eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d37ec264-904f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040234/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby jednostek podległych Gminie Stalowa Wola

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d37ec264-904f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
(SCUW) a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która jest dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/
oraz poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy ezamowienia. Składanie ofert/wniosków/prac
konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania
ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę
oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Centralnym Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Komunikacja za pomocą Platformy e-Zamówienia:
1) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne (przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania).
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Centralny Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
1) Osobą ze strony Centralnego Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami
jest: Krzysztof Abratowski – Dział Zamówień Publicznych Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych, adres email:
kabratowski@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl - w sprawach
proceduralnych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25A, 37 450 Stalowa Wola Pani Danuta Bednarz;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych jest Pan Grzegorz Madej prowadzący działalność gospodarczą pn. IURATUS Grzegorz Madej, z siedzibą pod adresem Bodzanów 467, 32-020 Wieliczka, adres e mail: iod.scuw@stalowawola.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola w 2024 roku prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.;
• Pani/Pan a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , prawo do w niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-II.271.222.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę własnym transportem do siedziby każdej z Jednostek na rzecz, których zamówienie jest wykonywane środków czystości zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowo – jakościowym zawartym
w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ - Formularzu rzeczowo – cenowym.
2. Centralny Zamawiający zastrzega, że przedstawione w Formularzu rzeczowo-cenowym ilości zamawianych środków czystości są wielkościami orientacyjnymi
i mogą ulec zmianie tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji zamówienia. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych środków czystości, wskazanych w Formularzu rzeczowo-cenowym, bez prawa roszczeń ze strony Wykonawcy co do zakresu ilościowego realizowanego zamówienia. Jednostkom przysługuje prawo zamówienia wszelkich wymienionych środków czystości w Formularzu rzeczowo- cenowym (nawet w przypadku wskazania w pozycji ilościowej „0” lub żadnego wskazania) po cenach jednostkowych w nim określonych.
3. Dostawa środków czystości następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez poszczególne Jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mailem lub telefonicznie przez osoby upoważnione z danej jednostki (np. intendent, pracownik administracyjny, kierownik). W zamówieniu Jednostka przekaże rodzaj i ilość zamawianych środków czystości jaka ma być dostarczona. Koszt dostarczenia musi być uwzględniony przez Wykonawcę w cenach jednostkowych środków czystości tj. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu ich dostarczenia.
4. Po zgłoszeniu dokonanym przez Jednostkę, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiane środki czystości
w ciągu maksymalnie 5 dni (kryterium oceny ofert - czas realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawarta w Formularzu Ofertowym) oraz dokonać ich rozładunku, wniesienia do budynku – pomieszczenia (np. magazynowego) Jednostki na rzecz której dostawa jest wykonywana, a także umożliwienia weryfikacji dostarczanych środków czystości przez upoważnionego przedstawiciela Jednostki.
5. Dostawy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach od 7:00 do 14:00. Zmiana dni lub godzin realizacji dostaw jest możliwa po uzyskaniu zgody poszczególnych Jednostek, na rzecz których dostawy są realizowane.
6. Dostawa każdego zamówienia winna zostać zrealizowana jednorazowo.
7. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez poszczególne Jednostki.
8. Wykonanie każdorazowej dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Jednostkę, na rzecz której dostawa jest wykonywana.
9. Protokół zostanie podpisany po stwierdzeniu zgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami Jednostek określonymi w SWZ oraz Formularzu rzeczowo-cenowym Wykonawcy.
10. Wszystkie dostarczane środki czystości winny posiadać długie terminy przydatności min. 6 miesięcy od dnia dostawy.
11. Dostarczane w ramach realizacji zamówienia środki czystości muszą:
1) być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania.
2) spełniać wymogi Państwowego Zakładu Higieny oraz spełniać wszelkie normy ich stosowania w placówkach edukacyjnych (szkoły, przedszkola, żłobki).
3) odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, polskimi normami wraz z obowiązującymi zasadami GMP i GHP oraz systemem HACCP oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania oraz niezbędne certyfikaty (jeżeli występują).
4) być dostarczone w czystych firmowych, oryginalnych opakowaniach producenta, wolne od wad, nieuszkodzone, szczelne, bez pęknięć, pognieceń, nierozerwane, oraz posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy producenta.
5) posiadać etykiety w języku polskim, zawierające nazwę produktu, sposób użycia oraz termin ważności.
12. Wykonawca w ramach realizowanych dostaw zapewni takie opakowanie środków czystości wchodzących w skład przedmiotu umowy, jakie jest niezbędne, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu, rozładunku i składowania.
13. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Jednostka uwzględni wszystkie uwagi w protokole odbioru przedmiotu zamówienia oraz wezwie Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do należytego wykonania (reklamacja) w terminie maksymalnie 4 dni (kryterium oceny ofert - czas wymiany wadliwego produktu od momentu zgłoszenia zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu Ofertowym) od zgłoszenia reklamacji tego produktu, którego jakość lub warunki dostawy zostały zakwestionowane przez przedstawicieli poszczególnych Jednostek w trakcie przyjmowania oraz sprawdzenia dostawy.
14. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Jednostka zobowiązana jest zwrócić na koszt Wykonawcy środki czystości będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu na załatwienie reklamacji, Jednostka może dokonać zakupu, na koszt Wykonawcy produktów objętych reklamacją.
15. Wykonawca odpowiada wobec Jednostki za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów dostaw przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz Formularzu rzeczowo - cenowym, w tym w szczególności: środki czystości o niewłaściwej jakości.
16. Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres zgodny z gwarancją producenta danego asortymentu - liczonej od daty odbioru środków czystości przez poszczególne Jednostki. W przypadku wymiany na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty ich odbioru. Do obliczenia biegu rękojmi i gwarancji stosuje się art. 581 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023 poz. 1610 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39830000-9 - Środki czyszczące

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39831000-6 - Preparaty piorące

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REALIZACJI DOSTAWY OD MOMENTU ZGŁOSZENIA

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS WYMIANY WADLIWEGO PRODUKTU OD MOMENTU ZGŁOSZENIA

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Centralny Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia
w wysokości minimum 15 000,00 zł;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawę środków czystości na kwotę, co najmniej 20 000,00 zł brutto;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Centralny Zamawiający nie
żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz
z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Centralny Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą:
oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ – dokument obowiązkowy.
2) Formularz rzeczowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ – dokument obowiązkowy;
Uwaga!
Wykonawca musi wycenić wszystkie produkty wpisując cenę jednostkową brutto
w PLN każdego produktu w kolumnie nr 40 (AN) w Załączniku nr 2 - Formularza rzeczowo-cenowego. Wykonawca musi określić szacunkową wartość zamówienia dla poszczególnych Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych niniejszym postępowaniem - arkusz kalkulacyjny pozwala na automatyczne zliczenie tychże pozycji jednakże nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku wnikliwej weryfikacja poszczególnych pozycji w zakresie dokonanych działań matematycznych. Niewycenienie wszystkich produktów będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, bowiem jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia tj. nie odpowiada treści SWZ
Uwaga!
Centralny Zamawiający zaleca złożenie Załącznika nr 2 - Formularza rzeczowo-cenowego w formie arkusza kalkulacyjnego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym zewnętrznym – tzw. XAdES typ zewnętrzny Po opatrzeniu dokumentu podpisem zewnętrznym, tworzą się dwa pliki: plik zawierający podpis oraz plik, który został podpisany – należy złożyć oba pliki.
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wyłącznie w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Zobowiązanie o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podpisane wspólnie przez Wykonawców Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Centralnego Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Centralny Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Centralny Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wymagana liczba osób, którymi dysponują lub będą dysponować Wykonawcy, sumuje się. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5 do SWZ.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp.- Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Centralny Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
5) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie Formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich Wykonawców składających ofertę. Realizacja przedmiotu zamówienia w całości koordynowana będzie wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie
6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia - SCUW Stalowa Wola

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.