eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrodzie › Na rok 2024 - Zakup oleju opa這wego bezpo鈔ednio do zbiornika zlokalizowanego na terenie Krytej P造walni "Delfin" w DobrodzieniuOg這szenie z dnia 2023-12-01

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Na rok 2024 - Zakup oleju opa這wego bezpo鈔ednio do zbiornika zlokalizowanego na terenie Krytej P造walni „Delfin” w Dobrodzieniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINNY O吐ODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388973130

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolno軼i 24

1.5.2.) Miejscowo嗆: Dobrodzie

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-380

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dokis@dokis.nazwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.goksibpdobrodzien.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - pa雟twowe i samorz康owe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Na rok 2024 - Zakup oleju opa這wego bezpo鈔ednio do zbiornika zlokalizowanego na terenie Krytej P造walni „Delfin” w Dobrodzieniu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7838bbe4-903e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00528020

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00527221/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Zakup i dostawa oleju opa這wego na Kryt P造walni Delfin

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/857415

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/857415

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania, na kt鏎ej udost瘼niano SWZ oraz na kt鏎ej udost瘼niane b璠 zmiany i wyja郾ienia tre軼i SWZ oraz inne dokumenty zam闚ienia bezpo鈔ednio zwi您ane z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia oraz za po鈔ednictwem kt鏎ej odbywa si komunikacja pomi璠zy Wykonawc a Zamawiaj帷ym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/857415, zwana dalej platform zakupow.

Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej okre郵ono w rozdziale I pkt. 12 SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:

1. Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Gminny O鈔odek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu, Pl. Wolno軼i 24, 46-380 Dobrodzie.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym O鈔odku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej w Dobrodzieniu jest Pani Justyna Bujak, tel.: 34 357 53 46, email: iod@dokis.nazwa.pl

3. Pa雟twa dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co oznacza, 瞠 przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze, w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie niniejszego zam闚ienia publicznego prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1 SWZ.

4. Odbiorcami Pa雟twa danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18-19 ustawy.

5. Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy.

6. Obowi您ek podania przez Pa雟twa danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu
o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy.

7. W odniesieniu do Pa雟twa danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany.

8. Posiadaj Pa雟two:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pa雟twa dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pa雟twa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Pa雟two, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pa雟twa dotycz帷ych narusza przepisy RODO.

9. Nie przys逝guje Pa雟twu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pa雟twa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiaj帷y informuje o ograniczeniach, o kt鏎ych mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:

− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw.

− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wyst徙ienie z 膨daniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zakup oleju opa這wego bezpo鈔ednio do zbiornika zlokalizowanego na terenie Krytej P造walni „Delfin” w Dobrodzieniu.
2. Opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 1A do SWZ.
3.. Przedmiot zam闚ienia b璠zie realizowany sukcesywnie w okresie 12 miesi璚y od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizacj przedmiotu zam闚ienia, tj. limitu kwoty, na jak zostanie zawarta umowa w wyniku przedmiotowego post瘼owania.
4. Wykonaniem przedmiotowego zam闚ienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zam闚ienia przez Wykonawc na zasadzie dora幡ych tankowa w miar potrzeb Zamawiaj帷ego na podstawie zam闚ienia ilo軼iowego, zgodnie z wymaganiami, parametrami okre郵onymi w opisie przedmiotu zam闚ienia (za陰czniku nr 1A do SWZ), w odpowiedzi na jednostkowe, bie膨ce zam闚ienia Zamawiaj帷ego sk豉dane Wykonawcy w okresie realizacji zam闚ienia.
5. Ka盥a sukcesywna dostawa odbywa si b璠zie w ci庵u maksymalnie dziesi璚iu [10] dni roboczych, od zg這szenia przez Zamawiaj帷ego ka盥ego bie膨cego zam闚ienia Wykonawcy, w okresie trwania umowy.
6. Termin dostarczenia sukcesywnego zam闚ienia wskazany w pkt. 5 jest terminem maksymalnym na dostarczenia sukcesywnego zam闚ienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym mo瞠 uwzgl璠ni kr鏒szy termin dostarczenia sukcesywnego zam闚ienia poprzez wskazanie liczby dni roboczych, w kt鏎ych oferuje dostarcza sukcesywne zam闚ienia – patrz pkt. 19 SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: punktacja badanej oferty = Liczba punkt闚 w kryterium Cena + Liczba punkt闚 w kryterium Termin dostarczania sukcesywnych zam闚ie

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczania sukcesywnych zam闚ie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunek dot. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 je瞠li posiada:

Aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.).


UWAGA ! - Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia - warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje 鈍iadczenie, do kt鏎ego realizacji te uprawnienia s wymagane.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni pi耩 [5] dni, terminie aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, tj.:

w celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚, Zamawiaj帷y b璠zie 膨da dostarczenia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, tj.: wa積ej koncesji na obr鏒 paliwami ciek造mi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.).

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

7. Dokumenty, kt鏎e Wykonawca zobowi您any jest dostarczy Zamawiaj帷emu w terminie sk豉dania ofert:
1. Formularz ofertowy (za陰cznik nr 1 do SWZ). W przypadku z這瞠nia oferty bez u篡cia za陰czonego formularza, z這穎na oferta musi zawiera wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikaj帷e z zawarto軼i wzoru formularza oferty.
2. Formularz cenowy (za陰cznik nr 1-1 do SWZ).
3. Je瞠li dotyczy - Wydruk ze strony internetowej producenta potwierdzaj帷y cen netto producenta za 1 litr oleju opa這wego.
4. O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w pkt. 6.1 SWZ (za陰cznik nr 2 do SWZ).
5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej [CEiDG] lub innego w豉軼iwego rejestru** - celem potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

6. Pe軟omocnictwo* dla osoby/os鏏 podpisuj帷ej ofert i o鈍iadczenia - dotyczy sytuacji, gdy ofert podpisuje osoba, kt鏎ej prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokument闚 za陰czonych do oferty lub og鏊nodost瘼nych dokument闚 rejestrowych.

Ponadto w sytuacji, w kt鏎ej Wykonawc s podmioty wsp鏊nie ubiegaj帷e si o udzielenie zam闚ienia dostarczaj - je瞠li dotyczy:
7. O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w pkt. 6.2 SWZ (za陰cznik nr 2 do SWZ), sk豉dane przez ka盥ego z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
8. Pe軟omocnictwo* dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy – w przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia (np. sp馧ki cywilne, konsorcja), wykonawcy zobowi您ani s ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pkt. 5 stosuje si.

* Pe軟omocnictwo nale篡 z這篡 w formie orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii.

**Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego w豉軼iwego rejestru, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane (np. NIP, KRS, REGON) umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 – dotyczy tak瞠 Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o zam闚ienie.
W przypadku wskazania przez wykonawc dost瘼no軼i odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego w豉軼iwego rejestru, pod okre郵onymi adresami internetowymi og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych baz danych, zamawiaj帷y mo瞠 膨da od wykonawcy przedstawienia t逝maczenia na j瞛yk polski pobranych samodzielnie przez zamawiaj帷ego tych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub dokument闚.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

I. Wymogi dotycz帷e Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
1. Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Zamawiaj帷y okre郵a, 瞠 warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.

2. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - w przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia (np. sp馧ki cywilne, konsorcja), wykonawcy zobowi您ani s ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania
w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.


II. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w pkt. 6.1 SWZ, sk豉dane zgodnie z za陰cznikiem nr 2 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu


III. Je郵i jako najkorzystniejsz ofert zostanie uznana oferta Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y przed zawarciem umowy zastrzega sobie mo磧iwo嗆 膨dania przed這瞠nia kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia .

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzenia zosta okre郵ony w Projekcie umowy (za陰cznik nr 3 do SWZ), w szczeg鏊no軼i w 8 i 9.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/857415

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

I. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu :
1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrze瞠niem art. 110 ust. 2 ustawy).
2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia
wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497), dalej jako ustawa o szczeg鏊nych rozwi您aniach.

II. Zamawiaj帷y 膨da, aby Wykonawca do oferty do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj帷ego – zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do SWZ (sekcja I dotyczy podstaw wykluczenia i spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu - sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy oraz sekcja II dotyczy podstaw wykluczenia okre郵onych w ustawie o szczeg鏊nych rozwi您aniach).

III. Zamawiaj帷y nie przewiduje podstaw wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.

IV. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, przed podpisaniem umowy zobowi您any b璠zie do dostarczenia Zamawiaj帷emu:
1. Informacji niezb璠nych do wype軟ienia tre軼i umowy - na wezwanie i w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego (je郵i informacje te nie b璠 wynika造 z tre軼i z這穎nej oferty).
2. Informacji dot. nazwy (firmy) Podwykonawc闚 nieb璠帷ych podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby, kt鏎ym wykonanie cz窷ci zam闚ienia Wykonawca zamierza powierzy - na wezwanie i w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego (je郵i informacje te nie b璠 wynika造 z tre軼i z這穎nej oferty).
3. Pe軟omocnictwa* dla osoby/os鏏 podpisuj帷ej umow (je郵i uprawnienie tej/tych os鏏/osoby nie wynika z dokument闚 dostarczonych Zamawiaj帷emu w trakcie post瘼owania).
4. Kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia (je郵i jako najkorzystniejsz ofert zostanie uznana oferta Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y przed zawarciem umowy zastrzega sobie mo磧iwo嗆 膨dania przed這瞠nia takiej umowy).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.