: potwierdzenie spełniania warunku opisanego w § 10 ust. 1 pkt 1.4. ppkt 1.4.1. SWZ: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na stanowisku kasjera lotniczego zgodnie z § 3 pkt. 5. SWZ– Załącznik nr 7 do SWZ. Do oświadczenia Wykonawca lub Podwykonawca załącza dokumenty, zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawierające: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w przedmiotowym postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 upzp składa każdy z Wykonawców.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają ci poszczególni wykonawcy.
8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
9. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt powyżej zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.