eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stromiec › Przebudowa dróg gminnych w miejscowości StromiecOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stromiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stromiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224025

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaski 4

1.5.2.) Miejscowość: Stromiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-804

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6191020

1.5.8.) Numer faksu: 48 6191012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugstromiec@ugstromiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugstromiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stromiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-062aa58c-9047-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067923/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stromiec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugstromiec.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugstromiec.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna – Zamówienia Publiczne
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”
Informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stromiec
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ugstromiec.pl lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Urząd Gminy Stromiec ul. Piaski 4 26-804 Stromiec.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas.
6.Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
- prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
- prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
2) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
3) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
4) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zasada jawności, o której mowa w art. 74 Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności,
o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio.
6) Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
8) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZWI.271.1.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stromiec” obejmująca:
1) Przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowości Stromiec wraz z budową chodnika stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 681, 682,674/4 na odcinku 102,5mb, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego SWZ.
a) Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:
- Klasa techniczna drogi – dojazdowa (D)
- Prędkość projektowa – Vp=30km/h
- Kategoria obciążenia ruchem – KR1
- Szerokość jezdni – 5,00m
- Szerokość chodnika – 1,80m
- Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi~102,50m
- Powierzchnia jezdni~512,50m2
- Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%
- Spadek poprzeczny chodnika – 1,5%
b) Zakres robót objętych przebudową obejmuje:
• usunięcie warstwy humusu,
• ścinanie istniejących poboczy,
• wykonanie podbudowy drogi,
• wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów,
• wykonanie nawierzchni zjazdów,
• wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego,
• wykonanie nowych poboczy,
• wykonanie regulacji istniejących krawężników.
2) Przebudowę drogi gminnej ul. Chabrowej w miejscowości Stromiec wraz z budową chodnika stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 683/3 na odcinku 401,00mb, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego SWZ.
a) Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:
- Klasa techniczna drogi – dojazdowa (D)
- Prędkość projektowa – Vp=30km/h
- Kategoria obciążenia ruchem – KR1
- Szerokość jezdni – 5,00m
- Szerokość chodnika – 1,80m
- Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi~401,00m
- Powierzchnia jezdni~2015,00m2
- Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%
- Spadek poprzeczny chodnika – 1,5%
- Spadek poprzeczny poboczy do – 8%
b) Zakres robót objętych przebudową obejmuje:
• usunięcie warstwy humusu,
• wykonanie nawierzchni chodnika,
• wykonanie podbudowy drogi,
• wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów,
• wykonanie nawierzchni zjazdów,
• wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego,
• wykonanie nowych poboczy.
3) Przebudowę drogi gminnej nr 110539W ul. Szkolnej w miejscowości Stromiec stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 673 na odcinku 192,00mb, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego SWZ.
a) Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:
- Klasa techniczna drogi – dojazdowa (D)
- Prędkość projektowa – Vp=30km/h
- Kategoria obciążenia ruchem – KR1
- Szerokość jezdni – 5,00m
- Szerokość pobocza – 0,75m
- Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi~192,00m
- Powierzchnia jezdni~960,00m2
- Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%
- Spadek poprzeczny poboczy do – 8%
b) Zakres robót objętych przebudową obejmuje:
• usunięcie warstwy humusu,
• ścinanie istniejących poboczy,
• wykonanie podbudowy drogi na poszerzeniach,
• wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów,
• wykonanie nawierzchni zjazdów,
• wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego,
• wykonanie nowych poboczy,
• wykonanie regulacji istniejących krawężników.
4) Przebudowę drogi gminnej nr 110517W w Stromcu ul. Folwarcznej do drogi krajowej nr 48 stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 477 na odcinku 476,00mb, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego SWZ.
a) Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:
- Klasa techniczna drogi – dojazdowa (D)
- Prędkość projektowa – Vp=50km/h
- Kategoria obciążenia ruchem – KR1
- Szerokość jezdni – 5,00m
- Szerokość pobocza – 0,75m
- Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi~476,00m
- Powierzchnia jezdni~7850,00m2
- Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy
- Spadek poprzeczny poboczy do – 8%
b) Zakres robót objętych przebudową obejmuje:
• wykonanie konstrukcji podbudowy drogi,
• wykonanie nawierzchni jezdni,
• wykonanie poboczy,
• wykonanie zjazdów na posesję.

5) W zakresie organizacji i przebiegu robót dla ww. dróg – Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem i utrzymywaniem w okresie prowadzenia prac budowlanych.
6) Wykonawca własnym staraniem opracuje, (projekt docelowej organizacji ruchu podlega opinii Zamawiającego) zatwierdzi a następnie wdroży projekt stałej organizacji ruchu (wymianie podlegają wszystkie znaki na odcinku objętym opracowaniem – zdemontowane znaki stanowią własność Zamawiającego i należy je dostarczyć do jego siedziby). Opracowany staraniem Wykonawcy projekt stałej organizacji ruchu, Wykonawca przedłoży do wymaganych przepisami prawa uzgodnień w terminie do miesiąca od przekazania placu budowy
Przy opracowywaniu projektu stałej organizacji ruchu należy uwzględnić dla wszystkich przebudowywanych dróg objętych postepowaniem wykonanie linii krawędziowych oraz rozgraniczających pasy drogowe.
Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że dysponuje aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 20% wartości oferty.
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości min. 0,5km.
Uwaga.
1) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej;
2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą, która kierowała przynajmniej 1 robotą polegającą na przebudowie lub budowie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości min. – 0,5km.
Uwaga: W/w osoba musi posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik do SWZ - projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ugstromiec.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.