eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › DOZÓR ORAZ OCHRONA OSÓB I MIENIAOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DOZÓR ORAZ OCHRONA OSÓB I MIENIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220068080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piekarnicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-126

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gdansk-polnoc.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOZÓR ORAZ OCHRONA OSÓB I MIENIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efa2a46a-8e2d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00134989/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dozór oraz ochrona obiektów (2 zadania)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efa2a46a-8e2d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efa2a46a-8e2d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl; https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efa2a46a-8e2d-11ee-b55a-a22b2d7f700e
3.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto, ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«.
4.Min.wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „MOJE ZGLOSZENIA W CENTRUM POMOCY Nowe zgłoszenie”.
6.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.2415 z późn.zm.).
8.W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów formatem PAdES lub XAdES.
9.Wykonawca, przy użyciu Platformy e-Zamówienia może zwrócić się do Zam. o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
10.Zam.dopuszcza składanie pytań drogą e-mailową, na adres: zamowieniapubliczne@gdansk-polnoc.sr.gov.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania. Maksymalna wielkość załączonego pliku do pojedynczej wiadomości: 10 MB.
11.Zam.zaleca przekazywanie pytań również w formie edytowalnej.
12.Zam. dopuszcza wymianę informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą drogą e-mailową na adres: zamowieniapubliczne@gdansk-polnoc.sr.gov.pl
13.Możliwość korzystania w postępowaniu z »Formularzy do komunikacji« w pełnym zakresie wymaga posiadania konta »Wykonawcy« na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z »Formularzy do komunikacji« służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15.Maks.rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80–126 Gdańsk w zakresie realizowanych zadań ;
2) W Sądzie powołany został inspektor ochrony danych osobowych, adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80–126 Gdańsk, e-mail: iodo@gdansk-polnoc.sr.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. akt: Gosp. 280-2/24 prowadzonym w trybie podstawowym oraz jego rozstrzygnięcia, a także w celu udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
b) zawarcia i wykonania umowy – w razie wyboru Państwa oferty (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
c) podejmowania czynności zmierzających do wykonania zobowiązania, w tym dochodzenia wierzytelności pieniężnych, w oparciu o przepis art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm., dalej „ustawa Pzp) oraz Urząd Zamówień Publicznych w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji, którzy udostępniają bezpłatnie usługi elektroniczne wspierające proces udzielania zamówienia publicznego, przeprowadzanego zgodnie z ustawą Pzp na platformie e-Zamówienia na której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane dostawcom oprogramowania np. systemów repertoryjno-biurowych lub programów obsługujących dane o stanie magazynowym, kontrahentom Sądu w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Sądu, a także kancelariom prawnym w sytuacji konieczności podjęcia czynności zmierzających do egzekwowania wykonania zobowiązania.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli Państwa oferta nie zostanie wybrana.
Jeżeli zostanie Państwu udzielone zamówienie publiczne i zostanie zawarta umowa, podane dane będą przechowywane przez okres przewidziany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla wszystkich umów tj. przez okres realizacji tych umów, w tym realizacji praw z gwarancji/rękojmi lub dochodzenia innych roszczeń związanych z umową, oraz przez okres przechowywania wskazany powyżej, liczony od chwili zakończenia trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana, dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
cd pkt XXVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Gosp. 280-2/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dozór oraz ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku.
Ilość godzin ochrony przewidziana w okresie realizacji zamówienia wynosi 24.512 roboczogodzin.
Ze względów organizacyjnych, zgodnie z potrzebami Zamawiającego ilość godzin może ulec zwiększeniu do 200 godzin.
Łączna ilość godzin ochrony wynosi 24.712 roboczogodzin
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC – załącznik nr 4.1 do swz/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego - wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
Miejsce usługi: siedziba Zamawiającego: ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względów organizacyjnych, zgodnie z potrzebami Zamawiającego ilość godzin może ulec zwiększeniu do 200 godzin.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 332 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona badania i oceny ofert. Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: zapewnienie gotowości przez Grupę interwencyjną

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dozór oraz ochrona obiektu wraz całodobowym monitoringiem w obiekcie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 31/37 w Gdańsku.
Ilość godzin ochrony przewidziana w okresie realizacji zamówienia wynosi 17.568 roboczogodzin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC – załącznik nr 5.1 do swz/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego - wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
Miejsce usługi: siedziba Zamawiającego: ul. Trakt Św. Wojciecha 31/37 Gdańsk

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 366 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona badania i oceny ofert. Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: zapewnienie gotowości przez Grupę interwencyjną

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
udowodnią posiadanie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego z Wykonawców.
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
ZADANIE 1
1 usługę polegającą na dozorze obiektu(ów) użyteczności publicznej świadczonych całodobowo przez 7 dni w tygodniu, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 10 kolejnych miesięcy o wartości brutto minimum 650.000,00 zł .
ZADANIE 2
1 usługi polegającej na dozorze budynków biurowych wraz z monitoringiem świadczonych całodobowo przez 7 dni w tygodniu, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy o wartości brutto minimum 400.000 zł.
W przypadku złożenia dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w danym ZADANIU, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego z Wykonawców.
Nie jest dopuszczalne sumowanie w danym ZADANIU przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, świadczeń w zakresie opisanym powyżej przez różne podmioty.
W przypadku składania oferty na dwa zadania ww. warunek musi być spełniony podwójnie.
Przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 1225) – należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
oraz
b) skierują do realizacji zamówienia publicznego:
ZADANIE 1
min. 12 osób - pracowników ochrony fizycznej wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadających legitymację pracownika ochrony, przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz 2 osoby do patrolu interwencyjnego wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadające legitymację pracownika ochrony;
ZADANIE 2
min. 6 osób - pracowników ochrony fizycznej wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadających legitymację pracownika ochrony, przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz 2 osoby do patrolu interwencyjnego wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadające legitymację pracownika ochrony.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie.
W przypadku składania oferty na dwa zadania ww. warunek musi być spełniony podwójnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO OFERTY:
1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych), w tym:
ZADANIE 1 – 11.500,00 zł
ZADANIE 2 – 7.500,00 zł
W przypadku składania oferty na dwa zadania oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na dwa zadania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia w formularzu OFERTA składają oświadczenie, z którego wynika, które przedmioty zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, (załącznik nr 1 do SWZ).
2.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają jedną ofertę, która musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Wykonawcy wspólnie występujący ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a co najmniej na dwa dni przed zawarciem Umowy dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Umowa taka winna określać:
a) strony umowy,
b) cel działania,
c) sposób współdziałania,
d) zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
e) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
f) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia),
g) wskazanie lidera konsorcjum wraz z określeniem kompetencji do wykonywania określonych czynności (a w szczególności: podpisanie umowy, podpisanie faktur VAT),
h) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
11. W przypadku Wykonawców występujących w formie spółki cywilnej, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. nr 4 Zadanie 1 i zał. nr 5 Zadanie 2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efa2a46a-8e2d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 t.j.), według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

Na każde zadanie odrębnie, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
a) aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
b) kopii legitymacji pracowników ochrony oraz aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dla osób, o których mowa w pkt IX ppkt 1.2 lit. b), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz WYKAZU OSÓB,
c) szczegółowej kalkulacji usługi zawierającej w szczególności koszty wynagrodzeń pracowników, które nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie, lub minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy oraz koszty administracyjne i nadzoru,
d) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości,
ZADANIE 1
co najmniej 800.000,00 zł na wszystkie zdarzenia i na jedno 200.000,00 zł
ZADANIE 2
co najmniej 350.000,00 zł na wszystkie zdarzenia i na jedno 350.000,00 zł
e) oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.