eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 安iadczenie us逝gi wsparcia technicznego na rozwi您ania F5 NetworksOg這szenie z dnia 2023-12-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi wsparcia technicznego na rozwi您ania F5 Networks

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx G紟NA HANDLOWA W WARSZAWIE

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Podmiot nale膨cy do grupy VAT o nazwie Szko豉 G堯wna Handlowa Grupa VAT w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodleg這軼i 162

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzl@sgh.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: sgh.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi wsparcia technicznego na rozwi您ania F5 Networks

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a34fe50e-8e94-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00528193

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00276128/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.11 Us逝ga wsparcia na F5 na 1 rok

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://sgh.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgh.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dost瘼nej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.
2. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski,
zawiadomienia, informacje oraz pozosta貫 dokumenty i o鈍iadczenia, w tym dokumenty i o鈍iadczenia sk豉dane na wezwanie Zamawiaj帷ego, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dost瘼nej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl poprzez zak豉dk „Pytania / Informacje” lub za po鈔ednictwem poczty elektronicznej, e-mail dzl@sgh.waw.pl, przy czym Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert za po鈔ednictwem poczty elektronicznej.
3. Osob uprawnion przez Zamawiaj帷ego do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Wojty雟ka, email: dzl@sgh.waw.pl lub inna osoba zast瘼uj帷a.
4. Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, tj. bezp豉tnie rejestruj帷 si lub loguj帷, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://sgh.eb2b.com.pl/. 5. Zamawiaj帷y, zgodnie z 2 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako „Rozporz康zenie”) okre郵a dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” nale篡 podpisywa formatem PAdES;
2) Zamawiaj帷y dopuszcza podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf”, wtedy nale篡 u篡 formatu XAdES.
6. Zamawiaj帷y, zgodnie z 11 ust. 2 Rozporz康zenia, okre郵a dopuszczalne formaty przesy豉nych danych tj. plik闚 o wielko軼i do
250 MB w formatach: .pdf. a w przypadku dokument闚 podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB.
7. Zamawiaj帷y, zgodnie z 11 ust. 2 Rozporz康zenia, okre郵a informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik za陰czony przez Wykonawc na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiaj帷ego oraz w豉軼iciela Platformy, gdy
istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼ne jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po
up造wie terminu sk豉dania ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przypi皻 do dokumentu elektronicznego dat oraz dok豉dny czas
(hh:mm:ss), znajduj帷 si po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przes豉nia”.
8. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i SWZ. Wniosek nale篡 przes豉 za po鈔ednictwem Platformy w zak豉dce „Pytania/ Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz” lub za po鈔ednictwem poczty e-mail: dzl@sgh.waw.pl. Wyja郾ianie tre軼i SWZ oraz jej ewentualna zmiana odbywa si b璠 zgodnie z art. 284 Ustawy.
9. Zaleca si, aby Wykonawca na bie膨co 郵edzi (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie post瘼owania mo瞠 dokona Zamawiaj帷y. Zalecenie dotyczy r闚nie informacji jakie Zamawiaj帷y kieruje do Wykonawc闚 po zako鎍zeniu sk豉dania ofert.
10. Zamawiaj帷y nie przewiduje zwrotu koszt闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w tym zwrotu koszt闚 poniesionych z tytu逝 nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
11. Korzystanie z Platformy przez wykonawc jest bezp豉tne.
12. Z uwagi na ograniczon liczb znak闚 szczeg馧owe informacje zawarte zosta造 w rozdziale VIII Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia oraz w zak豉dce "Pomoc" Platformy.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szko喚 G堯wn Handlow w Warszawie, okre郵one zosta造 w Rozdziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szko喚 G堯wn Handlow w Warszawie, okre郵one zosta造 w Rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADZL.25.1.66.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest zakup wraz z dostaw kontrakt闚 serwisowych umo磧iwiaj帷ych dzia豉nie systemu oraz wsparcie producenta BIG-IP F5 Networks:
a) Level 1-3 Premium Service for BIG-IP (7x24), F5- ADD-BIG-LTM-I4XXX - 2 szt.
b) Level 1-3 Premium Service for BIG-IP (7x24), F5- BIG-ASM-I4600 - 2 szt.
c) Next-Business-Day Hardware Replacement Service (RMA) for BIG-IPF5-BIG-ASM-I4600 - 2 szt.
d) RMA Removable Hard Drive and Compact Flash Card Fee (per unit) F5-BIG-ASM-I4600 - 2 szt.
2. Szczeg馧owy opis, zakres, warunki i spos鏏 realizacji przedmiotu zam闚ienia okre郵aj:
Za陰cznik nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zam闚ienia (dalej: „OPZ”),
Za陰cznik nr 4 do SWZ – wz鏎 umowy

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 72611000-6 - Us逝gi wzakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert za po鈔ednictwem Platformy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione, na zasadach okre郵onych w
Rozdziale XIV ust. 3 – 10, dokumenty wymienione w Rozdziale XIV ust. 1:
1) o鈍iadczenie dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania (Za陰cznik nr 2 do SWZ);
2) dowody dot. „samooczyszczenia” (je瞠li dotyczy);
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru - w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (opcjonalnie);
/Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia tych dokument闚, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych. Wykonawca powinien wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych
dokument闚/
4) pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy);
5) zastrze瞠nie tajemnicy przedsi瑿iorstwa (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowie umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
2. Zmiana umowy mo瞠 nast徙i na zasadach okre郵onych w art. 454 i 455 ustawy, zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych poni瞠j:
1) zmiany modelu oferowanego oprogramowania lub jego cz窷ci z zastrze瞠niem, i zmiana ta nast徙i wy陰cznie w przypadku, gdy model lub jego cz窷 zosta wycofany z dystrybucji i zosta zast徙iony modelem nale膨cym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub kt鏎y zosta udoskonalony albo dodatkowo wyposa穎ny, za cen nie wy窺z od ustalonej w umowie;
2) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy, przy czym ca趾owity termin dostawy nie mo瞠 by d逝窺zy ni 10 dni licz帷 od dnia zawarcia umowy;
3) w przypadku przesuni璚ia terminu realizacji Umowy lub innych termin闚 umownych, kt鏎a jest wynikiem wyst徙ienia si造 wy窺zej, o kt鏎ej mowa w 9 wzoru umowy;
4) konieczno軼i przesuni璚ia termin闚 umownych, je郵i owa konieczno嗆 powsta豉 na skutek okoliczno軼i, kt鏎ych przy do這瞠niu nale篡tej staranno軼i nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia Umowy;
5) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj Umowy.
3. Inicjatorem zmian mo瞠 by Zamawiaj帷y lub Wykonawca poprzez pisemne wyst徙ienie w okresie obowi您ywania
umowy zawieraj帷e opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o kt鏎ej mowa w 8 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca zobowi您uje si powiadomi o tym fakcie Zamawiaj帷ego z wyprzedzeniem umo磧iwiaj帷ym aneksowanie Umowy, nie p騧niej jednak ni 2 dni kalendarzowe przed planowan ewentualn zmian.
5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej kt鏎ejkolwiek ze Stron Umowy nie stanowi zmiany jej tre軼i i nie wymaga sporz康zenia aneksu do Umowy. Strony zobowi您uj si do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno- prawnej lub o zmianie adresu. W przypadku zaniechania obowi您ku, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje si, 瞠 wszelkie dor璚zenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uwa瘸 si skuteczne.
6. Zmiana os鏏 wskazanych w 3 ust. 4 i 5 wzoru umowy kt鏎ejkolwiek ze Stron nie stanowi zmiany jej tre軼i i nie wymaga sporz康zenia aneksu do umowy. Strony zobowi您uj si do informowania siebie wzajemnie o zmianie danych teleadresowych os鏏. W przypadku zaniechania obowi您ku, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje si, 瞠 wszelkie dor璚zenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uwa瘸 si skuteczne.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://sgh.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.