eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chocz › Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Specjalnej
w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZU UL. MARII KONOPNICKIEJ 6 63-313 CHOCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000265603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konopnickiej 6

1.5.2.) Miejscowość: Chocz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-313

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zschocz@ecentrum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zschocz.szkolna.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Specjalnej
w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33a5ae37-9030-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018603/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33a5ae37-9030-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zschocz@ecentrum.pl ( z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z Rozdziałem 12 pkt 8 SWZ
b) platformy e-Zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO KOMUNIKACJI, które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości),
c) ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego : /ZSChocz/SkrytkaESP (wypełniając formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Zespół Szkół w Choczu, z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z Rozdziałem 12 pkt 8 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego, przekazania na platformę e-Zamówienia lub przekazanie na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).
12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i bez wyjątku wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Pliki należy opatrzeć: podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Choczu, 63-313
Chocz, ul. M. Konopnickiej 6, tel.: (62) 7415-319, fax.: (62) 7415-319, e-mail:
zschocz@ecentrum.pl,
• administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu 667 379 790 lub adresem e-mail: iodo_llachowicz@zschocz.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024”, prowadzonym w trybie podstawowym,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z zapisami ustawy Pzp,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami ustawy Pzp,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,*
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,**
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSCh.260.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pleszewie odbywać się będzie w ramach przewozów regularnych specjalnych. Realizacja usługi wyłącza prawa wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z
dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
1.1. Prognozowana liczba dowożonych uczniów do szkoły Specjalnej w Pleszewie w okresie od 03.01.2024r. do 21.06.2024 r – 7 uczniów , w okresie od 02.09.2024r. do 20.12.2024r. – 6 uczniów. Liczba osób podana jest według stanu na m – c XI 2023r. na podstawie informacji złożonych przez Dyrektora Szkoły Specjalnej w Pleszewie. Jeżeli zmianie ulegnie liczba przewożonych uczniów, Wykonawca jest zobowiązany dostosować liczbę i rodzaj pojazdów, tak aby zaangażować przewiezienie wszystkich objętych przewozem uczniów i każdemu z nich zapewnić miejsce siedzące.
a) dowożenie i odwożenie uczniów należy zorganizować pojazdem który przeznaczony jest do przewozu minimum w/w ilości osób (7 dzieci + 1 opiekun), zapewniając bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozu poprzez zapewnienie pełnoletniego opiekuna oraz kierowcy. Osoby wykazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów bhp,
b) zajęcia w Szkole Specjalnej w Pleszewie rozpoczynają się o godz. 7:45, a kończą się około
godz. 15:00.
c) trasa i ilość kilometrów dowożenia i odwożenia uczniów:
Od 03.01.2024r. do 21.06.2024r.:
Przyjazd na godz: 7:45
Kuźnia – Nowolipsk - Nowy Olesiec – Józefów - Chocz – Pleszew ( 31 km)
Odjazd o godz: 15:00
Pleszew – Chocz - Józefów - Nowy Olesiec – Nowolipsk - Kuźnia ( 31 km)
Łącznie dziennie ok. 62 km
Od 02.09.2024r. do 20.12.2024r.:
Przyjazd na godz: 7:45
Nowolipsk - Nowy Olesiec – Józefów - Chocz – Stara Kaźmierka - Pleszew ( 33 km)
Odjazd o godz: 15:00
Pleszew - Stara Kaźmierka - Józefów - Nowy Olesiec - Chocz – Nowolipsk ( 33 km)
Łącznie dziennie ok. 66 km
d) podana liczba km nie uwzględnia dojazdu do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich,
e) ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 w okresie od 03.01.2024– 20.12.2024
wynosi max 183 (I – 21, II – 11, III – 19, IV – 20, V – 18, VI – 15, IX – 21, X – 23, XI – 19, XII - 15)
f) usługa będzie świadczona wg ustalonego przez Zamawiającego w porozumieniu
z Wykonawcą wykazu dowozów szkolnych, który będzie zawierał: imię i nazwisko dowożonych dzieci, nazwę miejscowości. W/w wykaz zostanie przekazany Wykonawcy przed rozpoczęciem usługi,
g) wykaz podlega aktualizacji w przypadku, zmiany liczby przewożonych dzieci na poszczególnych trasach, a tym samym możliwości zwiększenia lub zmniejszenia ( do 20%
- dotyczy zmniejszenia ) liczby kilometrów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz w sytuacji zmniejszenia ilości km, minimalizację kosztów dowozu,
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową,
i) w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, dotyczących czasowego ograniczenia działalności szkół i przedszkoli np: z powodu ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych ( dni wolne do dyspozycji dyrektora), Wykonawca nie będzie realizował usługi i nie będzie pobierał w tym
czasie wynagrodzenia,
j) w przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na:
- skróceniu godzin nauki (np. święto szkoły, rekolekcje itp. uroczystości)
- odpracowaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi, ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym, ustawowo wolnym od pracy
- czasowej zmianie organizacji ruchu w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub innymi wydarzeniami, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowożenia i odwożenia dzieci do i ze szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-03 do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Uwaga: w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.;
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, świadczył lub świadczy należycie min. jedną usługę przewozu osób na rzecz szkoły przez okres minimum jednego roku szkolnego w ramach umowy/umów.
Uwaga: warunek posiadania wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu, oznacza to, że w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby jeden z Wykonawców wykazał w całości samodzielnie spełnienie w/w warunku;
b) w zakresie posiadania potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej:
min. 1 kierowcą z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami tj. posiadającymi prawo jazdy do kierowania pojazdem/ami, wykazanym/i przez Wykonawcę ,
min. 1 osobą pełnoletnią , która będzie sprawowała opiekę nad uczniami podczas dowożenia i odwożenia
(ilość wykazanych osób zależy od ilości wykazanych pojazdów przez Wykonawcę)
- W przypadku składania oferty wspólnej, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
c) w zakresie posiadania potencjału technicznego, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:
- Wykonawca zapewni taką liczbę pojazdów, która niezbędna jest do realizacji zamówienia,
- W przypadku składania oferty wspólnej, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 3a SWZ, Wykonawca złoży wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, (załącznik nr 4 SWZ), z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
2) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 3b swz, Wykonawca złoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ),
3) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 3c swz, Wykonawca złoży wykaz posiadanego potencjału technicznego ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do SWZ),
4) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 2 swz aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 919) lub dokument równoważny.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) załącznik nr 2 składa oddzielnie każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego załącznika, zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 9 do SWZ, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy może zostać dokonana na warunkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
z ewentualną zmianą terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług:
a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w umowie,
b) zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
c) do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązująca stawka podatku od towarów i usług,
d) zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług;
2) zmiana wielkości przedmiotu zamówienia w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub przy zmianie potrzeb wynikłych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości dowożonych dzieci a tym samym możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości kilometrów do pokonania na poszczególnych trasach (utworzenie dodatkowej nowej trasy przewozu lub usunięcie istniejącej). Zmiany te mogą nastąpić w sytuacji rezygnacji danego ucznia z dowozu do szkoły lub zgłoszenie przez rodzica nowego ucznia do dowozu do szkoły. W momencie wystąpienia w/w sytuacji zmiana wielkości przedmiotu zamówienia a tym samym wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej
w dniu zmiany części zamówienia.
3) zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług, albo zawieszenia wykonywania Umowy spowodowanych brakiem możliwości realizacji tych usług przez Wykonawcę ze względu na:
a) czasowe ograniczenie lub czasowe zawieszenie funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,.
b) działania siły wyższej –termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej.
4) zmiana zakresu rzeczowego (nowa jednostka oświatowa) w przypadku zapewnienia dowozu dzieci skierowanych do innej jednostki oświatowej niż wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w chwili zawarcia umowy.
5) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
3. Zmianą danych podmiotowych Wykonawcy.
4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia:
a) zmiana pojazdów wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, którymi wykonawca będzie świadczył usługę, na inne pojazdy pod warunkiem, że nowe pojazdy będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tych pojazdów w SWZ
b) zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, na inne lub dodatkowe osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SWZ i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawarte w SWZ
5. Wszelkie zmiana postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 03 stycznia 2024r do dnia 20 grudnia 2024r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.