eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Babimost › "Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Podmoklach Wielkich"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Podmoklach Wielkich”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Babimost

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Babimost

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-110

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: babimost@babimost.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babimost.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Podmoklach Wielkich”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c09ae21f-903b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025285/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Podmoklach Wielkich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/babimost

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/babimost

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wyzwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia /poprawienia/uzupełniania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/ inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informację za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informację dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie pokazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez
zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl , tj.
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Babimostu z siedzibą 66 – 110 Babimost, ul. Rynek 3. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BUD.271.43.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja przedszkola w Podmoklach Wielkich. Lokalizacja inwestycji to działka o nr ewidencyjnym 301/2 w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie. Istniejący budynek przedszkola, to dwukondygnacyjny obiekt, z płaskim stropodachem, bezpośrednio połączony z budynkiem świetlicy i remizy strażackiej na tej samej działce. Budynek w schemacie połączenia brył, zbudowany na rzucie
dwóch prostokątów. Projektuje się przebudowę i rozbudowę budynku oświaty – przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek w części istniejącej dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem płaskim, o kącie nachylenia połaci 3%, kryty papą termozgrzewalną. Część piętra tworzy podcień. Projektuje się rozbudowę budynku na północnej i wschodniej elewacji, w celu przystosowania obiektu do obowiązujących przepisów oraz przeniesienia oddziału przedszkolnego z piętra na parter budynku. Projektowana rozbudowa jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, kryta dachem płaskim o kącie nachylenia 3%, wykończonym papą termozgrzewalną. Projektowany obiekt wkomponowano w istniejącą
przestrzeń, z poszanowaniem ładu przestrzennego, w taki sposób, że poprzez zastosowane układy brył oraz ich neutralną kolorystykę będzie pozostawać w uporządkowanych relacjach przestrzennych, oraz będzie tworzyła harmonijną całość z istniejącym budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej i pozostałym otoczeniem. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w jednym etapie, włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia mediów tj. wody, energii itd. w okresie realizacji robót, a
także wykonania dokumentacji organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztów za zajęcie pasa drogowego dla każdego rodzaju dróg których będzie dotyczyć.
Uwaga !!! Projekt budowlany zagospodarowania terenu, projekt techniczny branż: architektury, konstrukcji, sanitarnej i elektrycznej –
zgodnie z ww. dokumentami należy wykonać przedmiotowe zamówienie.
Zamawiający niniejszym zapisem wyłącza z dokumentacji tj. projektu budowlanego, technicznego wykonanie robót:
- na części istniejącej elewacji wykonać tylko odmalowanie farbą silikonową zamiast zaprojektowanego szpachlowania i tynku strukturalnego,
- w związku z powyższym punktem nie zakładać nowych parapetów zewnętrznych,
- w istniejącej części przedszkola nie wykonywać gładzi na sufitach i ścianach,
- na istniejącej części dachu nie wykonywać rozbiórek pokrycia i warstw termicznych,
- w związku z powyższym punktem na istniejącej części dachu wykonać nowe pokrycie dodatkową warstwą z papy termozgrzewalnej,
- nie realizować demontażu placu zabaw i ogrodzenia (prace te zostaną wykonane przez Zamawiającego przed wejściem Wykonawcy na budowę).
Zakres robót objęty projektem budowlanym, projektem technicznym, przedmiarami robót, opisami ujętymi w niniejszej SWZ wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny projektu budowlanego, projektu technicznego w pełnym zakresie, a zaoferowana
cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SWZ i załącznikach do SWZ. Przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do kalkulacji kosztów. Roboty rozbudowy i modernizacji przedszkola, a nie ujęte w przedmiarach robót, STWIOR i niniejszej SWZ, a niezbędne do wykonania robót objętych projektem budowlanym, projektem technicznym, nie będą stanowiły robót dodatkowych.
Uwaga !!! Podane obmiary w niniejszej SWZ oraz pozostałych dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są elementem pomocniczym. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny projektu budowlanego, projektu technicznego, a zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie
koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SWZ i załącznikach do SWZ. Przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do kalkulacji kosztów. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, STWIOR i niniejszej SWZ, a niezbędne do wykonania robót objętych projektem budowlanym, projektem technicznym nie będą stanowiły robót dodatkowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawo budowlane,
przepisami BHP, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego i normami obowiązującymi dla zadań typu co przedmiot zamówienia.
Zaleca się Wykonawcom, dokonanie przed złożeniem oferty, wizji lokalnej terenu budowy.
Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i organizacją placu budowy, w tym oznakowania robót, wykonania zabezpieczenia chodnika lub wyłączenia z korzystania części chodnika przylegającego do budynku, wykonania organizacji ruchu, koszty zajęcia pasa drogowego, koszty zużywania mediów itd., itp..
CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE BUDYNKU:
- maksymalne gabaryty w rzucie rozbudowy 21,29m x 7,94m
- powierzchnia zabudowy 132,85m2
- wysokość pomieszczeń 2,80m – 3,30m
- liczba kondygnacji nadziemnych 1
- pow. Użytkowa rozbudowy 110,42m2 + schody 13,07m2 + platforma dla niepełnosprawnych 8,10m2
Dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót, będący elementem pomocniczym do wyceny wszystkich robót do oferty, szczegółowo opisują przedmiot zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym miejscu są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian oraz poprawek.
Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i zawiera się w cenie oferty złożonej Zamawiającemu. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane Wykonawca będzie musiał oznakować w sposób zabezpieczający przed wejściem na teren obiektu osób nie zatrudnionych na budowie
oraz zgodnie z właściwymi przepisami. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt Wykonawcy oraz mienie Zamawiającego). Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP, obowiązującymi normami oraz zgodnie z uzgodnieniami i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania harmonogramu robót z Zamawiającym. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i
urządzeń niż opisane pod warunkiem, ze zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego w SWZ przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do
tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ. Przytoczone w niniejszym projekcie nazwy własne materiałów, ich znaki towarowe, parametry, elementy i urządzenia itp., posiadają charakter pomocniczy i przykładowy. Przytoczone zostały w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakościowego lub technicznego. Przez co dopuszcza się zastosowanie elementów, materiałów i urządzeń zamiennych – równoważnych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, spełniających minimalne parametry określone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniem zgody Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena– 60% (waga) oraz gwarancja – 40% (waga).
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
a) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum 1 robotę polegającą na budowie nowego budynku o funkcji mieszkalnej
lub użyteczności publicznej lub rozbudowie budynku o funkcji mieszkalnej lub użyteczności publicznej, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 130 m2. Należy również podać wartości zamówień, datę i miejsce wykonania oraz nazwę podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, a także załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
- zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum 1 robotę polegającą na budowie nowego budynku o funkcji mieszkalnej lub użyteczności publicznej lub rozbudowie budynku o funkcji mieszkalnej lub użyteczności publicznej, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 130 m2. Należy również podać wartości zamówień, datę i miejsce wykonania oraz nazwę podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, a także załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
1.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
1.4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj.: Nr rachunku: 97 9660 0007 0000 0941 0200 0003 z adnotacją: „wadium – rozbudowa przedszkola w Podmoklach Wielkich".
1.6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
1.7. Jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem platformy zakupowej.
1.8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 1.4 ppkt 2 – 4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający wypłaci ze środków własnych zaliczkę w kwocie nie mniejszej niż 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, stanowiącej procentowy udział własny Zamawiającego wartości inwestycji po wykonaniu 15% zakresu robót budowlanych i złożeniem wniosku o jego wypłatę.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego https://platformazakupowa.pl/pn/babimost

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3. Nie przewiduje się zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.
4. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Nie przewiduje się udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
6. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Zał. nr 1 do SWZ.
10. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane. Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert – zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). Pełnomocnik winien być powołany przez
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4) wadium.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.