eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych dla Urzędu Ochrony Danych OsobowychOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Ochrony Danych Osobowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013049097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stawki 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-193

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uodo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uodo.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e6bce24-8de9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122443/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e6bce24-8de9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8e6bce24-8de9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na
Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania
w zakładce „Informacje podstawowe”.
6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale X i XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej „RODO”, informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób -
listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem:iod@uodo.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A jako Administrator Danych Osobowych użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której Urząd Ochrony Danych Osobowych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem http://ezamowienia.gov.pl/pl; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- Posiada Pan/Pani:▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pozostałe informacje odnośnie RODO zawiera Rozdział XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.201.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie dla tworzenia formularzy ESP . Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1A Istotne postanowienia umowy oraz załączniku 2B Opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 32510000-1 - Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72610000-9 - Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w
kryteriach:
1. Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia
Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.
Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem:
(oferta z ceną najniższą )/(oferta badana ) x 60 = liczba punktów
Końcowy wynik poniższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Czas opracowania dokumentów i formularzy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
Czas opracowania dokumentów i formularzy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
W kryterium „Czas opracowania dokumentów i formularzy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego”, liczba zdobytych przez Wykonawcę punktów wyliczona zostanie według zasad określonych poniższej:
CZAS ZGŁOSZENIA WAGA KRYTERIUM
do 5 dni roboczych 40 pkt
od 6 dni do 8 dni roboczych 20 pkt
od 9 dni do 12 dni roboczych 10 pkt
13 dni roboczych 0 pkt

Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Czas opracowania dokumentów i formularzy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego należy podać w Interaktywnym Formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca w Interaktywnym Formularzu ofertowym nie poda Czasu opracowania dokumentów i formularzy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiającego uzna, że Wykonawca opracuje dokumenty i formularze w terminie 13 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego i przyzna 0 pkt w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas opracowania dokumentów i formularzy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie dla Asseco SoftLab ERP.
1. Przedmiot umowy obejmuje:
1) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. usług wsparcia/asysty obejmujących usługi utrzymania i usługi rozwojowe dla posiadanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych systemu informatycznego Asseco Softlab ERP, do którego Urząd posiada licencje w ramach wymienionych poniżej modułów:
a) Asseco ERP Softlab St (Środki Trwałe) – 1 licencja,
b) Asseco ERP Softlab Fk (Finanse i Księgowość) – 2 licencje,
c) Asseco ERP Softlab Lp (Kadry i Płace), w tym Moduł E-Deklaracje – 6 licencji,
d) Asseco ERP Softlab ST Mobile – 1 licencja,
e) aplikacja dostępowa WEB – 9 licencji,
f) moduł serwerowy WEB – 1 licencja,
g) licencje na inwentaryzację ST – 2 stanowiska mobilne, licencje 12 miesięczne .
2) wymianę wersji dwóch baz systemu Asseco Softlab HR i ERP od wersji 2021.1 do wersji 2023.2, polegającą na instalacji, konfiguracji, konwersji i migracji danych oraz dostosowaniu wprowadzanych zmian do potrzeb Zamawiającego.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1B Istotne postanowienia umowy oraz załączniku 2B Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32510000-1 - Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72610000-9 - Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto usługi
Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów.
Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem:
(oferta z ceną najniższą )/(oferta badana ) x 100 = liczba punktów
Końcowy wynik poniższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcie dla urządzenia do skanowania nośników KUB/TOTEM .
Zamawiający posiada urządzenie KUB/TYREX/TOTEM do którego chce zakupić na okres 12 miesięcy wsparcie wraz z możliwością wymiany sprzętu w przypadku jego awarii. W ramach wsparcia Zamawiający ma mieć dostęp do lokalnego serwera zarządzającego służącego do zarządzania rozwiązaniem przez okres 12 miesięcy.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1C Istotne postanowienia umowy oraz załączniku 2C Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32510000-1 - Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72610000-9 - Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto usługi
Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów.
Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem:
(oferta z ceną najniższą )/(oferta badana ) x 100 = liczba punktów
Końcowy wynik poniższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego . Wzór oświadczenie
stanowi załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego . Wzór oświadczenie
stanowi załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla części pierwszej:
1. Wszelkie zmiany w umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy zgodnej z obowiązującymi przepisami i treścią niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1) w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie mające wpływ na zdolność Strony do wykonywania któregokolwiek ze swoich zobowiązań na mocy niniejszej umowy lub zapobiegające osiągnięciu oczekiwanej wydajności któregokolwiek ze swoich obowiązków, pod warunkiem, że:
a) zdarzenie było zewnętrzne i poza kontrolą Strony powołującej się na siłę wyższą,
b) Strona nie mogła w racjonalny sposób przewidzieć przeszkody i jej następstw ograniczających zdolność do wykonywania swoich zobowiązań w momencie podpisania umowy i w późniejszym okresie,
c) Strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej nie mogła racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć przeszkody lub jej skutków. Do zdarzeń siły wyższej należą m.in.: trzęsienia ziemi, epidemie, duże pożary, powodzie, tajfuny, katastrofy morskie, działania podjęte przez organizacje rządowe uniemożliwiające lub opóźniające realizację któregokolwiek ze zobowiązań Strony niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.