eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baligród › "Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w 2024 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w 2024 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BALIGRÓD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440005

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 13

1.5.2.) Miejscowość: Baligród

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-606

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 468 40 77

1.5.8.) Numer faksu: 13 468 44 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@baligrod.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baligrod.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w 2024 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb5a2737-903e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122608/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w 2024 r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb5a2737-903e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie eZamówienia oraz zalogowania się na Platformie eZamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w
postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
• Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy eZamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
• Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw.
konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
• Korzystanie przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-
Zamówienia ani logowania.
• Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
• Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
• Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. • W przypadku problemów technicznych i
awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego
pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Wójt Gminy Baligród, Plac Wolności 3, 38-606 Baligród.
2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw
Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Jacek Chryców za
pośrednictwem adresu e-mail: ido@baligrod.pl .
3. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących,
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Państwa danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką przetwarzają dane osobowe dla których
jesteśmy Administratorem Danych Osobowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:• dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej
przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą
jest dzieckiem.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IV.721.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczestników z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki, i z powrotem, środkiem transportu Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a. „Cena ofertowa brutto” – A;
b. „Czas na podstawienie pojazdu zastępczego” – B;
Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium A: „Cena ” w PLN:a) waga kryterium - (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
A = (Amin / Ab) x 60 pkt gdzie:
A- liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty w danej części
Amin – cena łączna w ofercie z najniższą ceną w danej części
Ab - cena łączna w ofercie ocenianej w danej części
Kryterium cena, która zostanie wyrażony w PLN, podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, będzie oceniana zgodnie z
powyższym wzorem.
Kryterium B: „Czas na podstawienie pojazdu zastępczego” w minutach:
a) waga kryterium - (40 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Czas na podstawienie pojazdu zastępczego”:
B = (Bn / Bb) x 40 gdzie:
B - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Czas na podstawienie pojazdu zastępczego” ocenianej oferty
Bn – Czas na podstawienie pojazdu zastępczego oferty z najkrótszym
czasem
Bb – Czas na podstawienie pojazdu zastępczego oferty badanej
Wykonawca podaje czas podstawienia pojazdu zastępczego w minutach.
Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być krótszy niż 30 minut oraz dłuższy niż 70 minut.
Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego, który zostanie wyrażony w minutach, podany przez Wykonawcę w Formularzu
Oferty, będzie oceniany zgodnie z powyższym wzorem.
W przypadku podania przez wykonawcę czasu podstawienia pojazdu zastępczego krótszego niż 30 minut i dłuższego niż 70 minut
lub pozostawienie pola niewypełnionego skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na podstawienie pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale 15 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób tj. licencjęzezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) lub aktualnie obowiązującego zezwolenia
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania
zawodu przewoźnika drogowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
warunek udziału w postępowaniu musi spełnić każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie pełnił usługi przewozu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj.: posiada opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez
zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania
zamówienia tj.: wykaże, że dysponuje co najmniej 1 sprawnym pojazdem z miejscami siedzącymi w ilości minimum łącznie
17 + 1, posiadającymi ważny przegląd techniczny pojazdu, oraz polisy OC i NNW oraz normę emisji spalin min. EURO 4 -
wykaz pojazdów wg załącznika nr 4 do SIWZ;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać
łącznie.
b) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do czynności, jakie zostaną im powierzone, tj.: wykaże, że dysponuje:
• co najmniej 1 kierowcą posiadającym uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do
przewozu osób, posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania pojazdami , posiadającym
przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kursu BHP jak również aktualnym zaświadczeniem o niekaralności

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, obejmują:
1) licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) lub aktualnie obowiązującego zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
2) opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
3) wykaz co najmniej 1 sprawnego pojazdu z miejscami siedzącymi w ilości minimum łącznie 17 + 1, aktualnie zarejestrowany,
posiadającymi ważny przegląd techniczny pojazdu, oraz polisy OC i NNW oraz normę emisji spalin min. EURO 4 - wykaz pojazdów
wg załącznika nr 4 do SIWZ;
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
• co najmniej 1 kierowcę posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu osób,
posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie przewozu osób i posiadających przeszkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ,kursu BHP jak również aktualnego zaświadczenia o niekaralności

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki
dowodowe wymagane od wykonawcy, w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, obejmują:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum,
spółki cywilnej):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiająpełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą,
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający go żąda, 3) w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z
2022 r. poz. 835),
4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, z
zastrzeżeniem, że:
a) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (jeżeli dotyczy),
będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane,
b) warunek dotyczący doświadczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co
najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną, a w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie
podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca,
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
(załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy wykonawca. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4 Pzp, z
którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ). 7)
oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający stosownie do zapisów art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące zmiany umowy:
a) zwiększenie liczby dowożonych osób;
b) rozliczenie za zwiększoną liczbę osób dowożonych w ramach niniejszej umowy odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe stawki dziennej za przewóz;
c) Zamawiający określa, iż maksymalna wartość zwiększenia umowy, w zakresie o którym mowa w lit. a) nie przekroczy 20% łącznej wartości umowy, o której mowa w §6 ust 2.
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
e) zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest w przypadku zmiany stawki VAT dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie kwoty VAT, natomiast kwota wynagrodzenia brutto nie może ulec zmianie,
f) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, stan epidemii.
g) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 122 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
2. Zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie związanym z przestrzeganiem wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania COVID-19, a także zgodnie z wytycznymi stosownych organów.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany.
4. Zmiany umowy, nie stanowią:
1) zmiana wskazanych w umowie osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy, określonych w § 13 2) zmiana danych teleadresowych stron, 3) zmiana danych rejestrowych stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.