eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ujazd › Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA UJAZD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Ujazd

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-225

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 44 7192129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.ujazd.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffecb035-82e4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057861/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa łącznika pomiedzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffecb035-82e4-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffecb035-82e4-11ee-9aa3-96d3b4440790

tj. adres strony internetowej prowadzonego postępowania służącej do komunikowania się zamawiającego z wykonawcami, w szczególności do elektronicznego składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125.
ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń i dokumentów oraz do
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
W uzasadnionych przepadkach, gdy nie będzie obiektywnych możliwości korzystania z platformy e zamówienia, Zamawiający
dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wykonawcy, lub zamawiającego, przy czym e-mail
zamawiającego to:
inwestycje@ujazd.com.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Komunikacja
ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne na postawie ustawy Pzp art. 61 ust. 2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zamierzający złożyć ofertę) musi posiadać konto z rolą „Wykonawca”,
posiadający uprawnienia do składania Ofert, na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont
użytkownika oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i
przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w SWZ.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik),
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i
przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w treści ogłoszenia oraz szczegółowo w SWZ.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Pozostałe informacje z uwagi na ilość znaków niniejszego pola zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej i chodników z płyt betonowych,
2) rozbiórkę nawierzchni z betonu cementowego,
3) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego około 1200 m2,
4) wykonanie nawierzchni jezdni i placu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm – około 940 m2,
5) wykonanie nawierzchni postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – około 100 m2, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – około 200 m2,
6) wykonanie nawierzchni parkingu dla rowerów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – około 10 m2,
7) plantowanie i wyrównanie pasa terenu wokół obiektu – ok. 300 m2,
8) regulacja i remont studni kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowy opis przedmioty zamówienia zawiera projekt architektoniczno-budowlany i SSTWiORB załączone do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustanowił warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiot obejmował budowę, przebudowę lub rozbudowę nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni nie mniejszej niż 500,00 m2 każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć (po złożeniu oferty, tylko na wezwanie zamawiającego), lub inni wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 274 ust. 2 Pzp, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. Podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
w dokumentacji przetargowej, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w dokumentacji przetargowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z wzorem załączonym do SWZ, a w szczególności postanowieniami rozdziału
XI, XIII i XIV SWZ. Należy pamiętać o obligatoryjnym wskazaniu stawki VAT, wartości VAT. W przypadku nie uzupełnienia w
formularzu wymaganych w nim informacji dotyczących ceny oferta może podlegać będzie odrzuceniu (zał. nr 2c do SWZ);
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferty nie podpisał wykonawca;
3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument
ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2
Pzp);
4) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale XI ust. 1 SWZ, w tym zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
5) Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy
(zał. Nr 5 Do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz łącznie wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
o realizację zamówienia, są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowy cywilnoprawnej określającej rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy, o ile nie została załączona do oferty.
Pozostałe informacje zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przypadkach określonych poniżej:
1) zastąpienia osób wskazanych w wykazie osób innymi osobami o co najmniej takich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w wykazie (w tym długotrwającej choroby, śmierci) i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę;
2) zmiana zakresu wykonywanych robót przez podwykonawców oraz zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takich samych kwalifikacjach
i doświadczeniu zawodowym jak podmiot zastępowany, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie wskazanej części Umowy przez Podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę;
3) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia maksymalnej wartości Umowy,
w przypadku wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku wystąpienia zmian związanych z przesunięciem środków w budżecie Zamawiającego,;
4) zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana:
(...)
Pozostałe postanowienia w tym zakresie zawiera wzór umowy załączony do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia, za pośrednictwem strony postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca:
1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 Pzp;
2) wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
4) wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy
z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa powyżej wykonawca/wykonawca występujący wspólnie/
podmiot udostępniający zasoby przedkłada wraz z ofertą odpowiednie oświadczenie, zgodnie z wzorem zał. nr 2a do SWZ.
2. Wszelkie inne informacje istotne dla niniejszego zamówienia określa SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.