eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa sprzętu w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870298738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Ludwika Rydygiera 15/17

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bieganski.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-770abfd7-903a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024296/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.50 Dostawa sprzętu w ramach programu „Dostępna przestrzeń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.bieganski.org (zakładka: Platforma Zakupowa Nowa) lub bezpośrednio https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/biegansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej zdefiniowanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się
z Wykonawcami jest Platforma dostępna pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
3. Dopuszcza się tylko i wyłącznie w przypadku awarii systemu np. braku działania platformy zakupowej kontakt e-mail:
przetargi@bieganski.org.
4. Zamawiający nie przewiduje innej formy komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy p,.z.p., przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) sporządza się w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Szczegółowe instrukcje dla Wykonawców dotyczące: obsługi platformy w zakresie logowania, zadawania pytań do postępowania;
złożenia, wycofania, zmiany oferty oraz wysyłania korespondencji
w prowadzonym postępowaniu oraz wymagań sprzętowych dostępne są na Platformie przetargowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.za pośrednictwem formularza Wyślij
wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postepowania.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu
składania ofert.
9. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
10. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawnienia źródła zapytania, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w
Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS
0000002976, dla którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352,REGON 870298738, zwany dalej „Administratorem” lub „Szpitalem”.
2. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na
stronie: https://bieganski.org/pl/kontakt, mailowo na adres: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org lub telefonicznie pod nr: +48 56 641
4444. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@bieganski.net.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
rt. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.), dalej „Pzp”, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.2020, poz. 2415), art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonania tej umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
na podstawie art. 18 oraz art. 74 Pzp oraz organy publiczne lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub
podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące
dokumenty, operator pocztowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Pzp i
przepisach wykonawczych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zgodnie z art. 75 Pzp w przypadku korzystania przez osobę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO
zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Pzp skorzystanie przez osobę, której
dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z/111/PN/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu (zwanego dalej urządzeniami) szczegółowo opisanego pod względem rodzajowym i jakościowym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz Zestawieniu Wymaganych Funkcji i Parametrów Technicznych stanowiących załącznik nr 6 do SWZ wg zadań następująco:
Zadanie 1 - Dostawa fotela ginekologicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium: Cena 100 %.
2. Do kryterium została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające wyżej wymienionemu kryterium, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o podane niżej zasady przyznawania punktów.
Kryterium cena - 100 % (Wok)
C of.n.
Cn = ----------------------- x Wok x 100 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej
Wok - waga ocenianego kryterium w procentach, w tym przypadku to 100%

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna będzie przeliczana
w stosunku do oferty z ceną najniższą według wzoru powyżej.
5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
(z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca wyniku działania matematycznego). Natomiast
w przypadku, gdy niemożliwe jest ocenienie z zastosowaniem zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku, Zamawiający przyzna punktację z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
(z zaokrąglaniem punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru powyżej, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (art. 249 ustawy p.z.p.).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie
w złożonych ofertach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu (zwanego dalej urządzeniami) szczegółowo opisanego pod względem rodzajowym i jakościowym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz Zestawieniu Wymaganych Funkcji i Parametrów Technicznych stanowiących załącznik nr 6 do SWZ wg zadań następująco:
Zadanie 2 - Dostawa podnośnika mobilnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium: Cena 100 %.
2. Do kryterium została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające wyżej wymienionemu kryterium, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o podane niżej zasady przyznawania punktów.
Kryterium cena - 100 % (Wok)
C of.n.
Cn = ----------------------- x Wok x 100 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej
Wok - waga ocenianego kryterium w procentach, w tym przypadku to 100%

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna będzie przeliczana
w stosunku do oferty z ceną najniższą według wzoru powyżej.
5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
(z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca wyniku działania matematycznego). Natomiast
w przypadku, gdy niemożliwe jest ocenienie z zastosowaniem zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku, Zamawiający przyzna punktację z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
(z zaokrąglaniem punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru powyżej, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (art. 249 ustawy p.z.p.).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie
w złożonych ofertach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu (zwanego dalej urządzeniami) szczegółowo opisanego pod względem rodzajowym i jakościowym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz Zestawieniu Wymaganych Funkcji i Parametrów Technicznych stanowiących załącznik nr 6 do SWZ wg zadań następująco:
Zadanie 3 – Dostawa sekcyjnego stołu zabiegowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium: Cena 100 %.
2. Do kryterium została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające wyżej wymienionemu kryterium, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o podane niżej zasady przyznawania punktów.
Kryterium cena - 100 % (Wok)
C of.n.
Cn = ----------------------- x Wok x 100 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej
Wok - waga ocenianego kryterium w procentach, w tym przypadku to 100%

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna będzie przeliczana
w stosunku do oferty z ceną najniższą według wzoru powyżej.
5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
(z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca wyniku działania matematycznego). Natomiast
w przypadku, gdy niemożliwe jest ocenienie z zastosowaniem zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku, Zamawiający przyzna punktację z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
(z zaokrąglaniem punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według wzoru powyżej, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (art. 249 ustawy p.z.p.).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie
w złożonych ofertach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 t.j.), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej.
Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w
Rozdziale X ust. 2 pkt 3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
B. Dokument, o którym mowa w pkt A powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie postawił warunków w przedmiotowym postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

e) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania, które należy złożyć wraz z ofertą:

aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i
do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) tj. deklaracji zgodności
wyrobu medycznego
i jeżeli dotyczy certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną (w zależności od klasy danego wyrobu);
− aktualne szczegółowe katalogi produktu lub foldery lub opisy oferowanego przedmiotu zamówienia lub oświadczenie, itp.,
potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ oraz, jeżeli dotyczy, w załączniku nr 6 do SWZ. Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia
powyższego warunku (tj. potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu
cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 i 6 do SWZ) poprzez więcej niż jeden przedmiotowy środek dowodowy jak powyżej.
Nadmienia się, iż wszystkie wskazane powyżej dokumenty musza pochodzić od producenta zaoferowanego asortymentu;
Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski, z uwagi
na fakt, że środek ten i tłumaczenia stanowią nierozerwalną całość.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie
f) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania, które należy złożyć wraz z ofertą:
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie opisu
zaoferowanych produktów wraz z wykazaniem cech równoważności w stosunku do wymagań opisanych przez
Zamawiającego oraz podanie nazwy handlowej i producenta.
W celu wykazania cech równoważności Zamawiający dopuszcza załączenie do opisu etykiet, zdjęć, kart katalogowych itp., z
dopiskiem której pozycji asortymentowej dotyczy dana informacja
z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów muszą wynikać parametry co najmniej określone przez Zamawiającego i dane
identyfikujące produkt.
Wykonawca, który nie oferuje równoważności nie ma obowiązku przedkładania opisów
i materiałów jak powyżej.
Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego,
gdyż niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych powyżej
tj. potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego będzie
jednoznaczne z zaoferowaniem przedmiotu zamówienia określonego
w Załączniku nr 2 i 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu
i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) tj. deklaracji
zgodności wyrobu medycznego
i jeżeli dotyczy certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną (w zależności od klasy danego wyrobu);
− aktualne szczegółowe katalogi produktu lub foldery lub opisy oferowanego przedmiotu zamówienia lub oświadczenie, itp.,
potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia powyższego warunku (tj. potwierdzenia spełnienia
wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ)
poprzez więcej niż jeden przedmiotowy środek dowodowy jak powyżej.
Nadmienia się, iż wszystkie wskazane powyżej dokumenty musza pochodzić od producenta zaoferowanego asortymentu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną
formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia.
4. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
5. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
6. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być
podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego.
7. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. c SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy za zgodą Stron stosownym aneksem podpisanym przez Strony. Zmiany wymagają złożenia pisemnego wniosku jednej ze Stron wraz
z uzasadnieniem.
2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art.455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany umowy.
3. Na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, następującym zakresie:
1) zastąpienia urządzenia stanowiącego przedmiot umowy, innym nowym urządzeniem posiadającym co najmniej te same bądź lepsze parametry jakie posiadało urządzenie będące podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku ograniczenia dostępności urządzenia objętego umową, w szczególności zakończenia lub wstrzymania produkcji oferowanego urządzenia lub w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest ono niedostępne u producenta lub termin dostaw jest wydłużony (na dowód czego Wykonawca przedstawi stosowny dokument od producenta), a także w przypadku wprowadzenia przez producenta w wyniku postępu technologicznego zmodyfikowanego (udoskonalonego) urządzenia w zamian lub obok urządzenia dotychczas oferowanego, pod warunkiem, iż cena urządzenia nie ulegnie zwiększeniu. Propozycję zmiany Wykonawca skieruje do Zamawiającego w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę stosownej dokumentacji. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę propozycji zamiennika;
2) zmiany numeru katalogowego, nazwy własnej tego samego dostarczanego urządzenia, o ile zmiany te nie będą skutkować zwiększeniem wartości brutto danego zadania oraz całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz pod warunkiem, że urządzenie będzie tożsame z przedmiotem zamówienia zaoferowanym w umowie tj. będzie spełniało wszelkie wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, umowie i załącznikach do umowy. Na potwierdzenie, że urządzenie o nowym numerze katalogowym i/lub zmienionej nazwie jest tożsame z przedmiotem zamówienia zaoferowanym w umowie Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument stwierdzający, że oprócz zmiany nazwy i/lub zmiany numeru katalogowego nie nastąpiła zmiana urządzenia pod względem producenta, parametrów i jakości przedmiotu zamówienia;
3) obniżenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust.1spowodowanego obniżeniem przez Wykonawcę ceny netto urządzenia/urządzeń;
4) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust.1 w przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie obowiązującej stawki VAT – w takim przypadku zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem wynagrodzenia netto, które pozostaje bez zmiany;
5) zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany warunków zawartej przez Zamawiającego z PFRON umowy nr PPD/000001/02/D z dnia 13 listopada 2023 roku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (w takim przypadku zmiana umowy nastąpi w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne lub zasadne w celu dostosowania postanowień niniejszej umowy do aktualnej treści umowy zawartej przez Zamawiającego z PFRON, o której mowa powyżej);
Pełna treść w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego – https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku określonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497)

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:
a) formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ;
b) formularz cenowy - stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ;
c) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie
przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497) i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do niniejszego SWZ; (Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu;.
d) pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub podwykonawcy – o ile dotyczy i uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych.
Pełnomocnictwo do reprezentacji musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej pod warunkiem poświadczenia jego zgodności poprzez opatrzone go kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej przez mocodawcę. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o
notariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1799 t.j..).
e) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania, które należy złożyć wraz z ofertą:
- aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu
i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) tj. deklaracji zgodności
wyrobu medycznego
i jeżeli dotyczy certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną (w zależności od klasy danego wyrobu);
− aktualne szczegółowe katalogi produktu lub foldery lub opisy oferowanego przedmiotu zamówienia lub oświadczenie, itp.,
potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia powyższego warunku (tj. potwierdzenia spełnienia
wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ)
poprzez więcej niż jeden przedmiotowy środek dowodowy jak powyżej.
Nadmienia się, iż wszystkie wskazane powyżej dokumenty musza pochodzić od producenta zaoferowanego asortymentu;
Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski, z uwagi
na fakt, że środek ten i tłumaczenia stanowią nierozerwalną całość.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie
Pełna treść w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.