eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzchosławice › Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w I połowie 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w I połowie 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660996

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Wierzchosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-122

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146319030

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wierzchoslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchoslawice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w I połowie 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0415f1c5-8d24-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038035/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w wyznaczonym okresie 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0415f1c5-8d24-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz poczta elektroniczna (nie dotyczy składania ofert): zp@wierzchoslawice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz Formularze cenowe, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza), z tym że maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dalej "KRI", z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki (pliki z danymi mogą również zostać skompresowane za pomocą programu do kompresji plików, jednakże Zamawiający musi mieć możliwość rozpakowania plików za pomocą programów określonych ww. Rozporządzeniu).

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w ppkt 7 (i przekazuje się jako załącznik) , lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@wierzchoslawice.pl. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.

10. Dokumenty zamówienia będą dostępne również pod adresem (po wybraniu odpowiedniego postępowania): https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,m,418139,2023.html.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje znajdują się w pkt I.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje znajdują się w pkt I.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRD.271.1.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i mrożonek do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Zakres:
1. Filet z MAKRELI w sosie pomidorowym szt. 100
2. Łosoś mrożony kg 60
3. Miruna - filet mrożony kg 600
4. Paluszki rybne z fileta kg 240
5. Brokuł mrożony kg 180
6. Brukselka mrożona kg 60
7. Bukiet kwiatowy jarzyn mrożony kg 50
8. Dynia mrożona kg 80
9. Fasola szparagowa zielona mrożona kg 80
10. Fasola szparagowa żółta mrożona kg 150
11. Groszek mrożony kg 150
12. Jagoda leśna mrożona kg 60
13. Kalafior mrożony kg 150
14. Malina mrożona kg 100
15. Marchew z groszkiem mrożona kg 45
16. Mieszanka kompotowa mrożona kg 850
17. Mini marchewka mrożona kg 60
18. Szpinak rozdrobniony mrożony kg 30
19. Śliwka węgierka bez pestek mrożona kg 50
20. Truskawka mrożona kg 180
21. Wiśnia drylowana mrożona kg 90
22. Włoszczyzna mrożona kg 180
23. Zupa jarzynowa mrożona kg 45

Gotowość realizacji dostaw: w zależności od potrzeby (w dni robocze) w godz. 7.00 ÷ 10.00 na koszt wykonawcy po wcześniejszym zamówieniu w formie telefonicznej lub pisemnej (e mailem na adres Wykonawcy).

Adres dostawy: 33-122 Wierzchosławice 97. Koszt dostawy wliczony w cenę towaru. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Czas rozpatrzenia reklamacji nie dłużej niż 72 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

15331170-9 - Warzywa mrożone

15332100-5 - Przetworzone owoce

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
a) cena oferty brutto - 60% - max do 60 pkt.
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
- waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto = 60%

b) czas rozpatrzenia reklamacji - 40% - max do 40 pkt.
Czas rozpatrzenia reklamacji przedmiotu umowy posiadającego wady i wymiany go na wolny od wad. Zgłoszenia dotyczące reklamacji dokonywane będą drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane e-mailem. W czas rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 72 godziny. Opis przyznawania punktów zawiera tabela:
Lp. Czas rozpatrzenia reklamacji pkt
1. do 2 godzin 40
2. do 6 godzin 30
3. do 24 godzin 20
4. do 48 godzin 10
5. powyżej 48 godzin 0

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa owoców i warzyw do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Zakres:
1. Arbuz kg 300
2. Awokado szt. 50
3. Banan kg 800
4. Borówka amerykańska kg 15
5. Brzoskwinia kg 50
6. Cytryna kg 60
7. Granat szt. 40
8. Gruszka kg 500
9. Jabłka kg 1800
10. Jabłko szara reneta kg 200
11. Kiwi szt. 1000
12. Mandarynka kg 160
13. Morela kg 30
14. Pomarańcza kg 500
15. Truskawka kg 100
16. Winogrona kg 40
17. Brokuły szt. 30
18. Burak młody z botwiną szt. 60
19. Buraki czerwone kg 130
20. Cebula kg 300
21. Cebula czerwona kg 20
22. Cebula młoda ze szczypiorkiem szt. 30
23. Cieciorka kg 15
24. Cukinia kg 100
25. Czosnek szt. 220
26. Fasola sucha "Piękny Jaś" kg 100
27. Kalafior szt. 100
28. Kalarepa szt. 120
29. Kapusta biała kg 150
30. Kapusta biała młoda szt. 70
31. Kapusta kiszona biała kg 250
32. Kapusta pekińska szt. 200
33. Kapusta włoska szt. 80
34. Kiełki rzodkiewki szt. 20
35. Koperek zielony szt. 900
36. Lubczyk świeży szt. 350
37. Marchew młoda szt. 100
38. Marchewka kg 1000
39. Ogórek kiszony kg 250
40. Ogórek świeży kg 350
41. Papryka czerwona kg 100
42. Papryka zielona kg 15
43. Papryka żółta kg 35
44. Pieczarki świeże kg 200
45. Pietruszka korzeń kg 450
46. Pietruszka młoda z nacią szt. 50
47. Pietruszka natka szt. 700
48. Pomidory koktajlowe różne odmiany kg 70
49. Pomidory różne odmiany kg 200
50. Pory szt. 400
51. Rzodkiewka szt. 170
52. Sałata zielona (różne odmiany) szt. 250
53. Seler korzeniowy kg 400
54. Seler młody z liśćmi szt. 70
55. Seler naciowy szt. 70
56. Soczewica czerwona i zielona kg 50
57. Susz z buraka czerwonego szt. 250
58. Szczypiorek szt. 350
59. Ziemniaki kg 6000
60. Zioła świeże szt. 50

Gotowość realizacji dostaw: min 2 - max 5 razy w tygodniu (w dni robocze) w godz. 7.00÷10.00 na koszt wykonawcy po wcześniejszym zamówieniu w formie telefonicznej lub pisemnej (e mailem na adres Wykonawcy).

Adres dostawy: 33-122 Wierzchosławice 97. Koszt dostawy wliczony w cenę towaru. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Czas rozpatrzenia reklamacji nie dłużej niż 72 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222000-3 - Owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221000-6 - Warzywa

15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
a) cena oferty brutto - 60% - max do 60 pkt.
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
- waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto = 60%

b) czas rozpatrzenia reklamacji - 40% - max do 40 pkt.
Czas rozpatrzenia reklamacji przedmiotu umowy posiadającego wady i wymiany go na wolny od wad. Zgłoszenia dotyczące reklamacji dokonywane będą drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane e-mailem. W czas rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 72 godziny. Opis przyznawania punktów zawiera tabela:
Lp. Czas rozpatrzenia reklamacji pkt
1. do 2 godzin 40
2. do 6 godzin 30
3. do 24 godzin 20
4. do 48 godzin 10
5. powyżej 48 godzin 0

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Zakres:
1. Jogurt grecki 9% 400g szt. 50
2. Jogurt naturalny 1kg wiaderko szt. 150
3. Jogurt naturalny 2% 400g szt. 170
4. Jogurt naturalny bez laktozy szt. 100
5. Jogurt naturalny wiadro 5kg szt. 90
6. Jogurt owocowy 150g (z laktozą i bez laktozy) szt. 1500
7. Jogurt pitny 150-250g szt. 350
8. Kefir 1l szt. 200
9. Kefir 200g szt. 220
10. Masło szt. 1300
11. Mleko bez laktozy szt. 120
12. Mleko fermentowane owocowe szt. 1300
13. Mleko UHT 2% szt. 3500
14. Parmezan 200g szt. 200
15. Ser Edamski kg 45
16. Ser Feta szt. 40
17. Ser Gouda kg 60
18. Ser Gouda wiórki kg 30
19. Ser Mozzarella wiórki kg 25
20. Ser na sernik wiaderko szt. 400
21. Ser topiony szt. 100
22. Serek homogenizowany 140g szt. 850
23. Serek maskarpone szt. 170
24. Serek mozzarella kulka szt. 50
25. Śmietana 18% szt. 1500
26. Śmietana 30% l 150
27. Śmietana 36% l 80
28. Twaróg półtłusty kg 180

Gotowość realizacji dostaw: min 2 - max 5 razy w tygodniu (w dni robocze) w godz. 7.00÷10.00 na koszt wykonawcy po wcześniejszym zamówieniu w formie telefonicznej lub pisemnej (e mailem na adres Wykonawcy).

Adres dostawy: 33-122 Wierzchosławice 97. Koszt dostawy wliczony w cenę towaru. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Czas rozpatrzenia reklamacji nie dłużej niż 72 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15510000-6 - Mleko i śmietana

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
a) cena oferty brutto - 60% - max do 60 pkt.
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
- waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto = 60%

b) czas rozpatrzenia reklamacji - 40% - max do 40 pkt.
Czas rozpatrzenia reklamacji przedmiotu umowy posiadającego wady i wymiany go na wolny od wad. Zgłoszenia dotyczące reklamacji dokonywane będą drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane e-mailem. W czas rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 72 godziny. Opis przyznawania punktów zawiera tabela:
Lp. Czas rozpatrzenia reklamacji pkt
1. do 2 godzin 40
2. do 6 godzin 30
3. do 24 godzin 20
4. do 48 godzin 10
5. powyżej 48 godzin 0

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i drobiowego do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Zakres:
1. Kark wp b/k kl.1 kg 150
2. Łopatka b/k kg 80
3. Polędwiczka wieprzowa kg 400
4. Schab wp b/k kg 350
5. Słonina bez skóry kg 20
6. Szynka surowa wp z/k bez skóry i biodrówki kl. 1 kg 600
7. Żeberka wp paski, trójkąty kg 230
8. Filet z indyka b/s i b/k kg 400
9. Filet z kurczaka b/s i b/k kg 520
10. Kurczak świeży kg 350
11. Porcja rosołowa kg 650
12. Udko z kurczaka kg 400

Gotowość realizacji dostaw: min 2 - max 5 razy w tygodniu (w dni robocze) w godz. 6.00÷9.00 na koszt wykonawcy po wcześniejszym zamówieniu w formie telefonicznej lub pisemnej (e mailem na adres Wykonawcy).

Adres dostawy: 33-122 Wierzchosławice 97. Koszt dostawy wliczony w cenę towaru. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Czas rozpatrzenia reklamacji nie dłużej niż 72 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
a) cena oferty brutto - 60% - max do 60 pkt.
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
- waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto = 60%

b) czas rozpatrzenia reklamacji - 40% - max do 40 pkt.
Czas rozpatrzenia reklamacji przedmiotu umowy posiadającego wady i wymiany go na wolny od wad. Zgłoszenia dotyczące reklamacji dokonywane będą drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane e-mailem. W czas rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 72 godziny. Opis przyznawania punktów zawiera tabela:
Lp. Czas rozpatrzenia reklamacji pkt
1. do 2 godzin 40
2. do 6 godzin 30
3. do 24 godzin 20
4. do 48 godzin 10
5. powyżej 48 godzin 0

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wołowego do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Zakres:
1. Rostbef wołowy b/k kl.1 kg 60
2. Szponder wołowy b/k kg 60

Gotowość realizacji dostaw: min 2 - max 5 razy w tygodniu (w dni robocze) w godz. 6.00÷9.00 na koszt wykonawcy po wcześniejszym zamówieniu w formie telefonicznej lub pisemnej (e mailem na adres Wykonawcy).

Adres dostawy: 33-122 Wierzchosławice 97. Koszt dostawy wliczony w cenę towaru. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Czas rozpatrzenia reklamacji nie dłużej niż 72 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
a) cena oferty brutto - 60% - max do 60 pkt.
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
- waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto = 60%

b) czas rozpatrzenia reklamacji - 40% - max do 40 pkt.
Czas rozpatrzenia reklamacji przedmiotu umowy posiadającego wady i wymiany go na wolny od wad. Zgłoszenia dotyczące reklamacji dokonywane będą drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane e-mailem. W czas rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 72 godziny. Opis przyznawania punktów zawiera tabela:
Lp. Czas rozpatrzenia reklamacji pkt
1. do 2 godzin 40
2. do 6 godzin 30
3. do 24 godzin 20
4. do 48 godzin 10
5. powyżej 48 godzin 0

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Zakres:
1. Kiełbasa wiejska kg 60
2. Kiełbasa zwyczajna kg 60
3. Kiełbasa żywiecka kg 60
4. Parówki z Bobrownik Nik-Pol op. 5szt szt 160
5. Parówki z szynki JBB op. 5szt szt 160
6. Podgardle wędzone kg 50
7. Schab z Lubinki kg 70
8. Sopocka tradycyjna kg 60
9. Szynka z Lubinki kg 70
10. Indyk z Bobrownik kg 70

Gotowość realizacji dostaw: min 2 - max 5 razy w tygodniu (w dni robocze) w godz. 6.00÷9.00 na koszt wykonawcy po wcześniejszym zamówieniu w formie telefonicznej lub pisemnej (e mailem na adres Wykonawcy).

Adres dostawy: 33-122 Wierzchosławice 97. Koszt dostawy wliczony w cenę towaru. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Czas rozpatrzenia reklamacji nie dłużej niż 72 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15130000-8 - Produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
a) cena oferty brutto - 60% - max do 60 pkt.
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
- waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto = 60%

b) czas rozpatrzenia reklamacji - 40% - max do 40 pkt.
Czas rozpatrzenia reklamacji przedmiotu umowy posiadającego wady i wymiany go na wolny od wad. Zgłoszenia dotyczące reklamacji dokonywane będą drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane e-mailem. W czas rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 72 godziny. Opis przyznawania punktów zawiera tabela:
Lp. Czas rozpatrzenia reklamacji pkt
1. do 2 godzin 40
2. do 6 godzin 30
3. do 24 godzin 20
4. do 48 godzin 10
5. powyżej 48 godzin 0

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Zakres:
1. Bagietka 30cm szt. 300
2. Bułka – kajzerka / mała szt. 400
3. Bułka grahamka szt. 300
4. Bułka maślana szt. 350
5. Bułka tarta kg 100
6. Bułka wieloziarnista kg 200
7. Bułka zwykła szt. 300
8. Chałka szt. 160
9. Chleb graham szt. 300
10. Chleb jęczmienny szt. 200
11. Chleb pszenno-żytni szt. 400
12. Chleb słonecznikowy szt. 300
13. Chleb wieloziarnisty szt. 200
14. Chleb żytni szt. 200
15. Ciasto drożdżowe kg 120
16. Drożdże kg 10
17. Rogalik maślany szt. 350
18. Szarlotka kg 100
19. Wek szt. 1000

Gotowość realizacji dostaw: codziennie (w dni robocze) w godz. 6.00 ÷ 7.30 na koszt wykonawcy po wcześniejszym zamówieniu w formie telefonicznej lub pisemnej (e mailem na adres Wykonawcy).

Adres dostawy: 33-122 Wierzchosławice 97. Koszt dostawy wliczony w cenę towaru. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Czas rozpatrzenia reklamacji nie dłużej niż 72 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15898000-9 - Drożdże

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
a) cena oferty brutto - 60% - max do 60 pkt.
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
- waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto = 60%

b) czas rozpatrzenia reklamacji - 40% - max do 40 pkt.
Czas rozpatrzenia reklamacji przedmiotu umowy posiadającego wady i wymiany go na wolny od wad. Zgłoszenia dotyczące reklamacji dokonywane będą drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane e-mailem. W czas rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 72 godziny. Opis przyznawania punktów zawiera tabela:
Lp. Czas rozpatrzenia reklamacji pkt
1. do 2 godzin 40
2. do 6 godzin 30
3. do 24 godzin 20
4. do 48 godzin 10
5. powyżej 48 godzin 0

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pozostałych artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Zakres:
1. Ananasy w syropie szt. 40
2. Bazylia 200g szt. 5
3. Brzoskwinie w syropie szt. 100
4. Chrupki kukurydziane szt. 250
5. Chrzan tarty szt. 80
6. Ciastka bezglutenowe szt. 15
7. Cukier kryształ kg 500
8. Cukier puder szt. 100
9. Curry szt. 30
10. Cynamon 800g szt. 3
11. Czekolada szt. 100
12. Czosnek granulowany 1kg szt. 2
13. Dżem niskosłodzony 280g szt. 60
14. Dżem niskosłodzony 840g szt. 60
15. Ekstrakt naturalny wanilia 30 ml szt. 30
16. Fasola biała i czerwona w puszce szt. 30
17. Galaretka owocowa szt. 110
18. Gałka muszkatołowa szt. 10
19. Groszek ptysiowy 125g szt. 480
20. Groszek zielony konserwowy szt. 100
21. Herbata expressowa szt. 30
22. Herbata owocowa szt. 500
23. Herbatniki pełnoziarniste min. 250g szt. 250
24. Jaja świeże rozmiar L szt. 7000
25. Imbir szt. 20
26. Kakao naturalne 150g szt. 80
27. Kasza gryczana kg 10
28. Kasza jaglana kg 40
29. Kasza jęczmienna kg 100
30. Kasza kukurydziana kg 6
31. Kasza kuskus kg 50
32. Kasza manna kg 90
33. Kasza pęczak kg 50
34. Kawa zbożowa, bezkofeinowa szt. 80
35. Ketchup 480g szt. 80
36. Kminek cały szt. 30
37. Kminek mielony 400g szt. 4
38. Koncentrat pomidorowy 950g szt. 120
39. Kukurydza konserwowa szt. 130
40. Liść laurowy 100g szt. 5
41. Majeranek suszony 200g szt. 6
42. Majonez szt. 70
43. Makaron bezglutenowy różne kształty szt. 30
44. Makaron różne kształty kg 650
45. Makaron różne kształty razowy kg 60
46. Masa krówkowa/kajmak szt. 20
47. Mąka bezglutenowa kg 7
48. Mąka pszenna kg 450
49. Mąka ziemniaczana kg 25
50. Miód 1400g szt. 20
51. Mleczko kokosowe szt. 30
52. Morele suszone szt. 50
53. Mus owocowy/warzywny/z dodatkiem płatków zb. szt. 3000
54. Musztarda szt. 40
55. Napój owsiany/migdałowy 1l szt. 200
56. Ocet szt. 20
57. Ogórki konserwowe 1700ml szt. 50
58. Olej roślinny litry 400
59. Olej roślinny z ziołami i warzywami szt. 30
60. Oliwa z oliwek 1 l szt. 20
61. Oliwki zielone i czarna 0,9l - cała / krojona szt. 20
62. Oregano 200g szt. 6
63. Orzechy - laskowe, włoskie kg 4
64. Panierka Panko 1kg szt. 20
65. Papryka czerwona słodka wędzona 1kg szt. 6
66. Papryka słodka mielona czerwona 1kg szt. 10
67. Pasta pesto 190g szt. 60
68. Pieczywo bezglutenowe szt. 20
69. Pieprz cytrynowy 20g szt. 60
70. Pieprz czarny mielony1kg kg 6
71. Pieprz ziołowy 20g szt. 60
72. Płatki czekoladowe i kukurydziane szt. 250
73. Płatki migdałowe 50g szt. 120
74. Płatki zbożowe szt. 170
75. Podpłomyk bez cukru szt. 140
76. Pomidory krojone bez skórki 2500ml szt. 80
77. Pomidory suszone 250g - słoik szt. 30
78. Powidło śliwkowe szt. 100
79. Przyprawa uniwersalna 150g szt. 400
80. Rodzynki 1kg szt. 9
81. Ryż basmati bez glutenu 1kg szt. 150
82. Ryż biały długoziarnisty, brązowy kg 150
83. Ryż biały paraboliczny, basmati kg 130
84. Sałatka z czerwonej kapusty szt. 200
85. Seler konserwowy 0,9l szt. 20
86. Sezam 100g szt. 60
87. Słonecznik łuskany kg 15
88. Soczek w kartoniku/butelce 200-300ml szt. 1200
89. Sól kamienna jodowana kg 200
90. Śliwka kalifornijska kg 5
91. Tymianek 10g szt. 80
92. Wafle ryżowe szt. 50
93. Wafle tortowe niskocukrowe szt. 50
94. Wiórki kokosowe 100g szt. 30
95. Woda mineralna szt. 1300
96. Ziele angielskie 15g szt. 30
97. Zioła prowansalskie szt. 30
98. Żurawina 2kg szt. 18
99. Żurek na wodzie źródlanej szt. 170

Gotowość realizacji dostaw: min 2 - max 5 razy w tygodniu (w dni robocze) w godz. 7.00 ÷ 10.00 na koszt wykonawcy po wcześniejszym zamówieniu w formie telefonicznej lub pisemnej (e mailem na adres Wykonawcy).

Adres dostawy: 33-122 Wierzchosławice 97. Koszt dostawy wliczony w cenę towaru. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Czas rozpatrzenia reklamacji nie dłużej niż 72 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15410000-5 - Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

15851100-9 - Makaron niegotowany

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
a) cena oferty brutto - 60% - max do 60 pkt.
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
- waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto = 60%

b) czas rozpatrzenia reklamacji - 40% - max do 40 pkt.
Czas rozpatrzenia reklamacji przedmiotu umowy posiadającego wady i wymiany go na wolny od wad. Zgłoszenia dotyczące reklamacji dokonywane będą drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane e-mailem. W czas rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 72 godziny. Opis przyznawania punktów zawiera tabela:
Lp. Czas rozpatrzenia reklamacji pkt
1. do 2 godzin 40
2. do 6 godzin 30
3. do 24 godzin 20
4. do 48 godzin 10
5. powyżej 48 godzin 0

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:
1) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie Wykonawcy), Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku naliczonego przez Wykonawcę;
2) zmiany nazwy, adresu, formy organizacyjno - prawnej itp. którejkolwiek ze stron;
3) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności tych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie zostało przygotowane i jest przeprowadzone na wniosek i w porozumieniu Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach zgodnie z Uchwałą XXIX/186/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Wierzchosławice wraz z późniejszymi zmianami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.