eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Przygotowanie i dostarczenie gotowych obiadów/posiłków dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w CzęstochowieOgłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie gotowych obiadów/posiłków dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSP nr 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243019132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połaniecka 50

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-209

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp4@edukacja.czestochowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsp4czest.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie gotowych obiadów/posiłków dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d39bafc4-845b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00496682/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostarczenie gotowych obiadów/posiłków dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d39bafc4-845b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia. gov.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej zsp4@edukacja.czestochowa.pl - nie dotyczy składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na platformie e zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładanie kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy e-zamówienia określa Regulamin platformy e-zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "centrum pomocy".
2. Minimalne wymagania techniczne dot. sprzętu używanego w celu korzystania z usługi Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia.
3. Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej został opisany w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w punkcie 36 SWZ tj. przetwarzanie danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w punkcie 36 SWZ tj. przetwarzanie danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP4.26.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie, ul. Połaniecka 50, 42-209 Częstochowa. W skład zespołu wchodzą niżej wymienione jednostki:
- Szkoła Podstawowa nr 51
- Miejskie Przedszkole nr 39
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący zał. nr 1 do SWZ oraz zgodnie z treścią projektu umowy, który stanowi zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat należycie wykonywał lub wykonuje minimum trzy usługi gastronomiczne-cateringowe polegające na sukcesywnej dostawie przygotowywanych posiłków-wyżywienia w postaci min. śniadań, obiadów i podwieczorków, których wartość wynosi minimum 100000,00 brutto oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, których dowodem są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane.
2. Wykonawca jest osobą posiadającą wykształcenie minimum średnie w kierunku żywienia (tj. dietetyk, technolog żywienia, technik żywienia lub inne równoważne), posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w opracowaniu diety w żywieniu zbiorowym (dokument potwierdzający kwalifikacje)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ:
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców,
- w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, należy dołączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 6
2. dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
1). Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 3 do SWZ
2). W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru - wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania dokumentów, o których mowa wyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych prowadzonych w języku obcym, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
3). Jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zdolności lub zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4). Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 4
5). oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zał. nr 5

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl - za pośrednictwem zakładki Oferty/wnioski, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.