eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Paw這wiczki › Dostawa oleju opa這wego lekkiego do Zespo逝 Szkolno - Przedszkolnego w Paw這wiczkach w 2024 r.Og這szenie z dnia 2023-12-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego do Zespo逝 Szkolno – Przedszkolnego w Paw這wiczkach w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZESP茛 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PAWΜWICZKACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532454663

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Korfantego 3

1.5.2.) Miejscowo嗆: Paw這wiczki

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-280

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774874116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgsp_pawlowiczki@op.pl lub Skrytka ePUAP: /zsp_pawlowiczki/SkrytkaESP

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://zsppawlowiczki.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego do Zespo逝 Szkolno – Przedszkolnego w Paw這wiczkach w 2024 r.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-ebeb31c9-9040-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00527812

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00040682/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Dostawa oleju opa這wego lekkiego do Zespo逝 Szkolno – Przedszkolnego w Paw這wiczkach na sezon grzewczy 2023/2024

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebeb31c9-9040-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebeb31c9-9040-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os鏏 fizycznych informuj, i:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zesp馧 Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Paw這wiczkach, ul. Korfantego 3, 47-280 Paw這wiczki. Kontakt z administratorem jest mo磧iwy tak瞠 za pomoc adresu mailowego: zgsp_pawlowiczki@op.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Miko豉jec. Kontakt z inspektorem jest mo磧iwy za pomoc adres闚 mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w celach zwi您anych z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego w zwi您ku z realizacj przetargu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwi您ku z realizacj obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze, wynikaj帷ego z ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych, a tak瞠 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z zapisami art. 78 ustawy Pzp, zawartych przez Zamawiaj帷ego um闚 lub b璠 przechowywane do czasu przedawnienia roszcze,
6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 odejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego w szacowanej ilo軼i ok. 29 000 litr闚 w 2024 roku do kot這wni CO, zlokalizowanej w siedzibie Zamawiaj帷ego: ul. Korfantego 3, 47 – 280 Paw這wiczki

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu. Wykonawcy ubiegaj帷y si o zam闚ienie publiczne musz spe軟ia ni瞠j wymienione warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Warunek ten zostanie spe軟iony, gdy Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada obowi您uj帷 aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi.
W zwi您ku z powy窺zym Wykonawca w celu potwierdzenia spe軟ienia tego warunku musi posiada aktualn koncesj na obr鏒 paliwami p造nnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owych wymaga dotycz帷ych tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie podpisanego o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego, dopuszcza 陰czne spe軟ienie warunk闚 przez Wykonawc闚.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualn koncesja na obr鏒 paliwami ciek造mi (OPC)

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Aktualne na dzie z這瞠nia
o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego.
O鈍iadczenie Wykonawcy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2. W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiaj Pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
3. Zaleca si, aby Pe軟omocnikiem by jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
4. Umocowanie musi wynika z tre軼i pe軟omocnictwa przed這穎nego wraz z ofert. Pe軟omocnictwo winno by udzielone przez wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
5. Zapisy dotycz帷e Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
6. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚. Umowa taka musi by podpisana przez upe軟omocnionych przedstawicieli ka盥ego z Wykonawc闚, a stosowne upowa積ienia musz wynika z odpowiednich dokument闚.
7. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie niniejszego zam闚ienia wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z Pe軟omocnikiem.
8. Sp馧k cywiln traktuje si jak Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.
9. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.

10. Podwykonawstwo.
1) Zamawiaj帷y nie dokonuje zastrze瞠nia dotycz帷ego obowi您ku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada.
2) Zamawiaj帷y dopuszcza powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia Podwykonawcy.
3) Zamawiaj帷y 膨da wskazania przez Wykonawc, w ofercie, cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy Podwykonawcom, oraz podania imion i nazwisk albo nazwy ewentualnych Podwykonawc闚, je瞠li s ju znani.
4) Je瞠li zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawca jest obowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni Podwykonawca, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, zgodnie z art. 122 ustawy PZP.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-12 13:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platformia e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 13:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc闚, w stosunku do kt鏎ych zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie
przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.