eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › SPRZĄTANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OBSŁUGA SZATNI SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 22Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SPRZĄTANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OBSŁUGA SZATNI SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Pruszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325067

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 05-800

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227334092

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.finansowy@pruszkow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPRZĄTANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OBSŁUGA SZATNI SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53d78832-903e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00155940/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sprzątanie terenu wewnętrznego oraz zewnętrznego Sądu Rejonowego w Pruszkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53d78832-903e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w Postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Pruszkowie;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu do korespondencji Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat.finansowy@pruszkow.sr.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego w Pruszkowie zaangażowanych w proces udzielania i realizacji zamówienia publicznego;
5) Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
1. podmioty zapewniające na rzecz Sądu obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania oraz kancelarie świadczące obsługę prawną Sądu;
2. podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami dot. archiwizacji, jednak nie dłużej niż 10 lat;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach Ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
8) w odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy;
10) Udostępniającemu dane przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących – zgodnie z art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a Ustawy w celu realizacji niniejszego żądania administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – zgodnie z art. 8a ust. 4 Ustawy wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) Udostępniającemu dane nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania udostępnionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Pruszkowie;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu do korespondencji Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat.finansowy@pruszkow.sr.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego w Pruszkowie zaangażowanych w proces udzielania i realizacji zamówienia publicznego;
5) Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
1. podmioty zapewniające na rzecz Sądu obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania oraz kancelarie świadczące obsługę prawną Sądu;
2. podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami dot. archiwizacji, jednak nie dłużej niż 10 lat;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach Ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
8) w odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy;
10) Udostępniającemu dane przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących – zgodnie z art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a Ustawy w celu realizacji niniejszego żądania administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – zgodnie z art. 8a ust. 4 Ustawy wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) Udostępniającemu dane nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania udostępnionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/SR/04/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 620000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SPRZĄTANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OBSŁUGA SZATNI SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 22.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są:

a. Kryterium oceny ofert : Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – świadczenie usługi za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Waga kryterium – 60% (max. 60 pkt)
b. Kryterium oceny ofert: doświadczenie kluczowego personelu (B):
Waga kryterium – 40% (max. 40 pkt)
W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 40 pkt, z tym, że wykonawca otrzyma 1 punkt za każdy rok doświadczenia ponad 3 lata doświadczenia wymagane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, osoby lub osób,. Za każdy rok dodatkowego doświadczenia Wykonawca przyzna 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kluczowego personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o w treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2. Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 57 pkt 2 oraz 58 ust. 2 Ustawy - zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Wykazu wykonanych lub/i wykonywanych usług, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) wykonaniem* lub/i wykonywaniem** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług sprzątania, o wartości co najmniej 450.000,00 zł brutto każda

oraz

b) wykonaniem* lub/i wykonywaniem** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni co najmniej 4000 m2.

Uwaga!
• Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższego warunku poprzez wykazanie się wykonaniem* lub/i wykonywaniem** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług sprzątania polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni co najmniej 4000 m2 o wartości co najmniej 450.000,00 zł brutto każda.

• W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem lub/i wykonywaniem usług musi wykazać się co najmniej jeden
z Wykonawców występujących wspólnie.
• W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) datą ich wykonania będzie data wystawienia dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonywanie.

3) Dokumenty (np. referencji) potwierdzające, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych lub/i wykonywanych usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3. Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
4) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem co najmniej pięcioma osobami wyznaczonymi do sprzątania pomieszczeń biurowych, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie w sprzątaniu pomieszczeń biurowych;
oraz
b) dysponowaniem co najmniej dwoma osobami wyznaczonymi do sprzątania terenu zewnętrznego, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie w sprzątaniu terenów zewnętrznych;
oraz
c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie nadzorowała lub wykonywała prace ogrodnicze, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone, która wykaże się odbyciem co najmniej rocznej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią.

Uwaga!
• W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
• W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zwanym w SWZ Wykazem wykonanych lub/i wykonywanych usług), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zwanym w SWZ „Dokumentem potwierdzającym, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych lub/i wykonywanych usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie”);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ, należy przedłożyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zwanym w SWZ Wykazem wykonanych lub/i wykonywanych usług), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zwanym w SWZ „Dokumentem potwierdzającym, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych lub/i wykonywanych usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie”);

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wynikających z listy podmiotów powiązanych z sytuacją wojny na Ukrainie stanowiącym Załącznik Nr9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zwanym w SWZ Wykazem wykonanych lub/i wykonywanych usług), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zwanym w SWZ „Dokumentem potwierdzającym, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych lub/i wykonywanych usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie”);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zwanym w SWZ Wykazem wykonanych lub/i wykonywanych usług), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zwanym w SWZ „Dokumentem potwierdzającym, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych lub/i wykonywanych usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie”);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

4) Ankieta weryfikacji podmiotu przetwarzającego która stanowi załącznik nr 7A do SWZ – do złożenia na wniosek Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

c) w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania);

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
a. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b. poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej
c. konieczności wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT oraz wynagrodzenie brutto.
4. Stosownie do treści art. 436 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Zamawiajacego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.