eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nowohuckie Centrum Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001002538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Jana Pawła II 232

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-913

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nck.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c83637f-9047-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c83637f-9047-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c83637f-9047-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy, „w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (…) o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, (…), oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym”.
1.1. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.2. Rygor nieważności opisany w pkt 8.1. SWZ dotyczy zatem przypadków niedochowania formy złożenia następujących
dokumentów:
1) Formularza Oferty i dołączanych do niego innych dokumentów składających się na sensu stricte treść oferty Wykonawcy.
2) Przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6.1.2 SWZ
3) Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy, tj. <<oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji>>, o których mowa w pkt 6.1.5. SWZ.
4) Pełnomocnictw, o których mowa w pkt 6.1.3. lit. b SWZ.
2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, inne niż wymienione w pkt 8.1 SWZ, w tym w szczególności:
2.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.2. SWZ, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.4. SWZ (tzw.
oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy wg. wzoru Zał. nr 6 do
SWZ),
2.2. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których mowa w pkt 6.1.2. – inne niż pełnomocnictwa, odpisy lub
informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru – a zatem dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:
1) Wykonawcy,
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2.3. przedmiotowe środki dowodowe – o ile są wymagane w postępowaniu,
2.4. inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty,
przekazywane są w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a zatem z zachowaniem tej samej formy i postaci co dokumenty
wymienione w pkt 8.1. SWZ, z tą różnicą, iż w przypadku niedochowania formy i/lub postaci przekazania brak jest sankcji
nieważności.
3. W przypadku, gdy odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a także inne podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, lub inne dokumenty
opisane w § 6 ust. 1 rozporządzenia przywołanego w pkt 8.4. SWZ poniżej, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne
niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument. W przypadku natomiast, gdy ww. kategorie dokumentów zostały
wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c83637f-9047-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Nowohuckie Centrum Kultury z siedzibą w (31-913)
Krakowie, al. Jana Pawła II 232, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w ofercie i we wszelkich
dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie niniejszego postępowania jest Zamawiający –
Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków,
2) Inspektor Ochrony Danych – kontakt: e-mail: IODO@NCK.KRAKOW.PL, poczta tradycyjna:
Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
3) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia,
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) ww. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy pzp, konsekwencje niepodania danych wynikają z ustawy pzp.
7) Wykonawcy mają prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DMA.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU WYSOKONAKŁADOWEGO W SZCZEGÓLNOŚCI DRUK PLAKATÓW, ULOTEK, FOLDERÓW

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający̨ wybiera najkorzystniejsza ̨ ofertę ̨ w terminie związanią oferta określonyḿ w SWZ.
7. Jeżeli̇ termin związanią oferta ̨ upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający̨ wezwie Wykonawcę,̨ któregó oferta
otrzymała najwyższą ̨ ocenę,̨ do wyrażenia,̇ w wyznaczonym przez Zamawiającegǫ terminie, pisemnej zgody na wybóŕ jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której́ mowa w ust. 18.7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający̨ zwraca się o wyrażeniė takiej
zgody do kolejnego Wykonawcy, któregó oferta została najwyżej̇ oceniona, chyba zė zachodzą ̨ przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU WIELKOFORMATOWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI PCV, KLISZY BACKLIGHT

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający̨ wybiera najkorzystniejsza ̨ ofertę ̨ w terminie związanią oferta określonyḿ w SWZ.
7. Jeżeli̇ termin związanią oferta ̨ upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający̨ wezwie Wykonawcę,̨ któregó oferta
otrzymała najwyższą ̨ ocenę,̨ do wyrażenia,̇ w wyznaczonym przez Zamawiającegǫ terminie, pisemnej zgody na wybóŕ jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której́ mowa w ust. 18.7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający̨ zwraca się o wyrażeniė takiej
zgody do kolejnego Wykonawcy, któregó oferta została najwyżej̇ oceniona, chyba zė zachodzą ̨ przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy – spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie – tj. świadczył lub świadczy co najmniej jedną usługę sukcesywnego druku trwającą nie krócej niż 6 miesięcy na podstawie jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł brutto w przypadku części I oraz 30 000 zł brutto w przypadku części II

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6.2.1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/-ach, o którym/-ch mowa w pkt 6.1.5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.2. SWZ odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.
- sporządzone wg. wzoru w Załączniku nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2.2. Wykaz usług (wg. wzoru w Zał. nr 3 do SWZ) wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz Oferty, udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie
postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Przedmiotowe środki dowodowe w postaci wykazu parametrów oferowanych materiałów sporządzonego wg. wzoru w
Załączniku nr 4 do SWZ oraz karty materiałowe oferowanych urządzeń/materiałów.
Uwaga! W sytuacjach opisanych w pkt 17.4. SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza Oferty, jako
oświadczenia składające się na treść jego oferty, także informacje opisane w przywołanym punkcie, zgodnie obowiązkiem
wynikającym z art. 225 ustawy.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu
działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych w ppkt 1) powyżej;
Opisane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie niniejszego zamówienia.
3). Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy
wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, wg. wzoru w
zał. nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki
cywilnej), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy, są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, i przedstawić stosowne dokumenty (pełnomocnictwa) w
składanej ofercie.
2. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają:
2.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wskazane odpowiednio w pkt 6.1.5.1., a ponadto – na wezwanie
Zamawiającego – także dokument opisany w pkt 6.2.1 SWZ dot. każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
2.2. dokument, o którym mowa w pkt 6.1.1. i 6.1.2. SWZ;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum) ponoszą, zgodnie z art. 445
ust. 1 ustawy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
– jeżeli dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3). Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy
wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, wg. wzoru w
zał. nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz - w zakresie
dopuszczonym SWZ także - poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i
Wykonawców zostały określone w pkt 9 SWZ. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nck.krakow.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mpclient/
search/list/ocds-148610-de813b7e-f0a3-11ed-9355-06954b8c6cb9
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu został określony w pkt 6 SWZ.
3. Dodatkowa informacja do sekcji III pkt. 3.6. ogłoszenia:
3.1. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub SWZ do podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia przywołanego
w pkt 8.9. SWZ.
3.2. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w postępowaniu określa § 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych
i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.