eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Prace techniczne i porządkowe w Amfiteatrze w Płocku przy ul. Rybaki 15 oraz w siedzibie POKiS im. F. i S. Themersonów, przy ul. Jakubowskiego 10 z zastosowaniem technik alpinistycznych w 2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prace techniczne i porządkowe w Amfiteatrze w Płocku przy ul. Rybaki 15 oraz w siedzibie POKiS im. F. i S. Themersonów, przy ul. Jakubowskiego 10 z zastosowaniem technik alpinistycznych w 2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611057636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jakubowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 366 43 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pokis@pokis.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pokis.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace techniczne i porządkowe w Amfiteatrze w Płocku przy ul. Rybaki 15 oraz w siedzibie POKiS im. F. i S. Themersonów, przy ul. Jakubowskiego 10 z zastosowaniem technik alpinistycznych w 2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-804e9b73-9051-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pokis.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pokis.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest:
a) Platforma, dostępna pod adresem https://pokis.ezamawiajacy.pl/
b) zamowienia@pokis.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dla Wykonawców.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy.
6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: .zip .7Z.
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji podpisów.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 9, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
11. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 9, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz nie ma obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
12. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
14. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest:
Maja Zasadowska, tel. 24 366 43 47
Maciej Woliński – 604 548 400

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów
z siedzibą w Płocku, przy ulicy Jakubowskiego 10, 09-402 Płock
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z:
-Inspektorem Ochrony Danych
-pod adresem e-mail na adres: ido@pokis.pl
-pisząc na adres: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów, ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów
prawa – min. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 19 września 2019r. (Dz. U. Z 2019, poz. 1843 z pózn. zm.), bądź
w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również
udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
7. Posiadają Państwo
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych z zastrzeżeniem, że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; *
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2030/08/POKiS/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2024 roku następujących prac technicznych
i porządkowych w Amfiteatrze znajdującym się w Płocku przy ul. Rybaki 15 oraz w Siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów, przy ul. Jakubowskiego 10 z zastosowaniem technik alpinistycznych
I. ZAKRES PRAC
1. Czyszczenie dwa razy w roku:
a) zewnętrznej powłoki membrany ( powierzchnia 3800 m2) Amfiteatru tj. usuwanie śmieci, liści, butelek i innych zanieczyszczeń
b) rynien i rewizji spustowych (50 m. bieżących)
c) wewnętrznej powłoki membrany ( powierzchnia 3800 m2) i linowej konstrukcji dachu
z zanieczyszczeń tj.z pajęczyn, ptasich odchodów, zapobieganiu powstawaniu ptasich gniazd
2. Mycie dwa razy w roku
a) zewnętrznej powłoki membrany zadaszenia Amfiteatru( powierzchnia 3800 m2)
b) konstrukcji nośnej zadaszenia Amfiteatru
c) wewnętrznej strony membrany Amfiteatru ( powierzchnia 3800 m2), konstrukcji linowej i opraw oświetleniowych ( 121 szt.)
d) szybu windy od strony zewnętrznej i wewnętrznej, oraz mycie kabiny od strony zewnętrznej ( 80 m2)
e) widowni Amfiteatru (3503 miejsca)
f) rolet zewnętrznych w siedzibie POKiS (39 szt. 80 m2)
g) neonu na elewacji budynku POKiS im. Themersonów ( wysokość 7m od powierzchni gruntu , powierzchnia 3 m2)
h) okien wraz z ramami przy użyciu podnośnika lub zastosowaniu technik alpinistycznych na zewnątrz i wewnątrz hali widowiskowej POKiS im. Themersonów (40 m2)
3. Wykonywanie jeden raz w roku w okresie wiosennym dezynsekcji w Amfiteatrze(oprysków przeciw pająkom)
a) wewnętrznej powłoki membrany (3800 m2)
b) konstrukcji zadaszenia
c) elewacji budynku (480 m2)
4. Czyszczenie oraz mycie dwa razy do roku
a) elewacji szklanej, aluminiowej, drewnopodobnej Amfiteatru (480 m2)
b) zewnętrznych schodów i balustrad w Amfiteatrze (50 m2)
5. Naprawa lub wymiana opraw oświetleniowych zamontowanych na konstrukcji linowej zadaszenia oświetlające widownię amfiteatru. Na zadaszeniu zamontowanych jest 121 opraw oświetleniowych).
6. Lokalizacja nieszczelności w zadaszeniu membranowym oraz naprawa membrany Amfiteatru zgodnie z technologią producenta.
7. Wymiana pasów napinających zadaszenie Amfiteatru zgodnie z technologią producenta.
8. Odśnieżanie zadaszenia Amfiteatru (3800 m2) oraz usunięcie oblodzeń. Za odśnieżony uważa się dach z którego usunięto warstwę śniegu.
9. Mycie elewacji szklano-aluminiowych i innych przeszkleń zewnętrznych w Siedzibie POKiS (Prace alpinistyczne lub wykonywane z podnośnika, prace na wysokości wykonywane dwa razy w okresie obowiązywania umowy. Termin wykonania: maj lub czerwiec i wrzesień lub październik).
Elewacje szklano-aluminiowe o powierzchni łącznej z zewnątrz i wewnątrz (120 m2),

II. WARUNKI WYKONANIA
1. Do realizacji zamówienia Wykonawca używać będzie:
a) własnego sprzętu specjalistycznego i narzędzi
b) własnych środków czystości
c) własnego materiału membranowego odpowiadającego parametrom aktualnego materiału zadaszenia, posiadającego atesty i certyfikaty producenta.
2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługę polegającą na świadczeniu sukcesywnej usługi serwisu obiektu z zadaszeniem membranowym polegającym na myciu, czyszczeniu, naprawie oraz odśnieżaniu zadaszenia membranowego o powierzchni minimum 3500 m2 przy użyciu technik alpinistycznych przez okres 6 następujących po sobie miesięcy. W ramach konserwacji powinno się zawierać czyszczenie jak i naprawa membran dachowych oraz taśm napinających membranę za pomocą techniki zgrzewania z certyfikatem producenta lub z jego upoważnienia.
3. Wszystkie zastosowane materiały oraz urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz spełniać wymagania wymienionej klasy.
4. Wykonawca musi posiadać zaplecze osobowe i techniczne pozwalające na przystąpienie do wykonywania odśnieżania dachu w ciągu jednej godziny od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego lub rozpoczęcia dużego opadu śniegu, przy czym Wykonawca przystępując do powyższych prac winien telefonicznie powiadomić Zamawiającego. Usługa odśnieżania winna być wykonana nieprzerwanie do momentu usunięcia warstwy śniegu z zadaszenia. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania odśnieżania w wyznaczonym czasie (jednej godziny od telefonicznego zlecenia) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30.000 zł.
5. Do usuwania śniegu Wykonawca użyje sprzętu, który nie zniszczy powłoki zadaszenia.
6. Do mycia membrany Wykonawca użyje takich środków chemicznych, które nie spowodują jej zniszczenia.
7. Do wykonywania dezynsekcji Wykonawca użyje takich środków chemicznych, które mogą być stosowane w otoczeniu ludzi i są przyjazne dla środowiska.
8. Wszystkie prace wykonywane na terenie Amfiteatru winny być prowadzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
9. Wykonawca po zakończeniu prac winien uporządkować teren.
10. Prace określone w niniejszym Przedmiocie zamówienia – pkt. I opisu przedmiotu zamówienia, winny być wykonywane przez co najmniej 2 pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zamówienia tj. posiadających kurs (szkolenie) alpinistyczne do prac na wysokości w dostępie linowym, certyfikaty IRATA, OTDL, SPRAT itp.
11. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000.000,00 PLN, ważnej w czasie określonym, jako termin wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia winien przestrzegać następujących przepisów prawnych:
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
- w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
- w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

UWAGA!
Konieczne jest dokonanie wizji lokalnej obiektu Amfiteatru oraz Siedziby POKiS im. Themersonów po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 604-548-400 – Pan Maciej Woliński

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1.000.000,00 złotych za szkody związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim

4) zdolności technicznej lub zawodowej

4.1. zrealizował lub jest w trakcie realizacji, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na:
- świadczeniu sukcesywnej usługi serwisu obiektu z zadaszeniem membranowym polegającym na myciu, czyszczeniu, naprawie oraz odśnieżaniu zadaszenia membranowego o powierzchni minimum 3500 m2 przy użyciu technik alpinistycznych przez okres 6 następujących po sobie miesięcy. W ramach konserwacji powinno się zawierać czyszczenie jak i naprawa membran dachowych oraz taśm napinających membranę za pomocą techniki zgrzewania z certyfikatem producenta lub z jego upoważnienia.
4.2 Dysponuje:
- minimum dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do pracy za pomocą technik alpinistycznych posiadających certyfikaty IRATA, OTDL, SPRAT itp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie z art. 125 ust 1

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ
2. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1.000.000,00 złotych za szkody związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i posiadanych uprawnień, itd.-załącznik nr. 9 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Wypełniony Formularz cenowy oraz ofertowy – Załącznik Nr 1 i 2 do SWZ.
4)Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy pzp – o ile dotyczy wg załącznika nr 5 SWZ.
5) Oświadczenie sankcyjne – załącznik nr 10 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu)
lub
- pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, przy uwzględnieniu których należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pokis.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.