eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Świadczenie usług praniaOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług prania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000222640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Grunwaldzka 244

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-314

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 520 68 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@ssm.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gokf.gda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług prania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2829ea92-9021-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035452/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług prania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/857020

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/857020

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl („Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/857020
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz stronie internetowej zamawiającego: https://gokf.gda.pl/ w BIP.
3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) - kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl .
4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin )
5. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
2) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s
3) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
6. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty - do 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików: https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit
7. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Ofertę, załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do zachowania elektronicznej formy oferty i oświadczenia wystarcza ich złożenie w postaci elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, w którym prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego w e dowodzie.
9. Formaty plików:
1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
10. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, innych niż oferta i oświadczenie wskazane w par. 6 ust. 1 SWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/857020, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@bozp.com.pl.
11. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Al. Grunwaldzka 244 80-314 Gdańsk nr telefonu +48 58 520-68-50, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Elżbieta Nikiel, iod@ssm.gda.pl
2) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
3) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie składanych przez zamawiającego sprawozdań, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – w przypadku wniesienia odwołania, właściwy sąd okręgowy w przypadku wniesienia skargi, a także odbiorcy, którzy będą mieli dostęp do opublikowanego ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia – w przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobie fizycznej;
4) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5) obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio
ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
6) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia:
­ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
­ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
­ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego,
­ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje wykonawcom:
­ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prania z transportem w zakresie prania, wraz z maglowaniem i prasowaniem dla Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Gdańsku:
1) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku,
2) Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Wałowej 21 w Gdańsku,
3) Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b w Gdańsku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Szacowane ilości i asortyment dotyczą 12 miesięcy wykonywania usługi. Rzeczywiste ilości będą wynikały z bieżących zamówień i będą mogły być niższe/wyższe o 20% od szacowanych

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) cena oferty - 60%
2) wdrożony system zarządzania jakością - 30%
3) zastosowanie środków ekologicznych - 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wdrożony system zarządzania jakością

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: zastosowanie środków ekologicznych

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu dostawy z wymaganiami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert (kryterium nr 2), Wykonawca, który wykazuje wdrożenie systemów jakości wskazanych w ofercie, złoży wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, potwierdzający wdrożenie systemu RABC (Risk Analysis Biocontamination Control), lub równoważnego standardu kontroli skażenia biologicznego przeznaczony w szczególności dla branży pralniczej, potwierdzający zgodność z normą PN-EN 14065:2016-07 – „Tekstylia, Tekstylia poddawane obróbce pralniczej, System Kontroli Skażenia Biologicznego” lub równoważną normą dotyczącą kontroli skażenia biologicznego pranych tekstyliów
2) certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważnego standardu ogólnego zarządzania jakością
3) certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, opartego na normie PN-EN ISO 14001:2015 lub równoważnej normie środowiskowej.
2. Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, określone w opisie kryteriów oceny ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć:
1) warunków płatności,
2) zmiany zakresu czynności wykonawcy w stopniu niewykraczającym poza opis przedmiotu zamówienia,
3) zmiany sposobu wykonywania zamówienia, w stopniu niewykraczającym poza opis przedmiotu zamówienia.
Zmiany, o których mowa powyżej mogą być dokonane w przypadku:
1) przeszkód technicznych lub prawnych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SWZ lub ofercie rozwiązań,
2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy,
3) przedłużających się procedur przetargowych, mających wpływ na terminy umowne, opóźnienia zamawiającego w podpisaniu umowy,
4) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmiana nastąpi w zakresie cen jednostkowych brutto o wartość podatku VAT, ceny jednostkowe netto nie zmienią się.
pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do Umowy.
3. Zamawiający informuje o możliwości dokonania zmiany umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w zakresie o którym mowa w art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na następujących zasadach:
1) podstawą waloryzacji będzie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w ramach komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla danego kwartału w stosunku do kwartału poprzedniego (współczynnik waloryzacji) - zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartość wskaźnika, o którym powyżej.
2) Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt 1 zmieni się co najmniej o +/- 8 %;
3) maksymalna nominalna wartość jaką dopuszcza Zamawiający w przypadku wprowadzenia zmiany na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i niniejszego ustępu wynosi 15 % wynagrodzenia ofertowego;
4) prawo żądania waloryzacji wynagrodzenia przysługuje Stronie w przypadku zmiany wskaźnika, o której mowa w pkt. 1, w okresie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, raz na każde kolejne 3 miesiące;
5) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie za świadczone usługi przed upływem 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi;
6) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie za usługi wynikające z zmian sposobu spełniania świadczenia;
7) zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa wart. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/857020

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) cena oferty - 60%
2) wdrożony system zarządzania jakością - 30%
3) zastosowanie środków ekologicznych - 10 %

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późń. zm.), zwaną dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy również:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozprządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę
Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1-3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 1 -3 powyżej, w stosunku do wykonawcy zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.