eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Balice › Dostawa napojów bezalkoholowych.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa napojów bezalkoholowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350138871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Balice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-083

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: balice.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa napojów bezalkoholowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d64b73ad-904b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00150038/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa napojów bezalkoholowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/8bltr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/8bltr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/8bltr.
2. Wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postepowaniu są zobligowani
do posiadania konta w systemie https://portal.smartpzp.pl/.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP” dostępnej na stronie internetowej https://portal.smartpzp.pl/8bltr w zakładce „e-learning” w menu po lewej stronie. Dokumenty te są wiążące dla Wykonawcy.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej (w tym przekazywania ofert) za pośrednictwem wskazanego w pkt. 1 środka komunikacji elektronicznej zostały opisane w „Regulaminie Portalu e-Usług”, oraz w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, które znajdują się na stronie internetowej platformy w zakładce „e-learning" lub pod adresem https://portal.smartpzp.pl/8bltr/elearning.
Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ w dziale X.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 51/SM/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 265274,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
-zał. nr 3 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”
-zał. nr 4 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”
-zał. nr 5 do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa”
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi być kompletna, tzn. każda pozycja asortymentu musi być wyceniona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach opcji, zgodnie z art. 441 Ustawy.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie. Opcja w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zamówienia oprócz ilości towarów w ramach zamówienia podstawowego, dodatkowych ilości towarów w ramach opcji określonych w zał. nr 5 do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa”, w zakresie zadania, na które Wykonawca składa ofertę.
3. Uruchomienie opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości dostaw w zamówieniu podstawowym oraz pozyskaniu przez Zamawiającego środków finansowych na realizację opcji, przez zamówienia składane na zasadach przewidzianych w umowie.
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „opcja” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Ostateczna ilość towaru zakupionego w ramach opcji będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego na ten cel środków finansowych. Zamawiający może nie skorzystać z opcji, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5. Zamawiający może z opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości świadczeń określonej dla opcji w zał. nr 5 do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa”, w zakresie zadania, na które Wykonawca składa ofertę w całym okresie obowiązywania umowy.
6. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zamiarze skorzystania z opcji, jego zakresie
i terminach wykonania dostaw. Skorzystanie z opcji nie wymaga aneksowania umowy.
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy będzie się należało wynagrodzenie wg cen jednostkowych jak dla zamówienia podstawowego.
8. Dostawy wykonane w ramach opcji muszą spełniać wszystkie wymagania jak dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający, w kryterium „Cena”, będzie przyznawał punkty na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wiersza „Razem wartość brutto zamówienie podstawowe + opcja” w zał. nr 5 do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa”, według wzoru określonego powyżej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada:
1. Aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres działalności obejmujących przedmiot zamówienia,
lub
2. Zaświadczenie wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną potwierdzające wpisanie do rejestru zatwierdzonych zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określające rodzaj i zakres działalności, (wzór zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność, podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r., poz. 730) określające rodzaj i zakres działalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w zakresie wynikającym z art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - sporządzony zgodnie z zał. nr 6 do SWZ – „Oświadczenie o grupie kapitałowej”.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określająca rodzaj i zakres działalności obejmujących przedmiot zamówienia,
lub
Zaświadczenie wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną potwierdzające wpisanie do rejestru zatwierdzonych zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określające rodzaj i zakres działalności, (wzór zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność, podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r., poz. 730) określające rodzaj i zakres działalności

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
1.1. Zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP
lub
1.2. Certyfikatu systemu HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą.
lub
1.3. Protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierającego pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2132)

Powyższe dokumenty wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone dokumenty powinny potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP
lub
Certyfikatu systemu HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą.
lub
Protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierającego pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2132)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:
- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 2.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, sporządzone zgodnie z zał. nr 7 do SWZ – „Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych” lub zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, o którym mowa wyżej, winno być załączone do oferty.
3. Zgodnie z art. 59 Ustawy, w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców wraz
z ewentualnymi kopiami aneksów do tej umowy.
4. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 Ustawy, składane jest zgodnie z działem VIII pkt. 1 SWZ. Oświadczenie to wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia Wykonawców oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone np.: na podstawie wzoru będącego zał. nr 7 do SWZ lub zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. nr 6 do SWZ - „Oświadczenie o grupie kapitałowej”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 3 do SWZ - "Projektowane postanowienia umowy".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/8bltr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w zakresie sporządzania ofert zostały zawarte w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.