eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Przebudowa drogi 3216W W Janowo (gr.woj) -Mchowo (gr.woj.) w km 26+438,00 do km 27+428,00 na terenach popegeerowskichOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi 3216W W Janowo (gr.woj) -Mchowo (gr.woj.) w km 26+438,00 do km 27+428,00 na terenach popegeerowskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Przasnyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550671040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-przasnysz.pl/zamowienia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi 3216W W Janowo (gr.woj) -Mchowo (gr.woj.) w km 26+438,00 do km 27+428,00 na terenach popegeerowskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67a9101a-9020-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055439/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa drogi 3216W Janowo (gr.woj)- Mchowo (gr.woj.) w km 26+438,00 do km 27+428,00 na terenach popegeerowskich- Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67a9101a-9020-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia, Zamawiający przekazuje jako załącznik do niniejszej SWZ.
Ze względu na ograniczenie znaków, więcej informacji znajduje się w Pkt. VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 27 28.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c, lit. e RODO;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, o drogach publicznych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu.
5. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.
6. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody” informuję, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
10. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu.
12. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIiZP.252.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 3216W (Janowo) gr. woj. Mchowo w km od 26+582,00 do km 27+572,37 oraz podjęcie działań informacyjnych. Początek przebudowywanego odcinka znajduje się na wysokości dz. Ew. nr 212/8 – obręb 0023 Łanięta. Odcinek ma długość 990,37 mb, stanowi dojazd do posesji prywatnych, gospodarstw rolnych, siedlisk, a także pól uprawnych i lasów. Koniec opracowania znajduje się w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 3216W, na wysokości działki ew. nr 185 – obręb 0023 Łanięta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie.
Kryterium Waga[%] Liczba punktów
Cena (C) 60% 60
Okres gwarancji jakości na roboty budowlane (GJ) 40% 40
RAZEM 100% 100
2. Ocena w Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywana na podstawie Całkowitej ceny oferty wraz z podatkiem od towarów i usług za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w miejscu „Cena”, w interaktywnym Formularzu Ofertowym Platformy e-Zamówienia.
Liczba punktów kryterium „Cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ---------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium „Cena” (C) można uzyskać maksymalnie 60 pkt.
3. Ocena w Kryterium „Okres gwarancji jakości (GJ) będzie rozpatrywana na podstawie udzielonego przez Wykonawcę, w interaktywnym Formularzu Ofertowym Platformy e-Zamówienia, długości okresu gwarancji jakości na roboty budowlane.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy, a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony przy ocenie ofert wynosi 60 miesięcy.
Zamawiający w kryterium „Okres gwarancji jakości” (GJ) przyznawać będzie następujące punkty:
0 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości 36 miesięcy
20 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości 48 miesięcy
40 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości 60 miesięcy
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w interaktywnym Formularzu ofertowym Platformy e-Zamówienia, okresu gwarancji jakości, albo określi niezgodnie z opisem w Pkt. XIX ppkt. 3 SWZ, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji jakości, tj. 36 miesięcy i przyzna wykonawcy w tym kryterium 0 punktów.
2) Udzielony przez wykonawcę okres gwarancji jakości zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
3) Okres gwarancji jakości będzie liczony od dnia dokonania odbioru końcowego robót a w przypadku wad – od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym tych robót.
4) Warunki realizacji gwarancji jakości reguluje dokument „Gwarancja jakości” będący załącznikiem do Projektowanych postanowień umowy.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SWZ, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria, wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + GJ
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej w kryteriach: „Cena” oraz „Okres gwarancji jakości”,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości”
Wykonawca może uzyskać łącznie maksymalną ilość 100 pkt
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 100 000,00 PLN.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej,:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z po-stępowania wskazanych przez Zamawiającego w Pkt. XIV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o za-mówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
1.2. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.pieniądzu;
3.2.gwarancjach bankowych;
3.3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Za-mawiającego: PKO Bank Polski S.A., Oddział w Ciechanowie 06 1020 1592 0000 2702 0263 1331 z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Przebudowa drogi 3216W W Janowo (gr.woj) -Mchowo (gr.woj.) w km 26+438,00 do km 27+428,00 na terenach popegeerowskich”.
5. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4.,Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 98 ust. 6 pzp.
10. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
11. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pzp.
12. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
a) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 15.5. - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników, jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - wzór oświadczenia o nie-podleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wy-kluczeniu składa każdy z Wykonawców.
d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie za roboty budowlane, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) zostanie wypłacone Wykonawcy w następujący sposób:
1) zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 2 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy i nie większej niż wkład własny Zamawiającego, płatna w ciągu 14 dni od złożenia przez Wykonawcę faktury zaliczkowej. Wykonawca może złożyć fakturę zaliczkową nie wcześniej niż po rozpoczęciu robót budowlanych. Zaliczka podlega zarachowaniu na poczet wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy. Wykonawca potwierdza fakt otrzymania zaliczki w formie pisemnej.
2) płatność z dofinansowania zostanie wykonana po zakończeniu realizacji Inwestycji zgodnie z warunkami wypłaty dofinansowania z Programu i treścią ustępów poniżej.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy regulują zapisy § 20 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/Wnioski” widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie. Po wybraniu przycisku „Złoż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert. Do negocjacji ofert, Zamawiający zaprosi trzech wykonawców, które zawierają naj-niższą całkowitą cenę oferty wraz z podatkiem od towarów i usług, spośród ofert złożonych w postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.